Van cri­sis naar ‘fan­tas­tic’ en ‘gre­at’

Do­nald Trump heeft de Na­vo­top niet in stil­te ver­la­ten, maar wel met een goed ge­voel. Ge­zien zijn vol­gen­de stop, Mos­kou, is dat de Eu­ro­pe­se lei­ders veel waard.

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR PETER DE LOBEL

BRUS­SEL I De Na­vo heeft een doem­sce­na­rio ver­me­den. Er was gis­ter­och­tend een lan­ge cri­sis­ver­ga­de­ring voor no­dig en de Eu­ro­pe­se lei­ders moesten zich da­nig la­ten uit­kaf­fe­ren, maar de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump heeft de Na­vo­top in Brus­sel met een te­vre­den ge­voel ver­la­ten. Hoe lang dat zal du­ren, is on­mo­ge­lijk te voor­spel­len, maar het al­ter­na­tief, dat hij ge­frus­treerd en mis­noegd twit­te­rend naar zijn ont­moe­ting met de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin zou ver­trek­ken, was een pak er­ger. ‘De Na­vo is ver­sterkt en dat is een goed sig­naal vlak voor zo’n ont­moe­ting met Poe­tin’, re­a­geer­de mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Di­dier Reyn­ders (MR). ‘Ver­geet het maar dat hij de Na­vo de rug zal toe­ke­ren, daar staan we ver van af.’

Maar eerst moest het dus stui­ven. ‘Het was on­ge­zien. Trump kwam veel te laat bin­nen op de ver­ga­de­ring over Ge­or­gië en Oe­kra­ï­ne en be­gon onmiddellijk heel het de­bat rond de bud­get­ten over te doen’, zegt een aan­we­zi­ge. Het ging er bij­zon­der hard aan toe. ‘Twin­tig mi­nu­ten heeft hij ge­raasd! En met wat voor een taal­ge­bruik’, zegt een ver­bou­we­reer­de di­plo­maat die de ge­sprek­ken volg­de. ‘Hij moet de kran­ten ge­zien heb­ben en plots het idee ge­kre­gen heb­ben dat hij niet ge­noeg had bin­nen­ge­haald.’

Mer­kel op wan­del

Trump eist dat ie­der­een 2 pro­cent van zijn bbp aan De­fen­sie uit­geeft, ten laat­ste van­af vol­gend jaar, en 4 pro­cent zou wat hem be­treft nog be­ter zijn. Dit jaar zul­len bui­ten de Ver­e­nig­de Sta­ten ze­ven lan­den dat ha­len, op voor­waar­de dat er eu­fe­mis­tisch ge­re­kend wordt. Ons land gaat in het bes­te ge­val naar 1,3 pro­cent te­gen 2030. ‘Trump heeft Bel­gië niet spe­ci­aal ge­vi­seerd’, zegt Reyn­ders di­plo­ma­tisch. ‘Hij pak­te ie­der­een aan. Hij had een lijst van al­le lan­den en hoe­veel ze uit­ge­ven, en hij over­liep die een voor een.’

‘Toen hij bij Bel­gië aan­be­land­de zei hij dat “zelfs het gast­land niet eens aan 1 pro­cent ge­raakt”’, zegt een an­de­re aan­we­zi­ge. Ook Span­je en Frank­rijk wer­den op de kor­rel ge­no­men. Maar de Duit­se bonds­kan­se­lier An­ge­la Mer­kel kreeg er het hardst van langs. Trump noem­de haar woens­dag nog een gij­ze­laar van Rus­land, om­dat Duits­land via de Nord Stream 2­pijp­lijn Rus­sisch gas im­por­teert, ‘ter­wijl het van de Na­vo be­scher­ming ver­wacht’. Trump sneer­de dat het niet toe­val­lig een Duit­se ex­kan­se­lier – Gerard Schrö­der – is die voor­zit­ter is van het gas­pro­ject. Hij vindt dat Duits­land rijk ge­noeg is om van­af mor­gen al 2 pro­cent van zijn bbp aan De­fen­sie uit te ge­ven.

Over­lij­dens­be­richt Na­vo

‘Op een be­paald mo­ment is een paar voor­ma­li­ge Oost­blok­lan­den dat dis­cours be­gin­nen over te ne­men. “Kijk maar naar wat er met de Krim ge­beurd is”, rie­pen zij. Van­uit hun angst voor Rus­land wil­len zij ook meer geld voor De­fen­sie’, zegt een ge­tui­ge. ‘Toen is Mer­kel be­gin­nen rond­wan­de­len in de zaal. Zij voel­de dat Trump de Eu­ro­pe­se lan­den uit el­kaar be­gon te spe­len en greep in. Zij ging hier en daar kor­te ge­sprek­ken voe­ren, en kort daar­na werd de ver­ga­de­ring in be­perk­te kring voort­ge­zet.’

Van­af dat mo­ment kreeg de ver­ga­de­ring ook het eti­ket ‘cri­sis’ mee.

