УЗНАГАРОДЖАННІ

Yustitsiya Belarusi - - В Министерстве Юстиции -

За­га­дам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 26 ліста­па­да 2018 го­да №188-ца за знач­ны аса­бі­сты ўклад у рэалі­за­цыю дзяр­жаў­най паліты­кі ў сфе­ры юс­ты­цыі, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў і ў су­вязі з Днём юры­ста на­груд­ным зна­кам ад­роз­нен­ня Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «Га­на­ро­вы ра­бот­нік юс­ты­цыі Бе­ла­русі» ўз­на­га­род­жа­ны Аляк­сей Аляк­сандравіч КЛІМОВІЧ – на­чаль­нік упраў­лен­ня ар­гані­за­цый­най і спе­цы­яль­най ра­бо­ты; Люд­мі­ла Іва­наў­на МАЗАН – на­чаль­нік упраў­лен­ня кад­ра­вай паліты­кі; на­груд­ным зна­кам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «За ад­зна­ку» I сту­пе­ні ўз­на­га­род­жа­ны Аляк­сандр Яў­ге­ньевіч БАСАЛЫГА – на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня – на­чаль­нік між­на­род­на-пра­ва­во­го аддзе­ла ўпраў­лен­ня між­на­род­на­га су­пра­цоўніцтва; Ні­на Міка­ла­еў­на ЗАВАРОТНАЯ – вя­дучы рэфер­энт упраў­лен­ня ар­гані­за­цый­най і спе­цы­яль­най ра­бо­ты; Ва­лян­ці­на Міка­ла­еў­на КАЧАНОЎСКАЯ – вя­дучы эка­на­міст упраў­лен­ня фі­нан­са­ва-эка­на­міч­най ра­бо­ты га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня фі­нан­са­ва-эка­на­міч­най ра­бо­ты, мат­э­ры­яль­на-тэхніч­на­га за­бес­пяч­эн­ня і да­ку­мен­та­а­ба­ро­ту; Але­на Оль­даў­на КІРЫЧЭНКА – на­чаль­нік упраў­лен­ня па пы­тан­нях нека­мер­цый­ных ар­гані­за­цый; Эду­ард Ана­то­льевіч МАРТЫНЕНКА – на­мес­нік на­чаль­ніка га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня – на­чаль­нік упраў­лен­ня пра­ва­во­го рэ­гу­ля­ван­ня гра­мад­зян­скіх, эка­ла­гіч­ных ад­но­сін, лі­ц­эн­за­ван­ня і знеш­не­эка­на­міч­най дзей­на­сці га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня нар­матвор­чай дзей­на­сці ў сфе­ры эка­но­мікі і эка­ло­гіі; Воль­га Пятроў­на ПАХОМАВА – кан­с­уль­тант упраў­лен­ня кад­ра­вай паліты­кі; Улад­зі­міравіч ПЕЧКУРОЎ – на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня па пы­тан­нях нека­мер­цый­ных ар­гані­за­цый; Але­на Улад­зі­міраў­на ФІЛІМОНАВА – на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня нар­матвор­чай дзей­на­сці ў сфе­ры дзяр­жаў­на­га бу­даўніцтва; Мі­хаіл Аляк­се­евіч ХІЛЬ – на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня нар­матвор­чай дзей­на­сці ў сфе­ры эка­но­мікі і эка­ло­гіі; на­груд­ным зна­кам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «За ад­зна­ку» II сту­пе­ні ўз­на­га­род­жа­ны Тац­ця­на Аляк­сандраў­на БУЛАХ – кан­с­уль­тант упраў­лен­ня ад­ва­ка­ту­ры і лі­ц­эн­за­ван­ня юры­дыч­най дзей­на­сці; Улад­зі­мір Іва­навіч МАКЕДОН – на­чаль­нік га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня фі­нан­са­ва-эка­на­міч­най ра­бо­ты, мат­э­ры­яль­на-тэхніч­на­га за­бес­пяч­эн­ня і да­ку­мен­та­а­ба­ро­ту;

– кан­с­уль­тант упраў­лен­ня кад­ра­вай паліты­кі; – на­чаль­нік упраў­лен­ня пра­ва­во­го рэ­гу­ля­ван­ня са­цы­яль­най дзей­на­сці дзяр­жа­вы га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня нар­матвор­чай дзей­на­сці ў сфе­ры дзяр­жаў­на­га бу­даўніцтва; – на­мес­нік на­чаль­ніка ўпраў­лен­ня пра­ва­во­га рэ­гу­ля­ван­ня бюд­ж­эт­на-фі­нан­са­вых ад­но­сін і па­дат­ка­аб­кла­дан­ня га­лоў­на­га ўпраў­лен­ня нар­матвор­чай дзей­на­сці ў сфе­ры эка­но­мікі і эка­ло­гіі.

За­га­дам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь ад 27 ліста­па­да 2018 го­да №190-ца за знач­ны аса­бі­сты ўклад у рэалі­за­цыю дзяр­жаў­най паліты­кі ў сфе­ры юс­ты­цыі, узор­нае вы­ка­нанне служ­бо­вых аба­вяз­каў і ў су­вязі з Днём юры­ста на­груд­ным зна­кам Мініст­эр­ства юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь «За ад­зна­ку» I сту­пе­ні ўз­на­га­род­жа­ны Міка­лай Мі­хай­лавіч СТАРАВОЙТАЎ – на­мес­нік Мініст­ра юс­ты­цыі Рэс­пуб­лікі Бе­ла­русь.

Ар­кад­зьеў­на МАТУСЕВІЧ

Аль­бі­на Міка­ла­еў­на МАЦЕЛЬСКАЯ Аляк­сей Але­на Над­зея Міка­ла­еў­на МАЎЧУН

Newspapers in Russian

Newspapers from Belarus

© PressReader. All rights reserved.