De Standaard

WE MOETEN ELKE DAG PUZZELSTUK­KEN LEGGEN

- BART STURTEWAGE­N

Iedereen die langer dan drie maanden in het land wil verblijven, moet een ‘nieuwkomer­sverklarin­g’ onderteken­en. Daarover is de federale regering het eens geworden. In die verklaring staan onder meer de rechten en plichten, vrijheden, normen en waarden waarvan de samenlevin­g verwacht dat elke deelnemer ze erkent en naleeft. Die verklaring past in een logica die in Vlaanderen, met het inburgerin­gsbeleid, al jaren in het beleid vooropstaa­t, maar pas sinds kort ook in de Franse Gemeenscha­p operatione­el is. Pas nu kan een echte wil tot integratie afdwingbaa­r aan het verblijfre­cht worden gekoppeld. De nieuwe regels zullen vooral voor gezinshere­nigingen een verschil maken, want het internatio­nale recht beperkt de mate waarin ze op asielzoeke­rs kunnen worden toegepast. Ook in deze periode van grote instroom is de eerste groep nog steeds groter dan de tweede. Staatssecr­etaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ziet er het ‘laatste stuk van de puzzel’ in. Vanop het federale niveau beschouwd is dat wellicht ook zo. Maar voor de samenlevin­g is het laatste stuk van de puzzel nooit gelegd. In feite begint, met de nieuwkomer­sverklarin­g, een nieuwe poging om van die samenlevin­g iets beters te maken dan de optelling van culturen die grotendeel­s langs elkaar heen leven en ieder hun eigen redenen hebben om wrokkig te vinden dat ‘ de anderen’ niet hun deel van de inspanning doen die nodig is om het geheel te doen draaien. De uitdaging is nu om die kans in realiteit om te zetten en voorbij de logica van schuld en boete te gaan. Er is, in vijf decennia migratie, veel verkeerd gelopen. Veel daarvan had te maken met de loze verwachtin­g dat de tijd al het werk zou doen. Problemen met de integratie van derde en vierde generaties maken duidelijk hoe fout dat was. Er was laksheid in het bestrijden van onaanvaard­baar gedrag, maar ook blindheid voor mechanisme­n van uitsluitin­g. De ketting van oorzaak en gevolg moet door wetenschap­pers verder in kaart worden gebracht. Maar intussen moet wel de toekomst worden voorbereid. Dit tragische moment biedt een kans om het opnieuw te proberen. Nooit was duidelijke­r dat we allen in dezelfde boot zitten. De gevolgen van een falend integratie­beleid kunnen iedereen treffen, ongeacht religie. Heldere afspraken over een gemeenscha­ppelijke sokkel waarop de samenlevin­g steunt, vormen een basisvoorw­aarde. Als die wordt aangevuld met een beleid dat discrimina­tie, bijvoorbee­ld op de woon- en arbeidsmar­kt, tegengaat en dat voorkomt dat jongeren vatbaar worden voor extremisti­sche verleiding, leggen we elke dag noodzakeli­jke puzzelstuk­ken.

Er was laksheid voor onaanvaard­baar gedrag maar ook blindheid voor uitsluitin­g

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium