На па­клон да «Пра­ры­ву»

Ма­штаб­нае ме­ра­пры­ем­ства, пры­мер­ка­ва­нае да пра­ры­ву ва­ро­жай бла­ка­ды пар­ты­за­на­мі По­лац­ка Ле­пель­скай зо­ны, ад­бы­ло­ся ў пят­ні­цу, 4 мая, ва Уша­чах

Vitbichi - - NEWS -

Разд­зя­лі­ць з уша­ча­на­мі важ­на­сць пад­зеі на ўра­чы­с­тас­ць за­віталі стар­шы­ня аб­лас­но­га Са­ве­та дэпу­та­таў Улад­зі­мір Цяр­эн­цьеў, член Са­ве­та Рэс­пуб­лікі На­цы­я­наль­на­га схо­ду, стар­шы­ня По­лац­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Міка­лай Шаў­чук, дэпу­тат аб­лас­но­га Са­ве­та дэпу­та­таў Сяр­гей Дані­ло­віч, кіраўніцтва На­ва­по­лац­ка, Ле­пель­ска­га і По­лац­ка­га ра­ё­наў, роз­ных ве­дам­стваў (на здым­ку ўвер­се).

Па тра­ды­цыі ад­ны­мі з га­лоў­ных ар­гані­за­та­раў ура чы­с­тас­ці сталі прад­стаўнікі ДТСААФ. Ва Уша­чы на аўта­пра­бег пры­ехалі прад­стаўнікі не толь­кі су сед­ніх ра­ё­наў, але і Бра­сла­ва, Та­ла­чы­на, Шар­каўш­чы ны, Пастаў, Ор­шы.

Сваю леп­ту ў пра­вяд­зенне свя­та ўнеслі воі­ны інт­эр на­цы­я­налі­сты: да ўшац­кіх ба­явых ка­лег да­лучы­лі­ся прад­стаўнікі аб­лас­ной ар­гані­за­цыі ГА «Бе­ла­рус­кі са­юз вет­эра­наў вай­ны ў Аф­ганістане».

Го­ра­ча су­стра­калі пры­сут­ныя ка­ла­рыт­ную ка­ло­ну бай­ке­раў, транс­парт­ныя срод­кі якіх бы­лі ўпры­го­жа­ны дзяр­жаў­най сім­волі­кай і сця­га­мі сваіх рэ­гіё­наў.

Ніко­га з гле­да­чоў не па­кі­нулі абы­я­ка­вы­мі па­ка­заль ныя за­ез­ды кар­тын­гістаў і мо­та­красме­наў. На­ват не ве ры­ла­ся, што так па май­ст­эр­ску кіру­ю­ць на вы­со­кіх хут кас­цях спартс­ме­ны, нека­то­рым з якіх яш­чэ не споўні ла­ся і ся­мі га­доў. Ну а тыя, хто зай­ма­ец­ца мо­тас­пор там не пер­шы год, на­о­гул па­каз­валі вель­мі скла­да­ныя пры­ё­мы экс­тр­э­маль­на­га кiра­ван­ня. Пас­ля ві­до­вішч­ных вы­ступ­лен­няў быў дад­зе­ны старт свя­точ­на­му аўта пра­бе­гу. Яр­кая ка­ло­на ру­шы­ла на ме­ма­ры­яль­ны ком плекс «Пра­рыў» і рас­цяг­ну­ла­ся не на ад­зін кіла­метр. Прад­стаўнікі ўла­ды ў гэты час пры­ня­лі ўд­зел у паніхі дзе па за­гі­нуў­шых у га­ды Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны, якую ад­слу­жыў у хра­ме свя­тых па­кут­ніц Мі­на­до­ры, Мітра­до­ры, Нім­фа­до­ры гар­па­сёл­ка Уша­чы ар­хіе­піскап По­лац­кі і Глы­боц­кі Фе­а­до­сій.

«Калі на­б­лі­жа­ец­ца 9 Мая, ду­шу на­паў­ня­ю­ць роз­ныя па­чуц­ці: гэта і ра­дас­ць пе­ра­мо­гі, і сму­так аб за­гі­нуў шых. Мы не змо­жам за­бы­ць гэты дзень, бо за нас пралі­валі сваю кроў на­шы ба­ць­кі, дзя­ды, прад­зе ды», — ка­заў ужо на ме­ма­ры­яль­ным ком­плек­се ула­ды­ка. За знач­ны ўклад у ду­хоў­нае адра­дж­энне на­ро­да ён уручыў узна­га­ро­ду Бе­ла­рус­кай пра­ва слаў­най царк­вы У. Цяр­эн­цье­ву.

