Не та­кі страш­ны вірус, як паніка

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели -

Са­мая па­пу­ляр­ная тэ­ма апош­ніх дзён, без якой не абы­ход­зіц­ца ні­вод­зін вы­пуск на­він, – эпід­эмія, вы­клі­ка­ная ка­ра­нар­ным віру­сам у Кітаі. Зда­ец­ца, жы­ха­ра лю­бой краі­ны све­ту – пры­нам­сі, тых з іх, у ка­го ёс­ць тэлеві­зар ці інт­эр­нэт, – па­ды­мі ся­род ночы, спы­тай – і ён без за­пін­кі ад­ка­жа, коль­кі ў Пад­ня­бес­най за­хвар­эў­шых, коль­кі за­гі­ну­ла, коль­кі вы­лечы­ла­ся, у якія краі­ны ўжо прый­шоў вірус…

Але­хут­ч­эй,­чым­ка­ра­нар­ны­вірус,рас­паў­сюд­ жва­ец­ца­–тр­э­ба­ска­за­ць,­што­небез­пад­т­рым­кі­пад­ка­га­на­сен­са­цыі­на­ша­га­бра­та­жур­налі­ста­–­ін­шая,больш­небяс­печ­на­я­эпід­эмія­­–­стра­ху.­дай­шло­да­та­го,­што­«са­ра­фан­нае­ра­дыё»­па­пяр­эдж­вае:не­куп­ляй­це­ба­на­ны,асаб­лі­ва­вы­раш­ча­ныя­на­поўд­ні­–­там­мо­жа­бы­ць­вірус!­няй­накш­як­гэты­ф­эйк­за­пус­цілі­экс­пар­цё­ры­апель­сі­наў…

У­бе­ла­русі­па­куль­ня­мані­вод­на­га­за­хвар­эў­ша­га.З­па­да­з­р­эн­нем­на­ка­ра­навірус­бы­ла­шпіталі­за­ва­на­дзяўчы­на,што­пры­еха­ла­з­кітая,­але­неў­за­ба­ве­ака­за­ла­ся,­штоў­яе­ба­наль­ная­прас­ту­да,­іпа­цы­ент­ку­хут­ка­вы­пі­салі.Але­ат­ры­ма­ла­ся,­як­у­ты­ма­нек­до­це­пра­пра­паў­шы­я­лы­жач­кі:­факт­непа­цверд­зіў­ся­–­а­аса­дак­за­стаў­ся!

І­вось­ужо­та­ле­рант­ны­я­бе­ла­ру­сы­пад­пі­сва­ю­ць­а­до­з­вы­з­патра­ба­ван­нем­за­ба­рані­ць­уезд­украі­ну­кітай­скім­студ­эн­там,­ар­гу­мен­ту­ю­чы­свае­эгаі­стыч­ныя­страхіні­мно­га­ні­ма­ла­–дзяр­жаў­ны­мі­ін­тар­э­с­а­мі.Маў­ляў,­яны­ўяў­ля­ю­ць­сур’ёз­ную­па­гро­зу­на­цы­я­наль­най­бя­спе­цы:­арап­там­пры­вя­зу­ць­да­на­свірус?

Зна­ё­мая­ў­фэйс­бу­ку­рас­каз­вае,­як­су­стр­э­лаў­мін­ску­на­вулі­цы­траіх­кітай­скіх­хлоп­цаў,­ад­якіх­пра­хо­жыя­ша­ра­халі­ся,як­ад­пра­ка­жо­ных.Маг­чы­ма,­яны­ўво­гу­ле­небы­лі­на­рад­зі­ме­ў­апош­ні­час,­а­калі­бы­лі,­то,­пэў­наж,­вяр­та­ю­чы­ся,­прай­шлі­са­мы­піль­ны­ме­ды­цын­скі­кан­троль.­але­ж­яны–­кітай­цы,­і­для­на­па­ло­ха­ных­звест­ка­мі­п­ра­ка­ра­нар­ны­віру­су­жо­толь­кі­з-за­раз­р­э­зу­ва­ч­эй­і­ко­ле­ру­скурыз’яў­ля­юц­ца­пат­эн­цы­яль­на­небяс­печ­ны­мі!

