Waar­om flits­han­de­laars zo graag op Sig­nal de Botran­ge ver­toe­ven

Flits­han­de­laars heb­ben hun oog la­ten val­len op de hoog­ste plek van Bel­gië. Want wie in en­ke­le mi­cro­se­con­den tijd mil­joe­nen eu­ro’s winst wil boe­ken, moet daar zijn.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR STIJN COOLS

WAIMES I De ge­rou­ti­neer­de quiz­zer hoeft er zelfs niet over na te den­ken: met 694 me­ter is Sig­nal de Botran­ge het hoog­ste plek­je van Bel­gië. Wie zich toch nog wat ho­ger wil wa­gen, kan ter plaat­se de in 1933 ge­bouw­de uit­kijk­to­ren be­klim­men, die tot 718 me­ter reikt.

Bin­nen­kort zal er een nog ho­ger bouw­werk ver­rij­zen, want de ge­meen­te Waimes heeft eind vo­ri­ge week be­slo­ten een lap­je grond van twin­tig me­ter op twin­tig naast de par­king van de Botran­ge te ver­hu­ren. De be­stem­ming? Een zend­mast van on­ge­veer veer­tig me­ter, die snel­le beurs­han­de­laars mil­joe­nen eu­ro’s moet op­le­ve­ren.

Van Lon­den tot Frank­furt

Wie een rech­te lijn trekt van Lon­den naar Frank­furt – wel­is­waar re­ke­ning hou­dend met de cur­ve van de aar­de – zal zien dat Sig­nal de Botran­ge daar vrij­wel pal op ligt. Dat is het we­reld­je van de flits­han­de­la­ren niet ont­gaan. Zij ma­ken ge­bruik van soft­wa­re met uit­ge­kien­de al­go­rit­mes om in frac­ties van se­con­den aan­koop­en ver­koop­or­ders te plaat­sen, en zo in te spe­len op zelfs de meest mi­nie­me koers­wij­zi­gin­gen. Voor hen is snel­heid cru­ci­aal. Wie een mi­cro­se­con­de tra­ger is dan de con­cur­ren­tie, dreigt naast mil­joe­nen te grij­pen.

Om­dat ka­bels van glas­ve­zel nog te veel af­rem­men, zijn de af­ge­lo­pen ja­ren pri­va­te be­drij­ven op zoek ge­gaan naar hoog­ge­le­gen lo­ca­ties tus­sen de da­ta­cen­tra van beurs­ste­den Lon­den en Frank­furt, om mi­cro­golf­scho­tels te plaat­sen. On­der meer op een ap­par­te­ments­ge­bouw in Oost­duin­ker­ke en op een voor­ma­li­ge mast van de Na­vo in Hou­tem (zie in­zet) ma­ken die ou­der­wet­se scho­tels zich nu ver­dien­ste­lijk voor de we­reld van het snel­le geld.

Mys­te­ri­eu­ze py­lo­nen

‘Een zes­tal jaar ge­le­den kre­gen we voor het eerst de vraag van een in­ter­na­ti­o­naal be­drijf om een py­loon te zet­ten op Sig­nal de Botran­ge’, zegt eer­ste sche­pen Jé­rô­me Le­jo­ly (Waimes De­main/MR). ‘Zon­ der veel meer uit­leg. Plots was er een twee­de be­drijf dat zich meld­de met de­zelf­de vraag. En dan een der­de. We wis­ten niet wat er aan de hand was.’

Le­jo­ly werkt in de fi­nan­ci­ë­le we­reld en houdt zich in naam van de ge­meen­te be­zig met het dos­sier. Pas toen hij een tv­uit­zen­ding zag over high­fre­quen­cy tra­ding, be­greep hij waar­om zijn ge­meen­te zo in trek was en dat er veel geld op het spel stond. Nor­maal voert hij dis­cus­sies over het bud­get van de kerk­fa­briek of de op­brengst van de hout­hak. ‘Het con­trast was groot met pak­weg het ad­vo­ca­ten­kan­toor uit New York dat in naam van een wel­be­paal­de cli­ënt con­

‘Van voor­ken­nis is geen spra­ke. Wie er­voor wil be­ta­len, krijgt dat beet­je voor­sprong. Maar die mi­cro­se­con­den zijn niet voor ie­der­een van es­sen­ti­eel be­lang’

ALEXAN­D­RE LAU­MO­NIER

An­tro­po­loog die werkt aan een boek over flits­han­del

tact op­nam’, zegt Le­jo­ly. ‘Niet ie­der­een bin­nen de ge­meen­te be­greep dat even goed.’

Na een lan­ge pro­ce­du­re heeft EOS To­wer het ge­haald. Vol­gens in­ge­wij­den zit Mc Kay Bro­thers ach­ter de fi­nan­cie­ring. Door in Eu­ro­pa en de VS ei­gen scho­tels te plaat­sen, bie­den zij beurs­han­de­laars die daar­voor be­ta­len snel­le­re ver­bin­din­gen aan. Het con­tract zou on­ge­veer 1,34 mil­joen eu­ro waard zijn voor een pe­ri­o­de van 25 jaar.

Le­jo­ly wijst naar de par­king op de Botran­ge die uit niet meer dan wat zand en grind be­staat, naar de af­ge­leef­de bras­se­rie en het ge­da­teerd ogen­de toe­ris­ti­sche in­fo­ punt. De ge­meen­te hoopt met het geld on­der meer de he­le si­te een op­knap­beurt te ge­ven. Bo­ven­dien zul­len de an­ten­nes van voor­al mo­bie­le ope­ra­to­ren die nu bo­ven op de uit­kijk­to­ren prij­ken, naar de nieu­we py­loon ver­hui­zen. ‘De men­sen zul­len dat ap­pre­ci­ë­ren.’

De­tec­ti­ve­werk

‘Het is een ge­heim­zin­ni­ge we­reld’, zegt Alexan­d­re Lau­mo­nier, die aan een boek over high­fre

quen­cy tra­ding werkt. De naar Brus­sel in­ge­we­ken an­tro­po­loog zoekt als een door­ge­win­ter­de de­tec­ti­ve naar zicht­ba­re spo­ren van de strijd tus­sen flits­han­de­laars, gras­duint door pu­blie­ke in­for­ma­ tie en gaat het veld in om an­ten­nes te zoe­ken. ‘De be­drij­ven die op die markt ac­tief zijn, wil­len de bes­te lo­ca­ties voor zich­zelf hou­den. Bo­ven­dien is niet al­le in­for­ma­tie vrij be­schik­baar in Bel­gië.’

Dat be­paal­de beurs­hui­zen en­ke­le mi­cro­se­con­den voor­sprong pak­ken, ziet Lau­mo­nier niet als on­eer­lij­ke con­cur­ren­tie. ‘Er is hier geen spra­ke van voor­ken­nis’, be­na­drukt hij. ‘Wie er­voor wil be­ta­len, krijgt dat beet­je voor­sprong. Maar die mi­cro­se­con­den zijn lang niet voor ie­der­een van es­sen­ti­eel be­lang.’

Over een ze­ven­tal maan­den zou­den de wer­ken op Sig­nal de Botran­ge af­ge­rond zijn.

De in 1933 uit­ge­bouw­de kijk­to­ren op Sig­nal de Botran­ge (rechts):718 me­ter hoog, maar straks toch het klei­ne broer­tje. © Ivan Put

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.