ААЭ – Бе­ла­русь: кро­кі развіц­ця

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка 6 ліста­па­да ў Аб'яд­на­ных Араб­скіх Эміра­тах су­стр­эў­ся з наслед­ным прын­цам Абу-Да­біI на­мес­ні­кам Вяр­хоў­на­га га­лоў­на­ка­ман­ду­ю­ча­га Уз­бро­е­ны­мі Сіла­мі ААЭ шэй­хам Му­ха­ме­дам бен Заі­дам аль-На­ха­я­на­мK

У час су­стр­эчы аб­мяр­коў­ваў­ся ход рэалі­за­цыі да­моў­ле­на­сцей, да­сяг­ну­тых па вы­ні­ках ня­даў­ня­га візіту на­след­на­га прын­ца ў Бе­ла­русь, вы­зна­ча­ны да­лей­шыя кро­кі па іх вы­ка­нан­ні.

Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка ад­зна­чыў апе­ра­ты­ў­нае на­кіра­ванне дэле­га­цыі эмірац­кіх дзе­ла­вых ко­лаў у Бе­ла­русь, што свед­чы­ць аб рэаль­най за­цікаў­ле­на­сці ААЭ ў развіц­ці ганд­лё­ва-эка­на­міч­на­га і ін­ве­сты­цый­на­га су­пра­цоўніцтва. Пр­эзід­энт за­пэўніў у мак­сі­маль­ным сад­зей­ні­чан­ні эфек­ты­ў­на­му вы­ра­ш­эн­ню маг­чы­мых пы­тан­няў.

Ба­кі аб­мер­ка­валі ўза­е­мад­зе­янне ў сель­скай гас­па­дар­цы, пра­мыс­ло­вас­ці, бан­каўс­кай спра­ве, ла­гі­сты­цы, гу­манітар­най сфе­ры. Асоб­ная ўва­га ўд­зе­ле­на су­пра­цоўніцтву ў галіне спор­ту.

Лі­да­ры дзвюх краін пад­ра­бяз­на аб­мер­ка­валі сіту­а­цыю ў рэ­гіёне Бліз­ка­га Ус­хо­ду і ў гла­баль­ным кант­экс­це.

Ад­ным са склад­нікаў двух­ба­ко­вых ад­но­сін з'яў­ля­ец­ца ва­ен­нат­эхніч­нае су­пра­цоўніцтва. У гэтым плане за­яў­ле­на аб га­тоў­на­сці да па­шы­р­эн­ня ды­я­ло­гу па на­прам­ках, якія ці­ка­вя­ць эмірац­кі бок, у тым ліку ў галіне наву­ко­вых дасле­да­ван­няў, на­ву­чан­ня, пра­вяд­зен­ня су­мес­ных тр­эніро­вак, аб­ме­ну во­пы­там.

Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­зя­ка­ваў шэй­ху за гас­цін­на­сць і ўва­гу, якія аказ­ва­юц­ца бе­ла­рус­кай дэле­га­цыі. Ён па­да­рыў на­след­на­му прын­цу па­но – двай­ную га­лагра­му «Со­ка­лы». Як вя­до­ма, гэта гра­цы­ёз­ная, моц­ная, спрыт­ная і рэд­кая птуш­ка з'яў­ля­ец­ца ўва­саб­лен­нем сі­лы і муж­на­сці, на­цы­я­наль­ным сім­ва­лам ААЭ.

1 000

агра­га­рад­коў га­зі­фі­ка­валі ў Бе­ла­русіK

На 1 ліста­па­да агуль­ны ўз­ро­вень га­зі­фіка­цыі рэс­пуб­лікі склаў V7 пра­ц­эн­таўI уз­ро­вень га­зі­фіка­цыі кват­эр пры­род­ным га­зам – 80I2 пра­ц­эн­таI у тым ліку ў сель­скай мяс­цо­вас­ці – 43 пра­ц­эн­тыK Спа­жы­ў­ца­мі пры­род­на­га га­зу з'яў­ля­юц­ца 2 605 пра­мыс­ло­вых і ка­ля 10 ты­сяч ка­му­наль­на-бы­та­вых прад­пры­ем­стваўK

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.