Да ве­да­ма гра­мад­зян!

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

У цэн­тры пра­ва­вой ін­фар­ма­цыі, які пра­цуе ў Астра­вец­кай ра­ён­най біб­ліят­э­цы (вул. На­бяр­эж­ная, 6), 29 ліста­па­да з 10.00 да 13.00 і з 14.00 да 16.00 мо­гу­ць ат­ры­ма­ць бяс­плат­ную юры­дыч­ную кан­с­уль­та­цыю ма­ла­ма­ём­ныя гра­мад­зяне.

Тэле­фо­ны: 70-5-67, 22-1-24, 70-3-35. Звяр­тай­це­ся!

29 ліста­па­да з 9.00 да 13.00 і з 14.00 да 16.00 ад­ва­ка­ты юры­дыч­най кан­с­уль­та­цыі Астра­вец­ка­га ра­ё­на па ад­расе: г. Астра­вец, вул. Каст­рыч­ніц­кая, 6 (па­мяш­канне юры­дыч­най кан­с­уль­та­цыі) бу­ду­ць пра­вод­зі­ць бяс­плат­ны пры­ём ма­ла­ма­ём­ных гра­мад­зян.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.