На­зіраль­нікі аца­нілі ра­бо­ту ка­місіі

Ostrovetskaja Pravda - - Выбары- 2019 -

За­меж­ныя на­зіраль­нікі з ар­гані­за­цыі па бя­спе­цы і су­пра­цоўніцтву ў Еўро­пе Ма­рыя Ва­раж­цо­ва (Расій­ская Фед­эра­цыя) і Кла­вон Хел­мут Дзірк Пол (Гер­манія), якія ў пе­ры­яд дат­эр­мі­но­ва­га га­ла­са­ван­ня і ў дзень вы­ба­раў на­ве­далі некаль­кі вы­бар­чых участ­каў ра­ё­на, пе­рад са­мым за­крыц­цём за­віталі на ўчастак для га­ла­са­ван­ня №39 у СШ №1.

На­зіраль­нікі ўваж­лі­ва са­чы­лі за апош­ні­мі хвілі­на­мі га­ла­са­ван­ня, ускрыц­цём ур­наў для дат­эр­мі­но­ва­га га­ла­са­ван­ня, га­ла­са­ван­ня на да­му і той, што бы­ла за­поў­не­на ў ас­ноў­ны дзень вы­ба­раў, фік­са­валі кож­ны мо­мант і кож­ную ліч­бу.

Зр­э­шты, асаб­лі­вых на­ма­ган­няў для гэ­та­га ім прыкла­да­ць не да­вя­ло­ся: стар­шы­ня вы­бар­чай ка­місіі Ва­лян­ці­на Дзе­меш зра­бі­ла ўвесь пра­ц­эс пад­ліку га­ла­соў мак­сі­маль­на праз­ры­стым для за­меж­ных і ра­ён­ных на­зіраль­нікаў, а так­са­ма прад­стаўніка «Астра­вец­кай праў­ды». Ва­лян­ці­на Іва­наў­на тлу­ма­чы­ла кож­нае дзе­янне ка­місіі і дэ­ман­стра­ва­ла не толь­кі кож­ны пр­ата­кол, але і амаль кож­ны бю­лет­э­нь.

Пас­ля та­го як пад­лік га­ла­соў быў за­вер­ша­ны, спа­дар Кла­вон Хел­мут Дзірк Пол ад­зна­чыў зла­д­жа­ную ра­бо­ту вы­бар­чай ка­місіі:

– Я не пер­шы раз на­зі­раю за хо­дам вы­ба­раў і ха­чу ад­зна­чы­ць вы­со­кую ар­гані­за­цыю ра­бо­ты ка­місіі і най­перш яе стар­шы­ні, якая, як са­праўд­ны ге­не­рал, тры­ма­ла ўвесь пра­ц­эс пад кан­тро­лем. Упер­шы­ню ў ма­ёй прак­ты­цы пад­лік га­ла­соў ад­бы­ў­ся за 55 хвілін.

Пад­зя­ка­ваў­шы за та­кую ац­эн­ку, Ва­ляніц­на Іва­наў­на ад­зна­чы­ла, што гэта заслу­га ўсёй ка­місіі: хо­ць тут са­бралі­ся люд­зі роз­ных уз­рос­таў і з роз­ных сфер дзей­на­сці, яны добра ве­да­ю­ць свой участак ра­бо­ты і ад­каз­на вы­кон­ва­ю­ць свае аба­вяз­кі.

А ў пры­ват­най раз­мо­ве спа­дар Хел­мут ска­заў, што ў Бе­ла­русі цу­доў­ныя люд­зі і смач­ная ежа. А Ма­рыя Ва­раж­цо­ва рас­ка­за­ла, што, хо­ць і бы­ла з ту­ры­стыч­ны­мі мэта­мі ў Мін­ску, у бе­ла­рус­кую глы­бін­ку тра­пі­ла ўпер­шы­ню – і пры­ем­на ўра­жа­на па­рад­кам, які па­нуе ў Бе­ла­русі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.