Ча­ты­ры з ся­мі

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

…ме­да­лёў за­ва­явалі ў склад­зе збор­най Гро­дзен­скай воб­лас­ці вы­ха­ван­цы Астра­вец­кай дзі­ця­ча-юнац­кай спе­цы­я­лі­за­ва­най шко­лы алім­пій­ска­га рэ­зерву на ад­кры­тым тур­ні­ры па бок­се ў Вет­цы.

У спа­бор­ніц­тве ўд­зель­ні­чалі спартс­ме­ны не толь­кі з Бе­ла­русі, але і з краін бліж­ня­га за­меж­жа. Але гэта не пе­раш­код­зі­ла вы­ха­ван­цам Аляк­сея Мар­гу­жа год­на за­р­э­ка­мен­да­ва­ць ся­бе на рын­гу.

Най­больш уда­ла пра­вя­лі баі Аляк­сандр Ба­руўка і Ар­сень Мілеш­ка, якія сталі пе­ра­мож­ца­мі ў сваіх ва­га­вых катэ­го­ры­ях. Крыху не ха­пі­ла да пер­ша­га мес­ца Кіры­лу Ра­га­вен­ку: хло­пец вый­граў два па­я­дын­кі, але крыху неда­пра­ца­ваў у тр­эцім – і стаў сяр­эбра­ным пры­зё­рам.

Мак­сім Лян­кевіч да­поўніў узна­га­ро­ды аст­раў­чан брон­за­вым ме­да­лём.

Доб­рыя баі пра­вя­лі Аляк­сандр Ёд­зік, Ся­мён Ся­маш­ка і Ці­мур Сян­кевіч, ад­нак ска­ры­ць га­на­ро­вы п’ед­эс­тал яны не зма­глі.

Аляк­сандр Ба­руўка

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.