Sexy of sek­sis­tisch?

De Fifa wil kom­af ma­ken met in­zoo­men­de tv­ca­me­ra’s op knap­pe vrou­we­lij­ke voet­bal­fans. ‘Zéér goed ini­ti­a­tief’, vindt de Vrou­wen­raad. ‘Seksisme in de sta­di­ons wordt een gro­ter pro­bleem dan ra­cis­me.’

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE REDACTEURS MARC KLIFMAN EVA DE POORTER

BRUS­SEL I Vier jaar ge­le­den, tij­dens het WK in Bra­zi­lië, had­den we nog on­ze ei­gen WK­ba­be: Axel­le De­spie­ge­lae­re. Een mooi meis­je in de tri­bu­nes tij­dens de wed­strij­den van de Ro­de Dui­vels met de tri­co­lo­re op de wan­gen, lang blond haar on­der een dui­vels hoed­je en en­thou­si­ast zwaai­en­de pom­pons. Een ca­me­ra­man had haar – al­licht niet toe­val­lig – in beeld ge­bracht, en met­een leer­de heel de we­reld haar ken­nen als dé Bel­gi­sche WK­ba­be.

Nor­ma­le evo­lu­tie

Een trend leek daar­mee ge­zet, want ook tij­dens het WK in Rus­land na­men de ca­me­ra’s vol­op vrou­we­lijk schoon op de tri­bu­nes in het vi­zier. Een spij­ti­ge evo­lu­tie, vindt de we­reld­voet­bal­bond Fifa na een eva­lu­a­tie van het toer­nooi. An­ti­dis­cri­mi­na­tie­ex­perts die de Fifa ad­vi­se­ren, stel­len daar­in dat seksisme op het WK een gro­ter pro­bleem is ge­weest dan ra­cis­me. Ze be­ke­ken al­le uit­zen­din­gen van de wed­strij­den en no­teer­den der­tig ge­val­len waar­bij sek­sis­ti­sche beel­den wer­den uit­ge­zon­den. geen clo­se­ups meer van vrouwen uit Rus­land, Mexi­co, Bel­gië of Po­len.

Daar­om wil de Fifa niet lan­ger dat de ca­me­ra’s nog in­zoo­men op schaars ge­kle­de vrouwen op de tri­bu­nes, net zo­als een strea­ker ook nooit in beeld wordt ge­bracht. ‘Een nood­za­ke­lij­ke maat­re­gel om seksisme in het voet­bal te tac­ke­len’, ver­klaart Fe­de­ri­co Ad­die­chi, chef di­ver­si­teit bij de Fifa. ‘We heb­ben hier­over al ge­sprek­ken ge­had met in­di­vi­du­e­le broad­cas­ters, en we heb­ben er ook on­ze ei­gen tv­pro­duc­ties over aan­ge­spro­ken. Ik vind dit een nor­ma­le evo­lu­tie. We zijn niet van plan een har­de cam­pag­ne te voe­ren, maar wil­len wel op­tre­den waar het fout loopt.’

‘Een groei­end pro­bleem’

En waar het fout liep, dat on­der­zocht de ngo Foot­ball Against Ra­cis­me in Eu­ro­pe. De on­der­zoe­kers stel­den vast dat tij­dens het WK tien­tal­len Rus­si­sche vrouwen op straat las­tig wer­den ge­val­len door man­ne­lij­ke voet­bal­sup­por­ters. Nog het groot­ste pro­bleem wa­ren de sek­sis­ti­sche aan­val­len te­gen vrou­we­lij­ke jour­na­lis­ten, die aan­ge­klampt wer­den ter­wijl ze li­ve ver­slag uit­brach­ten.

De Vrou­wen­raad in ons land re­a­geert ver­heugd op het ini­ti­a­tief van de Fifa om de sexy beel­den te ban­nen. ‘Ui­ter­aard vin­den wij dit zéér goed’, zegt voor­zit­ter Mag­da De Mey­er.

‘Het klopt dat seksisme een steeds gro­ter pro­bleem wordt in het voet­bal. Dat wordt be­ves­tigd in we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek. In En­ge­land is er een toe­na­me met 26 pro­cent van in­tra­fa­mi­li­aal ge­weld als een voet­bal­ploeg ge­won­nen heeft, en een toe­na­me met 38 pro­cent als de ploeg ver­liest. Dat heeft al­le­maal te ma­ken met seksisme, ge­ weld en do­mi­nan­tie ten op­zich­te van de vrouw. Wij ho­pen dat de Fifa nog een stap ver­der­gaat en daar gro­te cam­pag­nes over maakt, net zo­als ze eer­der ge­daan heeft in de strijd te­gen ra­cis­me.’

VRT kreeg nog geen klach­ten

De Pro Le­a­gue in ons land was gis­te­ren nog niet of­fi­ci­eel op de hoog­te ge­bracht van de nieu­we Fifa­richt­lijn. ‘Het is vol­gens mij ook geen for­me­le richt­lijn’, zegt ceo Pier­re Fran­çois. ‘In Bel­gië heb­ben we daar nog nooit een pro­bleem mee ge­had. We gaan het dus niet ver­bie­den als een ca­me­ra­man eens een leuk meis­je in beeld neemt. Men moet ook niet over­drij­ven. Mo­men­teel vra­gen wij aan on­ze web­si­te en me­dia­part­ners al­leen maar om geen beel­den te ma­ken van vuur­werk, zo­als Ben­gaals vuur. We stel­len vast dat dit min of meer wordt ge­res­pec­teerd.’

De VRT, die wel de uit­zend­rech­ten maar niet de re­gie van het WK in han­den heeft, kreeg tot dus­ver geen klach­ten over té sexy da­mes in de tri­bu­nes. ‘Maar als de Fifa op­roept tot een boy­cot, ge­ven wij daar graag ge­hoor aan’, zegt woord­voer­der Hans Van Goet­hem.

‘We gaan het in Bel­gië niet ver­bie­den als een ca­me­ra­man eens een leuk meis­je in beeld neemt. Men moet ook niet over­drij­ven’

PIER­RE FRAN­ÇOIS

Ceo Pro Le­a­gue

© pn, blg

vol­gen­de WK voet­bal

Als het van de Fifa af­hangt, zijn er op het

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.