MET MIN­DER

De Standaard - - Vooraan -

U kunt me se­lec­tie­ve keu­ze van fei­ten ver­wij­ten, en u zult on­ge­twij­feld ge­lijk heb­ben. Maar het gaat om een voet­bal­ten­dens die ik toch dui­de­lijk waar­neem op dit we­reld­kam­pi­oen­schap.

Kijk. Bel­gië won te­gen Ja­pan, een land met 11 keer zo­veel in­wo­ners. Daar­na won het van Bra­zi­lië, een land met 19 keer zo­veel in­wo­ners. Kro­a­tië won in de kwart­fi­na­le te­gen Rus­land, een land met

36 keer zo­veel in­wo­ners. Daar­na won het in de hal­ve fi­na­le van En­ge­land, dat 13 keer zo­veel in­wo­ners heeft.

Als Kro­a­tië nu Frank­rijk zon­dag ook nog in de pan hakt, staat het on­om­sto­te­lijk vast. Hoe meer in­wo­ners een land heeft, hoe min­der kans het heeft om een be­lang­rij­ke wed­strijd te win­nen.

Eens de voet­bal­bo­bo’s over­al ter we­reld ook tot de­ze on­mis­ken­ba­re con­clu­sie ko­men, zijn de ge­vol­gen niet te over­zien. Over de he­le we­reld­bol zul­len re­ge­rin­gen hier be­leid voor ont­wik­ke­len. Er ko­men over­al ge­boor­te­per­kings­pro­gram­ma’s. Over­al wor­den an­ti­con­cep­ti­va in het drink­wa­ter ge­mengd. Lan­den zul­len stre­ven naar le­ge land­schap­pen en ste­den. De bes­te teams zul­len nau­we­lijks nog een elf­tal sa­men­krij­gen. Maar de ploeg zal wel bril­jant zijn.

En de fi­na­le van het WK 2022 staat nu al vast:

Luxemburg­An­dor­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.