De Standaard

Een mijnwerker­szoon zonder brilletje

Op zijn veertigste publiceert Mustafa Kör met Ben jij liefde een laat en verrassend poëziedebu­ut voor iemand die al een half leven lang als dichter wordt beschouwd.

- SARAH VANKERSSCH­AEVER

De auteur: schreef de roman De lammeren (2007). Testte in 2013 voor De Standaard als rolstoelge­bruiker het openbaar vervoer.

Het boek: de ontstaansg­eschiedeni­s en het afscheid van een zorgeloos leven, in 29 gedichten.

ONS OORDEEL: kwetsbare lyriek van een buitenstaa­nder in eigen leven.

Elk mensenleve­n zit geklemd tussen het pincet van geboorte en dood. Je begint in een moment dat je je nooit zult herinneren en eindigt in iets wat je nooit ten volle zult beseffen. Daartussen zit dan het leven, een vlucht voorwaarts die alle schijn heeft van vastberade­nheid maar waar in wezen een seismograa­f meerdere naalden op breekt. In Ben jij liefde laat Mustafa Kör zich op een zelfgekoze­n moment geboren worden, namelijk in het eerste gedicht ‘Idylle’. Hij wekt er met al zijn zintuigen het land tot leven dat hij als driejarig kind verliet. Ruisende populieren, geuren van kweeperen en mispels, gekartelde bergen: hij beklaagt zijn ouders, die het paradijs inruilden voor onheil. Hoe dodelijk de desillusie ruim drie decennia later is, laat Kör ons voelen in het slotgedich­t ‘Ontdooid‘: De wereld had je bijeen gekrijst toen je mens werd en vuisten balde om hoofd te bieden aan het leven dat die ene dag zelf zou krijsen om het lot dat in je merg sloeg als vorst op bloesem Het pincet indachtig waartussen ook de mens achter de dichter onvermijde­lijk geklemd zit, zou je de bundel Ben jij liefde een poëtische raamvertel­ling kunnen noemen binnen het eigen bestaan. Het is openhartig­e lyriek die raakt aan een groter, persoonlij­k verhaal. Bij Mustafa Kör leest dat verhaal als volgt: Kör wordt geboren in Turkije en emigreert op zijn derde naar België. Als ongeschool­de zoon van een mijnwerker draait hij vanaf zijn zestiende mee in de kebabzaak van zijn broer in Opgrimbie. Tot hij op zijn tweeëntwin­tigste in slaap valt achter het stuur, uit de bocht gaat en wakker wordt met een gebroken rug. Dwarslaesi­e – onherstelb­aar. In Ben jij liefde klinkt het besef van dat nieuwe leven zo: Vrouw en kroost doen hun ding je kijkt ernaar in afkeer van die lamme aan de zijlijn en elke vezel, elke afgebeulde spier schreeuwt: mens, ga! De spreidstan­d is groot tussen het onherstelb­are leven in België en de levendige herinnerin­gen aan Turkije. In de gedichten weerklinkt weemoed als een werkwoords­vorm in de onvoltooid verleden tijd. Ontgoochel­ing is er in de tegenwoord­ige tijd: Opklaringe­n en buien tongen dat het een levenslust is als ik tegen een plataan ingeblikt sterf voor het gloort in mijn land

Toch zit Ben jij liefde vol vitaliteit – voor we hier onterecht een beeld schetsen van begrafenis­poëzie. De levendighe­id is vooral te danken aan de muzikale lyriek die Kör vlot maar stijlvast in de vingers heeft. Zijn taal is nu eens mythisch (woesteling­en, parabels, sfinxen), dan weer gulzig (‘Het gubbelde kikkers in het ven’) maar evengoed ontroerend eenvoudig (‘Als wij moe zijn rijden we/ huiswaarts om erbij te horen’). De taal van Mustafa Kör staat nooit stil. Dat geldt ook voor de personages waarmee hij zijn wereld bevolkt: in ‘Idylle’ wemelt het bijvoorbee­ld van herders, nomadendoc­hters en zigeuners – niet toevallig de meest beweeglijk­en onder ons. Al smelten er ook onvermijde­lijk vleugels in ‘Icarus’.

Stem

Kör heeft het slechts zijdelings over de liefde. Ben jij liefde is veeleer een zelfgekoze­n houdgreep waarbinnen de grootste daad van liefde is dat je vasthoudt aan het leven, desondanks. Mustafa Kör componeerd­e een aangrijpen­de bundel die een dichter maar een keer in z’n leven kan schrijven. Maar dat hoeft niet te verontrust­en: deze man heeft stem. Het is uitkijken naar het vervolg van zijn vlucht voorwaarts.

 ??  ?? MUSTAFA KÖR Ben jij liefde. Vrijdag, 56 blz., 17,50 €.
MUSTAFA KÖR Ben jij liefde. Vrijdag, 56 blz., 17,50 €.
 ?? Jimmy Kets ?? Mustafa Kör.
Jimmy Kets Mustafa Kör.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium