Він­шу­ем!

Vitbichi - - NEWS - Со­ста­вил Дмит­рий СЕДОВ.

Ука­зам Пр­эзiд­эн­та Рэс­пуб­лiкi Бе­ла­русь ад 26 ліста­па­да 2018 го­да № 462 за шмат­га­до­вую плён­ную пра­цу, вы­со­кі пра­фесiя­налiзм, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў, сме­лыя i ра­шучыя дзе­ян­ні ў аб­ставі­нах, звя­за­ных з ры­зы­кай для жыц­ця, вя­лiкi аса­бі­сты ўклад ва ўма­ца­ванне аўта­рыт­эту i iмiд­жу Бе­ла­русi на мiж­на­род­най ар­эне, развіц­цё за­ка­на­даўства i пар­ла­мен­тарыз­му, бе­ла­рус­кай жур­налі­сты­кі, наф­тахi­мiч­най пра­мыс­ло­вас­ці, транс­парт­най i па­дат­ко­вай сіст­эм, знач­ныя да­сяг­нен­ні ў сфе­рах энер­ге­ты­кі, наву­кі, куль­ту­ры i ма­стацтва, пад­рых­тоў­цы вы­со­ка­к­валi­фi­ка­ва­ных спе­цы­я­лiстаў узна­га­род­жа­ны па Ві­цеб­скай воб­лас­ці ме­да­лём «За пра­цоў­ныя за­слу­гі: Вад­зім Мі­хай­лавіч АЛЬХІМЕНКА — на­чаль­нік вы­твор­час­ці су­мес­на­га та­ва­ры­ства з аб­ме­жа­ва­най ад­каз­на­сцю «Бел­вест», Мая Ана­толь’еў­на БАРОДЗІЧ — на­чаль­нік ін­спек­цыі Мініст­эр­ства па па­дат­ках і збо­рах па Ле­пель­скім ра­ёне, Ле­анід Міка­ла­евіч ВАСІЛЕЎСКІ — то­кар ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Галі­на Пятроў­на ЖАЛАНАВА — стар­шы­ня Ві­цеб­скай аб­лас­ной ар­гані­за­цыі Бе­ла­рус­ка­га Та­ва­ры­ства Чы­рво­на­га Кры­жа, Вік­тар Васі­льевіч КАРПЕЗА — сле­сар-ра­монт­нік за­во­да «Палі­мір» ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Васіль Міка­ла­евіч РАМАШКОЎ — апа­рат­чык пе­ра­гон­кі за­во­да «Палі­мір» ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Мі­хаіл Пятро­віч СЕВЯРЫН — апа­рат­чык сінт­э­зу за­во­да «Палі­мір» ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Алег Улад­зі­міравіч СМЯХОЎСКІ — сле­сар па кан­троль­на-вы­мя­раль­ных пры­бо­рах і аўта­ма­ты­цы ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Улад­зі­мір Іва­навіч ТАЧЫЛА — апе­ра­тар тэхна­ла­гіч­ных уста­но­вак ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Па­вел Пятро­віч ШЧАРБІЦКІ — апе­ра­тар та­вар­ны ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Ва­лян­ці­на Сця­па­наў­на ШЭЛЕГ — вя­дучы ін­жы­нер ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан»; ме­да­лём Фран­цы­ска Ска­ры­ны: Улад­зі­мір Кіры­лавіч ЖАЛЯЗНЯК — за­гад­чык ка­фед­ры ра­ды­ё­элек­тронікі ўста­но­вы аду­ка­цыі «По­лац­кі дзяр­жаў­ны ўнівер­сіт­эт»;

пры­сво­е­на званне «Заслу­жа­ны ра­бот­нік пра­мыс­ло­вас­ці Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь»:

Улад­зі­сла­ву Ле­ані­даві­чу НІКАЛАЕВУ — на­мес­ніку на­чаль­ніка вы­твор­час­ці ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан», Улад­зі­мі­ру Іва­наві­чу РЭЎТОВІЧУ — вя­ду­ча­му спе­цы­я­лісту ад­кры­та­га ак­цы­я­нер­на­га та­ва­ры­ства «Наф­тан». Рав­ни­на. Инок. Ки­но­те­атр. Нут­рия. Веж­да. Ярость. Акын. Натр. Сек­ста. Ви­ни. Ли­го. Дво­рец. Ка­юр. Ария. Пу­ла. Долг. Со­юз. Чу­жак. Аре­ка. Пур­га. Окоп. Бон. Око. ка. Ма­хорСепт. Дер­ма­тин. Ко­фей­ник. Скунс. вертикали: По Ци­ан. Ку­стин­ская. Али­мен­ты. Риск. Аба­жур. Упа­ков­ка. Рвач. Яр­ка. Гор­дость. Три­тон. Хо­рал. Ра­ни. Ибис. Уко­ра. Кни­га. Те­ин. Кил. Мо­пед. Ра­ут. Стая. Ряд­но. паз. ТоНар. Укроп. См­ок­ту­нов­ский. Дис­ко. горизонтали: По скан­ворд. на От­ве­ты

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.