Wis­sel van de macht bij let­te­ren­fonds

Speelt co­lum­nis­te en opi­nie­maak­ster Mia Door­naert (72) bin­nen­kort een sleu­tel­rol in de Vlaam­se let­te­ren­we­reld? De N­VA schuift haar naar vo­ren als on­af­han­ke­lijk kan­di­daat.

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE REDACTRICE VEER­LE VAN­DEN BOSCH Volgt Mia Door­naert …

BRUS­SEL I De Vlaam­se re­ge­ring be­slist van­daag over de be­noe­ming van nieu­we be­stuur­ders voor het Vlaams Fonds voor de Let­te­ren (VFL). Er is ook een va­ca­tu­re voor een nieu­we voor­zit­ter, die oud­po­li­ti­cus Jos Gey­sels moet op­vol­gen aan het hoofd van de nieu­we raad van be­stuur. Die be­noe­ming zou wor­den in­ge­vuld door de N­VA. De Stan­daard ver­nam dat de par­tij daar­voor co­lum­nis­te en opi­nie­maak­ster Mia Door­naert voor­draagt.

On­mis­ba­re spe­ler

Het VFL is de in­stel­ling die de Vlaam­se li­te­ra­tuur pro­moot in het bui­ten­land. Het fonds be­slist daar­naast over sti­mu­le­rings­ en wer­kings­beur­zen voor au­teurs en li­te­rai­re tijd­schrif­ten, en reikt sub­si­dies uit voor au­teursle­zin­gen, li­te­rai­re eve­ne­men­ten en or­ga­ni­sa­ties. Daar­mee is het een on­mis­ba­re spe­ler in de Vlaam­se let­te­ren­we­reld.

De voor­zit­ter van het VFL maakt deel uit van het da­ge­lijks be­stuur van de or­ga­ni­sa­tie en heeft daar­door een aan­zien­lij­ke in­vloed op de wer­king er­van. Sa­men met de raad van be­ stuur be­slist hij of zij te­vens wie er zit­ting heeft in de di­ver­se ad­vies­com­mis­sies van het fonds. Het gaat om een man­daat van vier jaar, dat een­maal kan wor­den ver­lengd.

De N­VA zegt be­wust ge­ko­zen te heb­ben voor ie­mand met een on­af­han­ke­lijk eti­ket, die aan de top van het maat­schap­pe­lijk le­ven staat, thuis is in de li­te­rai­re we­reld en zich sterk in­zet voor het al­ge­meen Ne­der­lands.

‘Boei­en­de uit­da­ging’

Na haar jour­na­lis­tie­ke car­ri­è­re op de bui­ten­land­re­dac­tie van De Stan­daard, waar­voor ze nog steeds een twee­we­ke­lijk­se co­lumn schrijft, werk­te Door­naert als ad­vi­seur en speech­wri­ter op het ka­bi­net van toen­ma­lig mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Yves Le­ter­me (CD&V). Door­naert ver­klaar­de gis­te­ren ‘zeer ve­reerd’ te zijn dat ze als kan­di­daat is voor­ge­dra­gen voor de­ze func­tie, die voor haar een ‘boei­en­de uit­da­ging’ vormt. … Jos Gey­sels op?

De voor­zit­ter van het Vlaams Fonds voor de Let­te­ren maakt deel uit van het da­ge­lijks be­stuur van de or­ga­ni­sa­tie en heeft daar­door een aan­zien­lij­ke in­vloed op de wer­king er­van

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.