Да­бра­чын­на­сць «Чэм­піё­на»

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па­д­рых­та­ва­ла Ма­ры­на МАЦКЕВІЧ. [email protected]

Кё­кусін­кай ка­ратэ, бес­кан­такт­ны ка­ратэ, гр­эплінг – на тур­ні­ры на роз­ных пля­цоў­ках ад­на­ча­со­ва пра­ход­зілі спа­бор­ніцт­вы па некаль­кіх ві­дах ад­зі­на­бор­стваў.

Май­ст­эр­ства бою ў кё­кусін­кай ка­ратэ дэ­ман­стра­валі дзе­вя­ць аст­раў­чан. У ма­лод­шай уз­рос­та­вай групе 10-11 га­доў сяр­эбра­ны­мі пры­зё­ра­мі сталі Яраслаў Шас­ця­лін­скі і Клім Крас­ноў. Брон­зу за­ва­яваў Данііл Ку­ць­ко. А вось Мак­сі­му Бра­зеві­чу і Ар­се­ню Рым­шу крыху не па­шан­ца­ва­ла – іх са­пер­нікі ака­за­лі­ся больш во­пыт­ны­мі.

У катэ­го­рыі 12-13 га­доў ула­даль­ні­кам брон­за­ва­га ме­да­ля стаў Данііл Ур­ба­но­віч. Ва ўз­рос­та­вай групе 14-15 га­доў се­раб­ро за­ва­яваў Ар­цём Шас­ця­лін­скі. А ся­род стар­эй­шых ка­ра­ты­стаў 16-17 га­доў сяр­эбра­ным пры­зё­рам стаў Мікіта Ру­сец­кі. У гэтай жа групе вы­сту­паў і наш вя­до­мы ка­ра­тыст Кан­стан­цін Пятро­віч, але на гэты раз ён стаў толь­кі ча­цвёр­тым.

У тр­эці раз аст­ра­вец­кія вы­ха­ван­цы спар­ты­ў­на­га клу­ба «Чэм­піён» удзель­ні­чалі ў тра­ды­цый­ным Каляд­ным дабра­чын­ным тур­ні­ры па спар­ты­ў­на-ба­явых ад­зі­на­бор­ствах – і вяр­нулі­ся да­до­му з ме­да­ля­мі.

Усе гро­шы, са­бра­ныя за ўд­зел у Каляд­ным тур­ні­ры, пе­ра­дад­зе­ны хво­рым дзе­цям з псі­ха­неўра­ла­гіч­ных інт­эр­на­таў.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.