На ахо­ве зда­роўя

Ostrovetskaja Pravda - - Чым Жыла - Але­на ЯРАШЭВІЧ. ostrov-red.yaroshevic­h@tut.by

Пы­тан­ні ахо­вы зда­роўя раз­глед­зелі пад­час па­сяд­ж­эн­ня са­ве­та кіраўнікоў на ча­ле са стар­шы­нёй ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў іры­най Таль­чук.

Вы­язд­ное па­сяд­ж­энне прай­шло на ба­зе но­вай баль­ні­цы, пер­шую чар­гу бу­даўніцтва якой пла­ну­ец­ца ўвес­ці ў экс­плу­а­та­цыю да кан­ца бя­гу­ча­га го­да.

Га­лоў­ны ўрач цэн­траль­най ра­ён­най баль­ні­цы Улад­зі­мір Ма­ж­эй­ка пра­вёў для кіраўнікоў ар­гані­за­цый, уста­ноў і прад­пры­ем­стваў ра­ё­на экс­кур­сію па но­вай уста­но­ве, рас­ка­заў пра маг­чы­мас­ці су­час­на­га аб­ста­ля­ван­ня, ка­ры­стац­ца якім змо­гу­ць аст­раў­чане і жы­ха­ры блі­ж­эй­шых ра­ё­наў Гро­дзен­скай, Мін­с­кай і Ві­цеб­скай аб­лас­цей.

– Бу­даўніцтва но­вай баль­ні­цы па­ча­ло­ся ў 2015 год­зе. За гэты час зроб­ле­на мно­гае, тым не менш ра­бо­ты яш­чэ ха­пае. Тр­э­ба ра­зу­ме­ць, што на­ша баль­ні­ца стане мі­жра­ён­ным і мі­жа­б­лас­ным ме­ды­цын­скім цэн­трам, ас­наш­ча­ным су­час­ным аб­ста­ля­ван­нем, з якім бу­ду­ць пра­ца­ва­ць вы­со­ка­к­валі­фі­ка­ва­ныя ўра­чы, – ад­зна­чыў Улад­зі­мір Ма­ж­эй­ка.

Пад­час па­сяд­ж­эн­ня так­са­ма аб­мер­ка­валі над­зён­ныя пы­тан­ні развіц­ця прад­пры­ем­стваў ра­ё­на і зва­ро­ты гра­мад­зян на «Пра­мыя лініі», якія што­тыд­зень пра­ход­зя­ць у рай­вы­кан­ка­ме.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.