Кап­су­ла ча­су:

пры­вітанне ар­шан­цам з шас­цід­зя­ся­тых

Vitbichi - - NEWS - Нас­тас­ся ТУРОК. Фо­та аўта­ра.

Праз паўс­та­годдзя ва ўра­чыс тай аб­ста­ноў­цы на ва­чах у шмат­лікіх ар­шан­цаў яе ўскры­лі і за­чы­талі так зва­нае пісь­мо ча­су. Гэтае па­ч­эс­нае пра­ва бы­ло пра дастаў­ле­на стар­шы­ні Ар­шан­ска­га рай­вы­кан­ка­ма Іга­ру Іса­чан­ку, які і да стаў за­му­ра­ва­ную кап­су­лу.

Ігар Улад­зі­міравіч аку­рат­на рас кру­ціў вя­лікі ар­куш па­пе­ры і за­чы­таў «Пісь­мо ў бу­дучы­ню — па­том­кам» (дру­ку­ец­ца са ска­ра­ч­эн­ня­мі):

«Праз га­ды, праз дзе­ся­ці­годдзі мы, жы­ха­ры го­ра­да Ор­шы, па­сы­ла­ем вам пісь­мо і сар­д­эч­на він­шу­ем вас з вя­лікім свя­там — 100 годдзем Бе­ла­рус­кай Са вец­кай Са­цы­я­лі­стыч­най Рэс­пуб­лікі і Ка­муні­стыч­най пар­тыі Бе­ла­русі.

Сён­ня, у пер­шы дзень го­да 1969 га, мы, прад­стаўнікі 100 ты­сяч­на­га на сель­ніцтва на­ша­га ста­ра­жыт­на­га і веч на юна­га го­ра­да, са­бралі­ся на яго Цэн­траль­най плош­чы, каб ад­свят­ка ва­ць за­ла­ты — 50 га­до­вы юбілей Са вец­кай Бе­ла­русі і яе слаў­най Ка­муні стыч­най пар­тыі.

50 год — вяр­шы­ня ў жыц­ці па­ка­лен ня. З яе добра бач­ны пройдзе­ны бе ла­рус­кім на­ро­дам пад кіраўніцтвам Ка­муні­стыч­най пар­тыі шлях — шлях ба ра­ць­бы і пе­ра­мог.

Для нас, ар­шан­цаў, гэта шлях ад цві­ка­вай май­ст­эр­ні да за­во­да па вы пус­ку стан­коў з мікрон­най да­клад­нас цю, якія вя­до­мыя сён­ня на ўсіх кан­ты нен­тах све­ту.

Гэта шлях ад глу­хо­га па­вя­то­ва­га га рад­ка да буй­но­га пра­мыс­ло­ва­га цэнт ра і чы­гу­нач­на­га ву­з­ла рэс­пуб­лікі. Да Вя­ліка­га Каст­рыч­ніка ў го­рад­зе ме­ла ся толь­кі некаль­кі са­ма­туж­ных май­стэ рань, на якіх пра­ца­ва­ла ка­ля 500 ча ла­век. Ця­пер у нас больш за тры дзе сят­кі су­час­ных пра­мыс­ло­вых прад пры­ем­стваў з 25 ты­сяч­ным атра­дам ра­бо­ча­га кла­са. Што­ме­сяч­на яны вы пус­ка­ю­ць 240 плос­кашлі­фа­валь­ных стан­коў, 1626 быст­ра­ход­ных швей­ных ма­шын, 6 мі­льё­наў 325 ты­сяч квад­рат ных мет­раў іль­ня­ных тканін, 5 мі­льё­наў 607 ты­сяч штук сілі­кат­най цэг­лы, 11 ты­сяч кубіч­ных мет­раў збор­на­га жа ле­за­бе­то­ну і мно­га ін­шай са­май раз на­стай­най пра­дук­цыі.

Гэта шлях ад це­м­ры да свят­ла, да ве­даў, да вы­со­кай куль­ту­ры. У го­ра дзе, які паўве­ка на­зад амаль не меў інт­элі­ген­цыі, ця­пер пра­цуе 7 ты­сяч­ная ар­мія на­стаўнікаў, ура­чоў, ін­жы­не­раў, тэхнікаў, ёс­ць 25 школ, 5 сяр­эд­ніх спе цы­яль­ных на­ву­чаль­ных уста­ноў, 2 пра фесія­наль­на тэхніч­ныя вучы­ліш­чы, му­зыч­ная шко­ла, 12 клу­баў, па­ла­цаў і да­моў куль­ту­ры, 2 на­род­ныя тэат­ры, 11 на­род­ных універ­сіт­этаў, 2 кі­нат­эат ры, больш за дзе­ся­так ста­цы­я­нар­ных кі­наўста­но­вак, 46 біб­ліят­эк, звыш 100 роз­ных спар­ты­ў­ных збу­да­ван­няў.

