Га­на­ро­вай гра­ма­тай Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Vitbichi - - NEWS -

за знач­ны ўклад у развіц­цё фізіч­най куль­ту­ры і спор­ту, пра­па­ган­ду зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця і ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра­мад­скім жыц­ці го­ра­да Рахіль Са­ла­мо­наўF

на ЭЙДЭЛЬСОН — вет­эран спор­ту, між­на­род­ны грос май­стар па шах­ма­тах ся­род жан­чын; за шмат­га­до­вую до­бра­сум­лен­ную пра­цу ў сіст­эме аду­ка­цыі, вы­со­кія да сяг­нен­ні ў пра­фесій­най дзей­на­сці і ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра мад­скім жыц­ці Ва­лян­ці­на Улад­зі­міраў­на ЮПАТАВА — на­мес­нік ды­р­эк­та­ра па вуч­эб­на вы­твор­чай ра­бо­це філія­ла ўста­но­вы аду­ка­цыі «Бе­ла­рус­кі дзяр­жаў­ны тэх на­ла­гіч­ны ўнівер­сіт­эт» «Ві­цеб­скі дзяр­жаў­ны тэхна­ла­гіч ны ка­ледж»; за шмат­га­до­вую і эфек­ты­ў­ную пра­цу ў сфе ры за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­ро­ны на­сель­ніцтва го рада Ві­цеб­ска Ак­са­на Ле­ані­даў­на ГРЭКАВА — на чаль­нік аддзе­ла ак­ты­ў­най паліты­кі за­ня­тас­ці ўпраў лен­ня па пра­цы, за­ня­тас­ці і са­цы­яль­най аба­роне Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта; за шмат га­до­вую без­да­кор­ную пра­цу, вы­со­кае пра­фесій­нае май­ст­эр­ства, вя­лікі аса­бі­сты ўклад у са­цы­яль­на эка на­міч­нае развіц­цё го­ра­да Ві­цеб­ска, ак­ты­ў­ны ўд­зел у пад­рых­тоў­цы і вы­ха­ван­ні кад­раў прад­пры­ем­ства

Сяр­гей Вік­та­равіч РЭЯНТОВІЧ — на­мес­нік ге­не­раль на­га ды­р­эк­та­ра вы­твор­ча­га рэс­пуб­лі­кан­ска­га ўнітар на­га прад­пры­ем­ства «Ві­цеб­скаб­л­газ».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.