Вы­со­кая місія — клас­ны кіраўнік

Vitbichi - - NEWS - Тац­ця­на САКОВІЧ. Фо­та аўта­ра.

Клас­ны кіраўнік — вер­ны ся­бар аль­бо патра­ба­валь­ны пе­да­гог, кла­пат­лі­вы за­ступ­нік цi стро­гі кры­тык? На гэтыя пы­тан­ні шу­калі ад­каз 12 пе­да­го­гаў Док­шыц­ка­га ра­ё­на пад­час ра­ён­на­га кон­кур­су пра­фесій­на­га май­ст­эр­ства «Леп­шы клас­ны кіраўнік».

Жу­ры за­гад­зя аца­ні­ла во­пыт ра­бо­ты кан­кур­сан­таў, іх уменне вес­ці да­ку­мен­та­цыю, від­эа­за­пі­сы клас­ных гад­зін. Уд­зель­ні­кам за­ста­ло­ся пра­д­э­ман­стра­ва­ць візіт­ную карт­ку «Наш са­мы леп­шы клас­ны!».

Вы­ступ­лен­ні бы­лі яр­кі­мі і за­па­мі­наль­ны­мі. На­прыклад, Ва­лян­ці­на Ар­ці­мё­нак з СШ № 1 за­прасі­ла пры­сут­ных на шоу «Лепш за ўсіх». Вар­та ад­зна­чы­ць, што адра­зу тры па­ка­лен­ні вы­ха­ван­цаў Ва­лян­ці­ны Іва­наў­ны прый­шлі пад­т­ры­ма­ць сваю пер­шую на­стаўні­цу. Свед­чан­няў та­му, што клас­на­му кіраўніку 9-га кла­са, на­стаўні­цы рус­кай мо­вы і літа­ра­ту­ры Бя­гомль­скай СШ Але Скок паш­час­ці­ла са сваі­мі вы­ха­ван­ца­мі, вель­мі мно­га. Ад­зін толь­кі пе­ра­мож­ны ролік-він­ша­ванне з Днём на­стаўніка ча­го каш­туе! Ён стаў са­праўд­ным сюр­пры­зам для пе­да­го­га, як і за­пра­ш­энне на пра­гра­му «Вяч­эр­ні Ві­цебск» ТРК «Ві­цебск». Пад­час вы­ступ­лен­ня на­стаўні­цы фізікі і ін­фар­ма­ты­кі Сіт­ца­ўс­кай СШ Жан­ны Но­равіч са сц­э­ны гу­ча­ла бе­ла­рус­кая мо­ва, а кон­курс­ны ну­мар яе ка­ле­гі Свят­ла­ны Пя­ць­ко з Па­раф’янаўс­кай СШ вы­лу­чаў­ся незвы­чай­ным сю­ж­этам: яе вуч­ні павін­ны бы­лі прай­с­ці вы­пра­ба­ван­ні, каб ад­шу­ка­ць свай­го клас­на­га кіраўніка. Ад­зі­ны муж­чы­на, на­стаўнік ге­а­гра­фіі і бія­ло­гіі Ту­мілавіц­кай ДС-СШ Дз­міт­рый Паўлю­ч­эн­ка, ра­зам са сваім вы­пуск­ным кла­сам па­ка­заў ці­ка­вае, на­сы­ча­нае роз­ны­мі эле­мен­та­мі шоу і за­паліў за­лу энер­гіч­ным тан­цам. Настаўні­ца ан­глій­с­кай мо­вы Кру­леўш­чын­с­кай СШ Іна Кос­ці­на рас­ка­за­ла, як ня­про­ста бы­ць клас­ным кіраўніком у хла­пе­чым ка­лек­ты­ве. За­вяр­шалі кон­курс­ную пра­гра­му візітоўкі на­стаўні­цы гісто­рыі і гра­ма­да­з­наўства Пар­пліш­чан­с­кай СШ На­тал­лі Крук і на­стаўні­цы па­чат­ко­вых кла­саў СШ № 2 Док­шыц Алесі Вай­ця­хо­віч, чые вы­ступ­лен­ні бы­лі аб’яд­на­ны тэ­ма­ты­кай мар­ско­га па­да­рож­жа.

Уд­зель­нікі бы­лі ад­зна­ча­ны ды­п­ло­ма­мі ў роз­ных на­мі­на­цы­ях, а леп­шым клас­ным кіраўніком ста­ла настаўні­ца СШ № 2 Але­ся Вай­ця­хо­віч. Але­ся Вай­ця­хо­віч ра­зам з вы­ха­ван­ца­мі вяд­зе свой «ка­ра­бель» да пе­ра­мо­гі. От­вет­ствен­ная за вы­пуск На­та­лья ЧЕРНИЧЕНКО (тел. 67-33-45).

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.