Вя­лі­кай сла­ву­тас­цю на­ша­га рэ­гіё­на, сво­е­а­саб лі­вым зво­нам па­мя­ці пра ге­раіч­ны под­звіг па­ка­лен ня пе­ра­мож­цаў, унікаль­най шко­лай для вы­ха­ван ня юных гра­мад­зян Бе­ла­русі на­зваў пад­час мітын­гу «Пра­рыў» стар­шы­ня Ушац­ка­га рай­вы­кан­ка­ма Улад­зі­мір Аў­до­шка. Уд­зяч­на­сць вет­эра­нам за маг чы­мас­ць жы­ць, лю­бі­ць, ства­ра­ць і пра­ца­ва­ць ад імя мо­лад­зі вы­ка­заў ка­ман­дзір аддзя­лен­ня па­жар­на га ава­рый­на вы­ра­та­валь­на­га па­с­та №12 Ан­др­эй Пра­ва­да.

На жаль, з кож­ным днём за­ста­ец­ца ўсё менш све­дак Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны — вось і сё­ле­та на мітынг змог за­віта­ць толь­кі Дзям'ян Улад­зі­мі равіч Кру­пе­ня. Для вет­эра­на гэта свя­та, са­праў ды, са сля­за­мі на ва­чах. У чар­го­вы раз сум агорт ваў яго на гэтай палітай кры­вёю зям­лі з за на­хлы нуў­шых успа­мі­наў. Па­мя­ць пра тых, хто ад­даў жыц­цё пад­час пра­ры­ву ва­ро­жай бла­ка­ды, усе пры сут­ныя ўша­на­валі хвілі­най маў­чан­ня.

Эма­цы­я­наль­на­сці ме­ра­пры­ем­ству да­далі ва каль­ныя і хар­эа­гра­фіч­ныя ну­ма­ры ў вы­ка­нан­ні культ­ра­бот­нікаў і дзі­цячых ка­лек­ты­ваў. Куль­мі­на цый­ным мо­ман­там ста­ла ўскла­данне вян­коў і кве так да пліт з про­звіш­ча­мі за­гі­нуў­шых.

— Ушац­кі ме­ма­ры­ял для нас вель­мі бліз­кі, — за зна­чае стар­шы­ня Ле­пель­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Ба рыс Яфр­э­маў. — У пра­ры­ве той ва­ро­жай бла­ка­ды ў ноч з 4 на 5 мая 1944 га ў склад­зе 16 пар­ты­зан­скіх бры­гад бы­лі і вы­хад­цы на­ша­га ра­ё­на. Та­му сён няш­няе свя­та лі­чу агуль­ным, па са­праўд­на­му на род­ным. Дэле­га­цыя Ле­пельш­чы­ны тут ужо не ў пер­шы раз і, упэў­не­ны, не ў апош­ні.

Да са­ма­га ве­ча­ра лад­зіла­ся свя­та і ў рай­ц­энт ры. У гэты дзень на­ве­да­ць му­зей на­род­най сла­вы імя У. Е. Ла­бан­ка мож­на бы­ло бяс­плат­на. Зві­нелі звон­кія дзі­цячыя га­ла­сы ў лю­бі­мым мес­цы ма лень­кіх уша­чан — скве­ры гар­па­сёл­ка. Тут для хлоп чы­каў і дзяўчы­нак бы­ло ар­гані­за­ва­на мно­ства за­баў ляль­ных пра­грам. Ат­ры­ма­ць пры­зы за кем­лі­вас­ць і спрыт мож­на бы­ло на спар­ты­ў­най і біб­ліят­эч­най пля цоў­ках. На апош­няй, дар­эчы, ак­ра­мя тра­ды­цый­ных літа­ра­тур­ных вы­стаў, бы­ла ство­ра­на ад­мыс­ло­вая сця на па­мя­ці — на ёй усе жа­да­ю­чыя па­кі­далі ўс­па­мі­ны пра сваіх род­ных, бліз­кіх — удзель­нікаў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны. Не­па­да­лё­ку мож­на бы­ло па­гляд­зе­ць і на­бы­ць вы­ра­бы ўмель­цаў До­ма ра­мё­стваў ці, ска­жам, сфа­та гра­фа­вац­ца ў спе­цы­яль­на пад­рых­та­ва­най фо­та­зоне ва­ен­най тэ­ма­ты­кі.

Шчы­ра дзя­ка­валі ўша­чане ўд­зель­ні­кам арт групы «Бе­ла­ру­сы», якія прад­ставілі на ад­кры­тай тан­ца­валь най пля­цоў­цы на­сы­ча­ную пра­гра­му. За­ключ­ным акор дам свя­та стаў фе­ер­верк, які рас­кве­ціў неба над Уша ча­мі сот­ня­мі розна­ка­ля­ро­вых аг­нёў. І да світан­ку ззяў аг­ня­мі «Пра­рыў» — як і ў тую лё­са­вы­зна­чаль­ную ноч 74 га­ды та­му... Воль­га КАМАРКОВА, Ка­цяры­на КАВАЛЕЎСКАЯ, Уша­чы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.