Ад­хо­ды ў да­хо­ды

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

аба­вяз­ку па за­бес­пяч­эн­ні збо­ру ад­хо­даў, пры гэтым вы­клю­ча­ец­ца ад­міністра­цый­ная пра­ц­э­ду­ра па рэ­гістра­цыі ў рэе­ст­ры вы­твор­цаў і пас­таўш­чы­коў.

Па­ра­дак абы­ход­жан­ня з ад­хо­да­мі та­ва­раў і ўпа­коўкі аб­мяр­коў­ваў­ся 14 студ­зе­ня на на­рад­зе ў кіраўніка дзяр­жа­вы. Аляк­сандр Лу­ка­ш­эн­ка пад­кр­эс­ліў, што стан на­ва­коль­на­га ася­роддзя – важ­ней­шая за­да­ча, а зда­роўе бе­ла­ру­саў – неа­ц­эн­нае. «Нель­га да­пус­ці­ць, каб нас спас­ціг­ла до­ля краін­су­се­дак, калі люд­зі за­ды­ха­юц­ца ад коль­кас­ці зва­лак, а гле­ба на дзе­ся­ці­годдзі атру­ча­на хі­міяй», – за­явіў ён.

Пр­эзід­энт да­даў, што сён­ня гэта не толь­кі пы­танне эка­ла­гіч­най ста­біль­на­сці. «Развітыя краі­ны, у якіх, як і ў нас, ня­ма ба­га­тых за­па­саў пры­род­ных вы­кап­няў, на­вучы­лі­ся ат­рым­лі­ва­ць неаб­ход­ныя рэ­с­ур­сы фак­тыч­на са смец­ця», – звяр­нуў ува­гу кіраўнік дзяр­жа­вы.

Пр­эзід­энт Бе­ла­русі пад­пі­саў Указ №16 «Аб уда­с­ка­на­лен­ні па­рад­ку абы­ход­жан­ня з ад­хо­да­мі та­ва­раў і ўпа­коўкі».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.