Па­мя­ць. Ад­зін­ства. Пе­ра­мо­га

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Свя­точ­ны кан­ц­эрт да Дня аба­рон­цаў Ай­чы­ны і Уз­бро­е­ных Сіл Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь у рам­ках аб­лас­но­га пат­ры­я­тыч­на­га пра­ек­та «Па­мя­ць. Ад­зін­ства. Пе­ра­мо­га» прай­шоў у кі­на­кан­ц­эрт­най за­ле «Астра­вец».

Ура­чы­стае ме­ра­пры­ем­ства ме­ла дзве мэты: уша­на­ва­ць па­мя­ць тых, ка­му мы аба­вя­за­ны за Пе­ра­мо­гу і мір­нае неба над га­ла­вой, і павін­ша­ва­ць аба­рон­цаў Ай­чы­ны, якія кла­по­цяц­ца пра спа­кой гра­мад­зян ця­пер.

Ад імя жан­чын Астра­веч­чы­ны ві­ноўнікаў ура­чы­с­тас­ці павін­ша­ва­ла стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Іры­на Таль­чук.

– Люд­зі, якія са збро­яй у ру­ках аба­ра­ня­ю­ць Рад­зі­му і мір­нае жыц­цё за­ў­сё­ды ка­ры­сталі­ся і ка­ры­ста­юц­ца па­ва­гай, – ад­зна­чы­ла Іры­на Эду­ар­даў­на. – Сё­ле­та мы буд­зем ад­зна­ча­ць 75­годдзе Пе­ра­мо­гі ў Вя­лі­кай Ай­чын

най вайне, та­му сён­ня мне ўд­вая пры­ем­на павін­ша­ва­ць су­пра­цоўнікаў ра­ён­на­га ва­ен­ка­ма­та, ка­ман­да­ванне, афі­ц­эр­скі састаў і сал­дат тэр­мі­но­вай служ­бы вай­с­ко­вых час­цей 7434, 97106, усіх воі­наў­па­граніч­нікаў, якія слу­жа­ць на Астра­веч­чыне, а так­са­ма ўсіх муж­чын са свя­там. Мі­ра, даб­ра­бы­ту і зда­роўя!

Да па­жа­дан­няў да­лучы­ў­ся на­мес­нік ка­ман­дзі­ра вай­с­ко­вай час­ці 97106 Тра­я­наў:

– Аба­ро­на Рад­зі­мы за­ў­сё­ды бы­ла вы­со­кім ма­раль­ным і гра­мад­зян­скім аба­вяз­кам кож­на­га ча­ла­ве­ка. На­шы прод­кі ўд­зель­ні­чалі ў шмат­лікіх жорст­кіх бітвах, у якіх пра­яў­ля­лі муж­на­сць, ад­ва­гу і цвёр­да­с­ць на шля­ху да пе­ра­мо­гі. Мы га­на­рым­ся под­зві­га­мі і ге­раіз­мам на­шых дзя­доў і прад­зе­даў, якія ад­стой­валі ід­эа­лы сва­бо­ды і спра­вяд­лі­вас­ці. Сён­ня ў чар­го­вы раз схі­ля­ем га­ло­вы ў знак па­ша­ны і шчы­ра дзя­ку­ем за мір­нае жыц­цё.

А пры­го­жая ар­ты­стыч­ная па­ло­ва Астра­веч­чы­ны пад­рых­та­ва­ла для муж­чын на­сы­ча­ную му­зыч­ную пра­гра­му. Пес­ня­мі з на­ды­ход­зячым свя­там муж­ных аба­рон­цаў павін­ша­валі Над­зея Вай­ця­хо­віч, гурт NNBEND, На­тал­ля Вян­гроўская, Ана­стасія Ко­зар, Сня­жа­на Без­ля­по­віч, Зла­та Кіт­кевіч і ін­шыя ар­тыст­кі. Іван

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.