Бу­доў­ля ід­зе. Ін­ды­ві­ду­аль­ная

Ostrovetskaja Pravda - - Первая Страница - Мат­э­ры­я­лы пад­рых­та­ва­ла Воль­га ХАЦЯНОВІЧ. ostrov-red.hotyanovic­h@tut.by

Пад­пісчык групы «Астра­вец­кай праў­ды» «Укан­так­це» ці­кавіў­ся, у якіх сель­скіх на­се­ле­ных пунк­тах ра­ё­на ў 2019 год­зе бы­ло па­бу­да­ва­на жыл­лё.

Пы­танне Мі­ра­сла­ва Які­мен­ка раз­мяс­ці­ла пад мат­э­ры­я­лам «Коль­кі кват­эр па­бу­да­ва­на ў Астра­вец­кім ра­ёне ў 2019 год­зе».

Ад­каз­вае на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма Вік­тар Зе­лян­ко:

– Са­цы­яль­нае жыл­лё, а так­са­ма кват­э­ры для тых, хто стаі­ць у чар­зе на па­ляп­ш­энне жыл­лё­вых умоў, у сель­скай мяс­цо­вас­ці ў 2019­м не ўз­вод­зіла­ся.

Ад­нак пра­ця­г­ва­ец­ца ак­ты­ў­ная бу­доў­ля да­моў ін­ды­ві­ду­аль­най за­бу­до­вы. Так, у мі­ну­лым год­зе ў сель­скай мяс­цо­вас­ці бы­ло здад­зе­на ў экс­плу­а­та­цыю 17 да­моў – у Гу­да­гаі, Ма­лях, Тро­кені­ках­1, Сла­бод­цы, Дзір­му­нах, Філі­па­нах, Вар­ня­нах і Га­зе.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.