De bui­ten­we­reld was in­tus­sen ge­a­lar­meerd. Er gin­gen zelfs ge­ruch­ten dat Trump dreig­de om de 35.000 Ame­ri­kaan­se sol­da­ten uit Duits­land te­rug te trek­ken. Dat werd la­ter stel­lig ont­kend door pre­mier Char­les Mi­chel (MR), maar toen plots een pers­con­fe­ren­tie van Trump werd aan­ge­kon­digd, haast­ten al­le aan­we­zi­ge jour­na­lis­ten zich toch naar de zaal in de ver­wach­ting het over­lij­dens­be­richt van de Na­vo te ho­ren voor­le­zen.

‘Tough’ en ‘gre­at’

Maar niets daar­van, al­les was

‘gre­at’. ‘Het zijn twee fan­tas­ti­sche da­gen ge­weest. De ver­ga­de­rin­gen wa­ren een beet­je “tough”, maar op het ein­de kwam al­les goed’, open­de Trump. ‘Er was echt een ge­wel­di­ge sfeer. De Na­vo is nu ster­ker dan twee da­gen ge­le­den.’ Hij klop­te zich op de borst dat de an­de­re lan­den fors meer gaan in­ves­te­ren. De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent sprak over

‘33 bil­li­on, may­be even 40’. ‘Jens

Stol­ten­berg (de se­cre­ta­ris­gene

raal van de Na­vo, red.) zegt dat dit he­le­maal aan ons, aan mij, te dan­ken is. He gi­ves me to­tal cre­dit.’ De he­le pers­con­fe­ren­tie leek voor bin­nen­lands ge­bruik: ik, Do­nald Trump, heb de Na­vo­lan­den ein­de­lijk zover ge­kre­gen dat ze met veel meer geld over de brug ko­men.

Ge­la­ten gast­heer Mi­chel

Na het ver­trek van Trump kwa­men de an­de­re Na­vo­kop­stuk­ken een voor een be­ves­ti­gen dat de Na­vo in­der­daad ‘ster­ker is dan twee da­gen ge­le­den’. Nie­mand trap­te na, Stol­ten­berg zei zelfs ‘dat we al­le­maal voel­den dat de dis­cus­sie over bur­den sha­ring niet af­ge­rond was’. Maar ook: we heb­ben Trump he­le­maal niets nieuws ge­ge­ven. De be­dra­gen waar­mee hij uit­pak­te, wa­ren al lang be­slist. ‘Ie­der­een was ak­koord om de uit­ga­ven te ver­ho­gen, zo­als in 2014 af­ge­spro­ken, en ie­der­een heeft er­mee in­ge­stemd die toe­zeg­gin­gen na te ko­men’, zei de Fran­se pre­si­dent Em­ma­nu­el

Ma­cron.

Ook pre­mier Mi­chel, gast­heer van de top, re­a­geer­de ge­la­ten. ‘Het is goed als je vrank en vrij met el­kaar kan spre­ken. Maar de­ze be­slis­sin­gen wa­ren al ge­no­men vóór de ver­kie­zing van Do­nald Trump. Wij heb­ben al in 2014 be­slist om meer te in­ves­te­ren in De­fen­sie. Om­dat het no­dig is voor on­ze vei­lig­heid. Of we daar­mee naar 2 pro­cent van het bbp voor De­fen­sie gaan? ‘De con­clu­sies van Wa­les zijn be­ves­tigd. Daar­in heb­ben we af­ge­spro­ken om rich­ting 2 pro­cent te gaan.’ Heeft Trump dan über­haupt iets be­reikt? ‘Ie­der­een zal nu al­les in het werk stel­len om dat te doen en waar mo­ge­lijk te ver­snel­len.’

Of in de woor­den van een aan­we­zi­ge: ‘Het is zo­als een kind dat in de su­per­markt roe­pend en stam­pend op de grond gaat lig­gen om­dat het zijn zin niet krijgt. Trump heeft zijn zin ge­kre­gen.’ Of hij is daar ten­min­ste van over­tuigd.

‘Hij pak­te ie­der­een aan. Hij had een lijst van al­le lan­den en hoe­veel ze uit­ge­ven. Hij heeft ze een voor een over­lo­pen’

DI­DIER REYN­DERS (MR)

Mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken

‘Het zijn twee fan­tas­ti­sche da­gen ge­weest. De ver­ga­de­rin­gen wa­ren een beet­je tough, maar op het ein­de kwam al­les goed’

DO­NALD TRUMP

Ame­ri­kaans pre­si­dent

‘Het is goed als je vrank en vrij met el­kaar kan spre­ken. Maar de­ze be­slis­sin­gen wa­ren al ge­no­men vóór de ver­kie­zing van Trump’

CHAR­LES MI­CHEL (MR)

Pre­mier

‘Twin­tig mi­nu­ten heeft hij ge­raasd! En met wat voor een taal­ge­bruik’

DI­PLO­MA­TIE­KE BRON

© belga

Gis­ter­och­tend op de Na­vo­top speel­de een ge­pi­keer­de Do­nald Trump het nog hard ...

© belga

… maar bij zijn ver­trek uit Brus­sel toon­de zich hij erg te­vre­den en zelf­vol­daan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.