Гра­фік уда­клад­нілі: калі пра­цу­ем і калі ад­па­чы­ва­ем

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Урад уда­клад­ніў гра­фік пе­ра­но­су ра­бочых дзён у 2020 год­зе. Гэта пра­ду­г­ле­джа­на Паста­но­вай Са­ве­та Міністраў ад 18 снеж­ня 2019 го­да №872.

З па­няд­зел­ка, 6 студ­зе­ня, ра­бочы дзень пе­ра­носіц­ца на суб­бо­ту, 4 студ­зе­ня.

Ад­на­ча­со­ва ад­мя­ня­ец­ца пе­ра­нос ра­бо­ча­га дня з ча­ц­вяр­га, 2 студ­зе­ня, на суб­бо­ту, 4 студ­зе­ня, што пла­на­ваў­ся ра­ней.

Як па­ве­дам­ля­ла­ся, Пр­эзід­энт Бе­ла­русі Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка 17 снеж­ня пад­пі­саў указ, у ад­па­вед­на­сці з якім пра­ду­г­ле­дж­ва­ец­ца за­ма­ца­ванне на пас­та­ян­най ас­но­ве ў якас­ці нера­бо­ча­га свя­точ­на­га дня 2 студ­зе­ня (без неаб­ход­на­сці яго ад­пра­цоўкі).

Афі­цый­на пры­ня­та ра­ш­энне аб стар­шын­стве Бе­ла­русі ў ор­га­нах Еўразій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за ў 2020 год­зе. Та­кім чы­нам, Бе­ла­русь буд­зе стар­шын­ства­ва­ць у 2020 год­зе ў Вы­ш­эй­шым Еўразій­скім эка­на­міч­ным са­ве­це, Еўразій­скім мі­жу­ра­да­вым са­ве­це і Са­ве­це Еўразій­с­кай эка­на­міч­най ка­місіі. Ра­ш­энне ўсту­пае ў сі­лу з 1 студ­зе­ня 2020 го­да.

Стар­шы­нёй Ка­ле­гіі Еўразій­с­кай эка­на­міч­най ка­місіі на­зна­ча­ны Мі­хаіл Мяс­ні­ко­віч. Паў­на­моцт­вы ця­пе­раш­ня­га скла­ду ка­ле­гіі за­кан­ч­ва­юц­ца 1 лю­та­га 2020 го­да.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі пад­зя­ка­ваў ар­мянска­му бо­ку, які эфек­ты­ў­на стар­шын­ства­ваў у са­ю­зе, і за­прасіў лі­да­раў краін на са­міт ЕАЭС у Мінск у маі 2020 го­да.

На са­мі­це бы­ло пад­пі­са­на Па­гад­ненне аб пен­сій­ным за­бес­пяч­эн­ні пра­цоў­ных дзяр­жаў – чле­наў Еўразій­ска­га эка­на­міч­на­га са­ю­за. Да­ку­мент пра­ду­г­ле­дж­вае, што пен­сій­нае за­бес­пяч­энне пра­цоў­ных буд­зе ажыц­цяў­ляц­ца на роў­ных з гра­мад­зя­на­мі краі­ны пра­ца­ўлад­ка­ван­ня ўмо­вах, неза­леж­на ад та­го, у якой краіне са­ю­за яны пра­ца­валі. Мяр­ку­ец­ца, што кож­ная дзяр­жа­ва буд­зе пла­ці­ць за пе­ры­я­ды ста­жу ра­бо­ты на сва­ёй тэ­ры­то­рыі.

Кож­ная дзяр­жа­ва буд­зе вы­зна­ча­ць пра­ва на пен­сію і вы­лі­ча­ць яе па­мер у ад­па­вед­на­сці са сваім на­цы­я­наль­ным за­ка­на­даўствам. Пры гэтым для вы­зна­ч­эн­ня пра­ва на пен­сію пра­ду­г­ле­джа­на пад­су­моў­ванне стра­ха­во­га ста­жу за ўвесь пе­ры­яд пра­цоў­най дзей­на­сці на тэ­ры­то­рыі ЕАЭС.

Па­гад­ненне так­са­ма дас­ць маг­чы­мас­ць вы­ра­шы­ць пы­танне экс­пар­ту пен­сій і ўліку ста­жу ра­бо­ты ў ін­шай дзяр­жа­ве ЕАЭС. Да­ку­мент буд­зе сад­зей­ні­ча­ць па­вы­ш­эн­ню ўз­роў­ню са­цы­яль­най аба­ро­не­на­сці гра­мад­зян.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.