Рас­к­ве­цілі на­строй

Ostrovetskaja Pravda - - Тема Недели - Воль­га ХАЦЯНОВІЧ, фо­та аўта­ра.

На­пяр­э­дад­ні 8 Са­кавіка су­пра­цоўнікі ра­ён­на­га аддзя­лен­ня ДАІ і вад­зі­целі так­сі «Калі лас­ка» він­ша­валі жан­чын Астраў­ца са свя­там.

Муж­чы­ны-вад­зі­целі за­цікаў­ле­на па­ва­роч­валі га­ло­вы, пра­язд­жа­ю­чы мі­ма незвы­чай­на­га ка­ра­ва­на: уз­доўж да­ро­гі па вулі­цы Аэра­д­ром­най роў­ным лан­цуж­ком пад пра­ва­дыр­ствам ма­шы­ны «з мі­гал­ка­мі» вы­страілі­ся бе­ла­бо­кія так­сі. Ад­нак ад­каз на пы­танне, якое чы­та­ла­ся ў ва­чах моц­най па­ло­вы ча­ла­вецтва – што тут ад­бы­ва­ец­ца? – у гэты незвы­чай­ны пе­рад­свя­точ­ны дзень ат­ры­малі толь­кі іх «ка­ле­гі»-жан­чы­ны.

Сур’ёз­ны вы­раз тва­ру жан­чын, якія, пад­па­рад­коў­ва­ю­чы­ся ўз­ма­ху чор­на-бе­ла­га жэз­ла, пра­ця­г­валі даіш­ніку да­ку­мен­ты для пра­вер­кі, адра­зу ж змя­няў­ся ўсмеш­кай, калі праз апуш­ча­нае шк­ло аўта­ма­бі­ля чу­ла­ся «Він­шу­ем… Жа­да­ем…»

У па­да­ру­нак жан­чы­ны ат­ры­моў­валі квет­кі, флі­ке­ры і сер­ты­фі­ка­ты на бяс­плат­ную па­езд­ку ў так­сі «Калі лас­ка».

– Пер­шы раз за шэс­ць з па­ло­вай га­доў, што я за ру­лём, та­кая неча­ка­на­сць, – пад­зя­ліла­ся ад­на з жан­чын. – Вель­мі пры­ем­на!

Ска­ры­стаў­шы­ся маг­чы­мас­цю, су­пра­цоўнікі дзяр­жаўтаін­спек­цыі звяр­нулі ўва­гу жан­чын-ма­ці на неаб­ход­на­сць пры­шпіль­ва­ць рэме­нем бяс­пе­кі дзя­цей.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.