А­ў­ка­мен­та­ры­ях­да­гэ­та­га­по­сту­ма­ёй­зна­ё­май­раз­гар­ну­ла­ся­за­воч­на­ятраў­ля­экі­па­жу,­які­дастаў­ляў­гу­манітар­ны­груз­рэс­пуб­лікі­бе­ла­русь­у­кітай:­вось­яны­вер­нуц­ца,­прый­ду­ць­да­ха­ты­–­а­ў­іх­жа­дзе­ці!Якія­ход­зя­ць­у­шко­лы­ід­зі­цячыя­сад­кі­–­у­тыя­ж,што­і­на­шы…­уяў­ляю,што­да­вяд­зец­ца­вы­тры­ма­ць­дзе­цям­тых­чле­наў­экі­па­жу…

АЯ­шчы­ра­спа­чу­ваю­і­незна­ё­мым­кітай­скім­хлоп­цам,­і­дзе­цям­бе­ла­рус­кіхлёт­чы­каў,­і­ўво­гу­ле­–­усім,хто­стаў­бязвін­най­ахвя­рай­той­эпід­эміі­стра­ху,­якая­ў­апош­нія­дні­за­хліс­ну­ла­свет.­мо­жа,та­му,­што­ў­свой­час­са­ма,­як­і­мае­зем­ля­кі,бы­ла­яе­ахвя­рай.­у­1986год­зе,­калі­з­за­бруд­жа­ны­х­пас­ля­чар­но­быль­скай­а­ва­рыі­ра­ё­наў­вы­возіліў­лет­нікі­і­са­на­то­ры­ід­зя­цей,­асаб­лі­ва­ас­ця­рож­ныя­су­стра­калі­іху­кас­цю­мах­хі­ма­хо­вы,а­не­та­кія­ба­яз­лі­выя–­у­про­ці­ва­га­зах­ір­эс­піра­та­рах.­ды­што­там:­праз­ча­ты­ры­га­ды­пас­ля­ава­рыі,­калі­мы­пры­ехалі­ў­аст­ра­вец,нека­то­рыя­мяс­цо­вы­я­жы­ха­ры­ад­маў­ля­лі­сяат­рым­лі­ва­ць­кват­э­рыў­ад­ным­з­на­мі­до­ме:маў­ляў,­чар­но­быль­цы­бу­ду­ць­свае­ды­ва­ны­вы­тра­са­ць­–­а­мы­тым­пы­лам­ды­ха­ць…

Усе­ба­яц­ца­ка­ра­нар­на­га­віру­са­–­а­між­тым,па­звест­ках­су­свет­най­ар­гані­за­цыі­ахо­вы­зда­роўя,­ад­са­мых­звы­чай­ных,­не­ка­ра­нар­ных,не­сві­ных­і­не­пту­шы­ны­хвіру­саў,­які­мі­нас­у­свой­час­так­са­ма­друж­на­па­ло­халі­смі,­у­све­це­што­год­па­мірае­ка­ля­600ты­сяч­ча­ла­век.­уду­май­це­ся:­600­ты­сяч­–­і­поў­ны,амаль­што­фа­таль­ны­спа­кой,­ад­маў­ленне­ад­прыш­ч­эпак.­некаль­кі­со­цень­па­мёр­шых­уКітаі­–­і­эпід­эмія­стра­ху,ліп­ка­га,­бес­пад­стаў­на­га,невы­тлу­ма­чаль­на­га,­якая,апяр­эдж­ва­ю­чы­вірус,ахутвае­пла­не­ту.

У­эпід­эміі­стра­ху­ёс­цьяш­чэ­ад­на­наз­ва­–­паніка.І­калі­яна­ўб’ец­ца­ўгра­мад­ства,­то­гэта­буд­зе­са­праўд­ная­пан­д­эмія,­якая­ўсё­змя­це­на­сваім­ш­ля­ху.

Та­му­да­вай­це­кож­ну­ю­не­бяс­пе­ку­і­па­гро­зу,калі­яны­ўз­нік­ну­ць­–­а­неад­ад­ной­дум­кі:­а­рап­там­гэта­ўсё­ж­дойдзе­іда­нас?!!­–­су­стра­ка­цьз­ха­лод­най­га­ла­вой­іў­цвя­розым­ро­зу­ме,ро­бячы­кан­кр­эт­ныя­за­хады­па­па­пяр­эд­жан­ніі­лікві­да­цыі­бя­ды,­а­нене­ду­ма­ю­чы,­ку­ды­і­як­с­ха­вац­ца.­бо­страх,­атым­больш­паніка,­яш­ч­эніко­му­ніколі­ні­ў­чым­неда­па­ма­глі.

о[email protected]

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.