Вы — на­ша бу­дучы­ня, та­ва­ры­шы па том­кі. I мы скрозь дым­ку ча­су піль­на ўгля­да­ем­ся ў ва­шы тва­ры. Нам ба­чыц ца ў іх глы­бо­кая ід­эй­ная пе­ре­ка­на на­сць, кры­шталь­ная сум­лен­на­сць, вы­со­кая гра­мад­зян­с­кас­ць, незгі­наль ная муж­на­сць, свя­тая пра­га да по дзві­гаў. Мы вы­раз­на ба­чым у вас жы выя ры­сы люд­зей ка­муніз­ма.

У ваш час зд­зейс­ніла­ся тое, да ча­го мы, пе­ра­адоль­ва­ю­чы на сваім шля­ху цяж­кас­ці, упар­та ішлі. Мы ка­мень за ка­ме­нем узвод­зілі гэты свет­лы бу­ды нак, у якім вам вы­па­ла вя­лі­кае шчас­це жы­ць. Дык узвод­зь­це ж яго, та­ва­ры­шы па­том­кі, усё вы­ш­эй і вы­ш­эй!

На­ша па­ка­ленне дастой­на пра­нес ла скрозь бур­ныя га­ды XX ста­годдзя ў сё­пе­ра­ма­га­ю­чы сцяг эпо­хі — ленінізм. Наш на­каз вам, та­ва­ры­шы па­том­кі: моц­на тры­май­це гэты сцяг, зма­гай­це­ся пад ім і пе­ра­ма­гай­це!

Пры­ня­та на 20 ты­сяч­ным мітын­гу жы­ха­роў го­ро­да Ор­шы

1 студ­зе­ня 1969 го­да. » Уд­зель­нікі свя­точ­най цы­ры­моніі, ад мо­лад­зі да люд­зей па­ва­жа­на­га ўз­рос ту, з вя­лі­кай ці­ка­вас­цю і ўваж­лі­вас­цю слу­халі кож­нае сло­ва пас­лан­ня, га на­ры­лі­ся тым, што сталі свед­ка­мі гэ тай гіста­рыч­най пад­зеі. А нека­то­рыя ад­зна­чалі, што гэтая кап­су­ла з пас­лан нем — ні­бы ня­бач­ны мос­цік па­між мі­ну­лым і бу­дучы­няй.

Тэкст пас­лан­ня па­том­кам з кап­су лай быў пе­ра­дад­зе­ны на заха­ванне ў Му­зей­ны ком­плекс гісто­рыі і куль­ту­ры Ар­шанш­чы­ны.

Ва­лян­цін Пі­м­чан­каў, які 1 студ­зе­ня 1969 го­да стаў свед­кам за­клад­кі кап су­лы па­том­кам, зноў прый­шоў да бу дын­ка рай­вы­кан­ка­ма, каб пад­зя­ліц­ца сваі­мі ўс­па­мі­на­мі пра той дзень, зра­бі­ць на­каз бу­ду­ча­му па­ка­лен­ню ар шан­цаў.

Пры­віталь­нае сло­ва так­са­ма ска за­лі Га­на­ро­вы гра­мад­зянін го­ра­да Ор­шы Улад­зі­мір На­вац­кі, дэпу­тат Ар шан­ска­га ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў, пер­шы са­кра­тар Ар­шан­с­кай га­рад ской ар­гані­за­цыі Ка­муні­стыч­най пар­тыі Бе­ла­русі Сяр­гей Жуд­ро, стар­шы­ня ра­ён­на­га Са­ве­та дэпу­та­таў Ана­толь Сіль­чан­ка і член Ма­лад­зёж­най па­ла­ты Ар­шан­ска­га ра­ё­на Лі­за­ве­та Ка­за­кевіч.

У сваю чар­гу ар­шан­цы так­са­ма адп равілі пісь­мо ў бу­дучы­ню. На тым жа мес­цы за­му­ра­валі но­вую кап­су­лу ча­су, якую за­вяш­чалі ўскры­ць пад­час свят ка­ван­ня ты­ся­ча­га­до­ва­га юбілею Ор­шы.

Пер­шы дзень студ­зе­ня 2019 го­да стаў зна­мя­наль­най да­тай у гісто­рыі на­шай краі­ны. Споўніла­ся 100 га­доў з дня за­сна­ван­ня Бе­ла­рус­кай Са­вец­кай Са­цы­я­лі­стыч­най Рэс­пуб­лікі. А для Ор­шы і яго жы­ха­роў ён яш­чэ ад­мет­ны і тым, што ме­навіта 1 студ­зе­ня 1969 го­да з вон­ка­ва­га бо­ку бу­дын­ка та­ды яш­чэ гар­вы­кан­ка­ма бы­ла за­клад­зе­на кап­су­ла з пас­лан­нем па­том­кам.

Ігар Іса­чан­ка чы­тае пас­ланне.

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.