«Во­ла­ты Прыд­звін­ня»

Vitbichi - - ПРИЛОЖЕНИЕ «ВИТЬБИЧИ» К ГАЗЕТЕ -

Кан­фер­эн­цыя, ар­гані­за­ва­ная ў ме­жах фе­сты­ва­лю «Во­ла­ты Прыд­звін­ня», збярэ ама­та­раў кра­яз­наў­чай дзей­на­сці і ўсіх, хто неа­бы­я­ка­ва ставіц­ца да сва­ёй ма­лой рад­зі­мы, 9 чэрве­ня на ба­зе Ві­цеб­ска­га ра­ён­на­га гісто­ры­ка-кра­яз­наў­ча­га му­зея ў агра­га­рад­ку Ак­цябр­ская.

М ера­пры­ем­ства да­па­мо­жа вы­зна­чы­ць мес­ца і ро­лю Фё­да­ра Мах­но­ва і ін­шых зна­ка­мітых зем­ля­коў у гісто­рыі ра­ё­на, паг­лы­бі­ць ве­ды ў воб­лас­ці кра­яз­наўства, уда­с­ка­налі­ць по­шу­ка­вую і асвет­ную ра­бо­ту і даз­волі­ць аб­мя­няц­ца во­пы­там вы­вуч­эн­ня і па­пу­ляры­за­цыі гісто­ры­ка-куль­тур­най спад­чы­ны.

Пра­па­ну­юц­ца на­ступ­ныя тэмы для дасле­да­ван­няў: вы­дат­ныя люд­зі Ві­цеб­ска­га ра­ё­на і іх уплыў на эка­на­міч­нае, куль­тур­нае, са­цы­яль­нае жыц­цё воб­лас­ці, гісто­рыя і куль­ту­ра Ві­цеб­ска­га Прыд­звін­ня ад ста­ра­жыт­на­сці да на­шых дзён, жыц­цё­вы шлях і дзей­на­сць Фё­да­ра Мах­но­ва ў якас­ці бр­эн­да ра­ё­на.

Для ўд­зе­лу ў чы­тан­нях неаб­ход­на да 1 чэрве­ня на­кіра­ва­ць у ад­рас му­зея за­яўку, тэкст вы­ступ­лен­ня і муль­ты­ме­дый­ную пр­э­зен­та­цыю пры яе на­яў­на­сці на элек­трон­ны ад­рас vrgkm2004@gmail.com з па­ме­тай «Во­ла­ты Прыд­звін­ня».

Па вы­ні­ках ра­бо­ты кан­фер­эн­цыі пла­ну­ец­ца вы­да­ць збор­нік мат­э­ры­я­лаў.

Да­дат­ко­вую ін­фар­ма­цыю мож­на ат­ры­ма­ць па тэле­фо­нах: (8-0212) 20-03-36 і (8-0212) 35-62-80.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.