Ад­да­ва­ць так лёг­ка

Vitbichi - - NEWS - Аляк­сандр ЯЎГЕНАЎ. Фо­та аўта­ра.

На днях у Сен­нен­скай шко­ле-інт­эр­на­це для дзя­цей-сірот і дзя­цей, якія за­сталі­ся без апе­кі ба­ць­коў, па­бы­ваў стар­шы­ня Ві­цеб­ска­га аб­лас­но­га Са­ве­та дэпу­та­таў Улад­зі­мір Цяр­эн­цьеў.

Улад­зі­мір Улад­зі­міравіч уручыў ды­р­эк­та­ру ўста­но­вы Ле­ані­ду Каз­ло­ву сер­ты­фі­кат, які да­з­ва­ляе шко­ле на­бы­ць мэб­лю і бы­та­вую тэхніку.

Ад­на­ча­со­ва шко­лу ў той дзень на­ве­да­ла па­моч­нік ды­р­эк­та­ра ААТ «Пры­ватЛізінг» Воль­га Рад­зец­кая. І так­са­ма з па­да­рун­ка­мі. На пра­ця­гу двух апош­ніх га­доў гэта та­ва­ры­ства «збірае» вы­пуск­нікоў на­ву­чаль­най уста­но­вы ў жыц­цё. Акра­мя ад­зен­ня і рэ­чаў, што неаб­ход­ныя ў паў­сяд­зён­ным по­бы­це, сіро­ты ат­рым­лі­ва­ю­ць бан­каўскія карт­кі з за­лі­ча­най на іх пэў­най су­май. Дзе­ці ву­чац­ца рас­па­ра­джац­ца гра­шы­ма, ка­ры­стац­ца су­час­ным пла­цёж­ным срод­кам.

Для гас­цей ар­гані­за­валі невя­лікую экс­кур­сію па шко­ле. Марш­рут пра­лёг па спаль­ных па­мяш­кан­нях, вуч­эб­ных кла­сах, май­ст­эр­нях, дзе са­бра­на та­вар­ная пра­дук­цыя, ство­ра­ная ру­ка­мі дзя­цей. Вы­ра­бы ста­ляр­ныя і швей­ныя, су­вені­ры за­патра­ба­ва­ны на роз­на­га кштал­ту вы­ста­вах, яр­мар­ках, рэалі­зу­юц­ца няр­эд­ка па за­ка­зу. Боль­шас­ць вы­пуск­нікоў шко­лы-інт­эр­на­та ат­рым­лі­вае ра­зам з ат­эс­та­там аб сяр­эд­няй аду­ка­цыі і ды­п­лом, які да­з­ва­ляе пра­ца­ва­ць на вы­твор­час­ці ста­ля­ром, швач­кай. А вось інт­эр­на­таў­цы з за­да­валь­нен­нем на­вед­ва­ю­ць дзі­ця­чую шко­лу ма­стацтваў, фіз­куль­тур­на-спар­ты­ў­ны ком­плекс, Дом ра­мё­стваў, што зна­ход­зяц­ца ў рай­ц­эн­тры.

— Та­кое «ўза­е­ма­пранік­ненне» на ка­ры­с­ць вы­ха­ваў­ча­му пра­ц­э­су. Дзе­ці павін­ны вучыц­ца не толь­кі бра­ць, але і ад­да­ва­ць, вучыц­ца жы­ць у со­цы­уме,— лічы­ць Зоя Фа­мі­на, на­мес­нік стар­шы­ні рай­вы­кан­ка­ма. Яна ча­сты гос­ць у шко­ле-інт­эр­на­це, а ў пе­рад­на­ва­год­нія дні бы­ла ледзь не штод­ня. Сустра­ка­ла ра­зам з кіраўніцтвам уста­но­вы тых, хто пры­ехаў пад­зя­ліц­ца з дзе­ць­мі це­п­лы­нёй свай­го сэр­ца.

Улад­зi­мiр Цяр­эн­цьеў уру­чае сер­ты­фi­кат Ле­анi­ду Каз­ло­ву.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.