Га­на­ро­вай гра­ма­тай Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Vitbichi - - NEWS -

за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную ра­бо­ту ў ор­га­нах дзяр­жаў­на­га кіра­ван­ня, вы­со­кі пра­фесія­налізм, ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра­мад­ска:палі: тыч­ным жыц­ці го­ра­да Яў­геній Сяр­ге­евіч АРТАМОНАЎ — на­чаль­нік упраў­лен­ня са­цы­яль­най аба­ро­ны ад­міністра­цыі Пер­ша­май­ска­га раё: на г. Ві­цеб­ска;

за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную ра­бо­ту, аса­бі­сты ўклад у развіц­цё прад­пры­ем­ства і ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра­мад­скім жыц­ці го­ра­да

Свят­ла­ну Міка­ла­еў­ну САДОЎНІКАВУ — на­мес­ніка ге­не­раль­на­га ды: рэк­та­ра па ід­эа­ла­гіч­най і кад­ра­вай ра­бо­це ка­му­наль­на­га вы­твор­ча­га ўнітар­на­га прад­пры­ем­ства «Канды­тар­ская фаб­ры­ка «Ві­ць­ба».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.