Не пад­дац­ца на пра­ва­ка­цыю

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Член Са­ве­та Рэс­пуб­лікі Аляк­сей Няве­раў на­зваў пра­ва­ка­цы­яй за­клікі апазі­цыі да ўд­зе­лу ў несанк­цы­я­на­ва­ных ак­цы­ях су­пра­ць бе­ла­рус­ка-расій­с­кай інтэ­гра­цыі.

Аляк­сей Няве­раў звяр­нуў ува­гу, што ар­гані­за­та­ры вы­ка­ры­стоў­ва­ю­ць на­ду­ма­ныя пад­ста­вы, вы­ду­ма­ныя па­гро­зы аб стра­це су­вер­эніт­эту. «На са­май спра­ве, на пе­ра­га­во­рах аб паг­лыб­лен­ні бе­ла­рус­ка­расій­с­кай інтэ­гра­цыі раз­мо­ва ід­зе аб эка­но­мі­цы. Ніх­то не га­во­ры­ць аб паліты­цы і тым больш маг­чы­мас­ці зліц­ця дзвюх краін», – ад­зна­чыў пар­ла­мен­та­рый.

«У пе­рад­на­ва­год­ні час спра­ба­ва­ць бу­да­ра­жы­ць люд­зей і вы­вес­ці іх на вулі­цы, ды яш­чэ ту­ды, дзе пра­вод­зяц­ца дзі­цячыя свя­ты, пад­вяр­га­ю­чы небя­спе­цы дзя­цей... Той, хто ар­гані­зуе та­кія ак­цыі, паві­нен у поў­най ме­ры несці ад­каз­на­сць за та­кія за­клікі», – лічы­ць се­на­тар.

У га­рад­скім До­ме куль­ту­ры ў гэты дзень бы­лі пр­э­зен­та­ва­ны пра­ек­ты, якія ўда­ло­ся рэалі­за­ва­ць у Пін­ску ў бя­гучым год­зе. Ста­тус куль­тур­най сталі­цы го­рад ат­ры­маў у Год ма­лой рад­зі­мы. Ёй і пры­свя­цілі свя­та, на якое бы­лі за­про­ша­ны та­ле­навітыя зем­ля­кі. Люд­зі, якія ўнеслі знач­ны ўклад у куль­ту­ру Пін­ска, бы­лі ўз­на­га­род­жа­ны. Асаб­лі­вым мо­ман­там ме­ра­пры­ем­ства ста­ла цы­ры­монія пе­ра­да­чы эс­та­фе­ты Лід­зе, якая буд­зе

У ЕС на­га­далі, што ко­шт шэн­ген­скіх віз для гра­мад­зян Бе­ла­русі вы­рас­це да 80 еў­ра з 2 лю­та­га 2020 го­да. Але пас­ля ўступ­лен­ня ў сі­лу па­гад­куль­тур­най сталі­цай Бе­ла­русі ў 2020 год­зе.

Па­ра­лель­на Пінск рых­ту­ец­ца пе­ра­ня­ць у Ор­шы эс­та­фе­ту ма­лад­зёж­най сталі­цы рэс­пуб­лікі. Гэты ста­тус ён буд­зе ме­ць у 2020 год­зе. У го­рад­зе па­чалі ўжо фар­міра­ва­ць план ме­ра­пры­ем­стваў. У яго пра­па­ну­ец­ца ўклю­чы­ць рэс­пуб­лі­кан­скі ма­лад­зёж­ны фо­рум, спар­ты­ў­ныя спа­бор­ніцт­вы, вы­стаўку да­сяг­нен­няў мо­лад­зі, інт­эрак­ты­ў­ныя пля­цоўкі, май­стар­кла­сы.

нен­ня аб спраш­ч­эн­ні ві­за­ва­га рэ­жы­му ко­шт «шэн­ге­на» для бе­ла­ру­саў знізіц­ца да 35 еў­ра. Пра­ду­г­ле­джа­ны і шэраг ін­шых пас­лаб­лен­няў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.