Га­на­ро­вай гра­ма­тай Ві­цеб­ска­га га­рад­ско­га вы­ка­наў­ча­га ка­міт­эта ўз­на­га­род­жа­ны:

Vitbichi - - NEWS -

за знач­ны аса­бі­сты ўклад у гра­мад­скі рух вет­эра­наў вай­ны ў Аф­ганістане, ак­ты­ў­ны ўд­зел у ге­роіка пат­ры­я­тыч­ным вы­ха ван­ні мо­лад­зі і пра­цы па са­цы­яль­най аба­роне ін­валі­даў, ветэ ра­наў ба­явых дзе­ян­няў і чле­наў сем'яў за­гі­нуў­шых у Рэс­пуб­лі цы Аф­ганістан Ва­ле­рый Ге­над­зьевіч АНАНЧАНКА — стар шы­ня Ві­цеб­скай га­рад­ской ар­гані­за­цыі «Брат­эр­ства» гра­мад ска­га аб'яд­нан­ня «БСВВА»;

за до­бра­сум­лен­ную і плён­ную пра­цу, асаб­лі­вы ўклад у рэа лі­за­цыю дзяр­жаў­най паліты­кі па са­цы­яль­най аба­роне на­сель ніцтва, ак­ты­ў­ны ўд­зел у гра­мад­скім жыц­ці го­ра­да Ві­цеб­ска

Воль­га Юр'еў­на ГАЙДАШОВА — спе­цы­я­ліст па са­цы­яль­най ра­бо­це аддзя­лен­ня пярвіч­на­га пры­ё­му, аналі­зу, ін­фар­ма­ван ня і пра­г­на­за­ван­ня дзяр­жаў­най уста­но­вы «Тэ­ры­та­ры­яль­ны цэнтр са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва Каст­рыч­ніц­ка га ра­ё­на г. Ві­цеб­ска»;

за до­бра­сум­лен­ную пра­цу, аса­бі­сты ўклад у рэалі­за­цыю дзяр­жаў­най паліты­кі па са­цы­яль­най аба­роне на­сель­ніцтва, вы­со­кі пра­фесія­налізм, ак­ты­ў­ную гра­мад­зян­скую пазі­цыю, удзел у гра­мад­скім жыц­ці го­ра­да Ві­цеб­ска Але­на Ге­над­зьеўC

на НІКІЦІНА — за­гад­чык аддзя­лен­ня дзён­на­га зна­ход­жан­ня для гра­мад­зян па­жы­ло­га ўз­рос­ту дзяр­жаў­най уста­но­вы «Тэ­ры­та ры­яль­ны цэнтр са­цы­яль­на­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніцтва Кас трыч­ніц­ка­га ра­ё­на г. Ві­цеб­ска».

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.