Жыл­лё для сіра­ты

Ся­род аст­раў­чан, якія ў 2019 год­зе па­леп­шы­лі жыл­лё­выя ўмо­вы, асоб­ную групу скла­да­ю­ць ін­валі­ды і сіро­ты, якія за­сталі­ся без апе­кі ба­ць­коў.

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница -

Ве­раніка Ро­гач (на фо­та) шы­ро­ка ад­кры­ла дзве­ры сва­ёй кват­э­ры, су­стра­ка­ю­чы кар­эс­пан­д­эн­та «ра­ён­кі», – маў­ляў, па­лю­буй­це­ся.

Ма­ла­дая ма­ці шчаслі­вая двой­чы: у кан­цы мі­ну­ла­га го­да ў яе на­рад­зіла­ся да­чуш­ка і з’явілі­ся доў­га­ча­ка­ныя «мет­ры».

Кват­э­ра Ве­ранікі – ад­на­па­ка­ё­вая, з асоб­най кух­няй і прас­тор­ным калі­до­рам.

– Для нас з дач­кой мес­ца тут дастат­ко­ва, – га­во­ры­ць Ве­раніка. – Я вель­мі за­да­во­ле­на планіроў­кай і ра­мон­там: свет­лыя сце­ны і пад­ло­га, бе­лыя дзве­ры, вя­лікія вок­ны…

Ку­пі­ць са­мае неаб­ход­нае – ка­мо­ду для бя­ліз­ны, тах­ту і за­на­вес­кі – Ве­рані­цы да­па­ма­глі іта­льян­цы, у якіх яна, калі зна­ход­зіла­ся ў інт­эр­на­це, ад­па­чы­ва­ла на каніку­лах. Ша­фу жан­чы­на пе­ра­вез­ла з інт­эр­на­та, дзе жы­ла ў апош­ні час. А ня­даў­на ў но­вай кват­э­ры з’явіла­ся і праль­ная ма­шы­на – рэч, лічы­ць ма­ла­дая ма­ці, про­ста неаб­ход­ная… Жан­на Цэй­ка ат­ры­ма­ла па­кой у інт­эр­на­це. І хо­ць з жыл­лём у но­ва­бу­доўлі ён не па­раў­на­ец­ца – чар­га дзяўчы­ны на но­вую кват­э­ру яш­чэ не па­дыш­ла, – яна шчаслі­вая, што мае свой ку­ток, які да­па­ма­гае ёй ад­чу­ва­ць ся­бе са­ма­стой­най.

– Дзя­ку­ю­чы рай­вы­кан­ка­му, які выд­зеліў мне з жыл­лё, я ма­гу пра­ца­ва­ць у Астраў­цы, – рас­каз­вае Жан­на. – Ра­ней, каб даб­рац­ца на ра­бо­ту ў го­рад, мне да­вод­зіла­ся кож­ны дзень уста­ва­ць з пе­ў­ня­мі…

Пра мэб­лю і шпа­ле­ры для Жан­ны па­кла­па­ціў­ся Тэ­ры­та­ры­яль­ны цэнтр са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва, які яна на­вед­вае.

Дзяўчы­на ўд­зяч­на ўсім, хто да­па­мог ёй улад­ка­вац­ца на но­вым мес­цы, але больш за ўсё – са­ло­ну за­на­ве­сак, які мес­ціц­ца ў бу­дын­ку по­шты.

– Для мяне бы­ло са­праўд­ным сюр­пры­зам, калі ў са­лоне спе­цы­яль­на для май­го ак­на па­шы­лі пры­го­жыя за­на­вес­кі і цюль – і не ўзя­лі гро­шай! Дзя­куй вам, доб­рыя люд­зі! – пра­ця­г­вае Жан­на. – Я ўзя­ла ў рас­т­эр­мі­ноўку тах­ту, дзве та­бур­эт­кі і тэлеві­зар. Спраўлю­ся. Га­лоў­нае, што ў мяне ёс­ць ра­бо­та і дом!

10 са­цы­яль­ных сірот ра­ё­на ў 2019 год­зе ат­ры­малі ад­на­па­ка­ё­выя кват­э­ры са­цы­яль­на­га ка­ры­стан­ня, 3 ча­ла­векі за­се­ле­ны ў інт­эр­на­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.