На ка­ран­цін

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Па мат­э­ры­я­лах БЕЛТА.

Студ­эн­таў, якія пры­язд­жа­ю­ць з Кітая, на два тыд­ні раз­мес­ця­ць у аз­да­раў­лен­чым цэн­тры «Бры­ган­ці­на» Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта. Ця­пер у «Бры­ган­ці­ну» на­кіра­ва­ны спе­цы­я­лі­сты. Усе ме­ды­цын­скія су­пра­цоўнікі, якія бу­ду­ць пра­ца­ва­ць у аз­да­раў­лен­чым ла­ге­ры, прай­шлі да­дат­ко­вую пад­рых­тоўку.

У аз­да­раў­лен­чым цэн­тры буд­зе ар­гані­за­ва­на ін­ды­ві­ду­аль­ная фор­ма на­ву­чан­ня ў ан­лайн-рэ­жы­ме. Та­кія ж ме­ры эпід­эміч­най бяс­пе­кі ўвед­зе­ны ва ўсіх аб­лас­цях краі­ны, дзе на­ву­ча­юц­ца студ­эн­ты з Кітай­с­кай На­род­най Рэс­пуб­лікі.

Па­вод­ле да­ных Мініст­эр­ства аду­ка­цыі, ця­пер у Бе­ла­русі вучыц­ца амаль 5 тыс. студ­эн­таў з Кітая. На каніку­лы за ме­жы краі­ны вы­еха­ла 920 ча­ла­век.

Што да­ты­чыц­ца су­пра­цоўнікаў кітай­ска-бе­ла­рус­ка­га ін­ду­ст­ры­яль­на­га пар­ка «Вя­лікі ка­мень», то ў Мін­ску ча­ка­ю­ць вяр­тан­ня амаль 80 ча­ла­век. Усе яны пра­вя­ду­ць двух­тыд­нё­вы аплат­ны ка­ран­цін у сваіх кват­эрах, па­коль­кі ў пар­ку ўвед­зе­ны да­дат­ко­выя ме­ры бяс­пе­кі.

▪ VII Фо­рум рэ­гіё­наў Бе­ла­русі і Расіі, які пла­ну­ец­ца пра­вес­ці во­сен­ню ў Мін­ску і Мін­с­кай воб­лас­ці, буд­зе пры­све­ча­ны гіста­рыч­най спад­чыне Вя­лі­кай Пе­ра­мо­гі.

▪ У Бе­ла­русі пас­ля ўка­ра­нен­ня бія­мет­рыч­ных па­шпар­тоў мо­жа па­ча­ць ра­бо­ту элек­трон­ны рэ­гістр вы­барш­чы­каў.

▪ Пра­ек­ты ўка­заў аб іпат­э­цы і буд­збе­ра­ж­эн­нях пла­ну­ец­ца ўнес­ці на раз­гляд Пр­эзід­эн­ту Бе­ла­русі ў блі­ж­эй­шы час.

▪ Дру­гі са­ма­лёт з бе­ла­рус­кай гу­манітар­най да­па­мо­гай пры­быў у Кітай. На гэты раз ту­ды на­кіра­ва­ны ў ас­ноў­ным ін­ды­ві­ду­аль­ныя срод­кі аба­ро­ны, срод­кі для абез­за­раж­ван­ня, дэ­зын­фек­цыі ін­стру­мен­таў і па­мяш­кан­няў, ін­шыя ме­ды­цын­скія вы­ра­бы – уся­го ка­ля 20 т гру­зу.

Ся­род бе­ла­рус­кіх удзель­нікаў ула­даль­ні­кам пры­за гля­дац­кіх сім­па­тый стаў Май­скі жук Майс/хрушч. Ся­род латвій­с­кай аўды­то­рыі най­боль­шай ува­гі ўда­сто­е­ны Во­жык.

Афі­цый­ны талісман стане вя­до­мы 24 лю­та­га.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.