Meer ge­zins­her­e­ni­ging door vluch­te­lin­gen

De vluch­te­lin­gen­cri­sis laat zich voe­len in de DVZ­cij­fers: 52.000 vreem­de­lin­gen kre­gen een ver­blijfs­ver­gun­ning.

De Standaard - - Binnenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR YVES DELEPELEIRE

BRUS­SEL I 52.066 vreem­de­lin­gen kre­gen vo­rig jaar een ver­blijfs­ver­gun­ning in het ka­der van ge­zins­her­e­ni­ging met ie­mand die in Bel­gië woont, goed dui­zend meer dan het jaar daar­voor. Dat blijkt uit nieu­we sta­tis­tie­ken van de Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken (DVZ).

Ter­wijl ge­zins­her­e­ni­ging van vreem­de­lin­gen met Bel­gen en met EU­bur­gers al ja­ren af­neemt door de stren­ge­re wet op de ge­zins­her­e­ni­ging uit 2011, ko­men meer fa­mi­lie­le­den van vreem­de­lin­gen van bui­ten de EU naar ons land. Dat is toe te schrij­ven aan de vluch­te­lin­gen­cri­sis. Wie be­scher­ming in ons land krijgt, ver­werft het recht om zijn part­ner en (min­der­ja­ri­ge) kin­de­ren te la­ten over­ko­men.

6.951 fa­mi­lie­le­den van vluch­te­lin­gen kre­gen zo vo­rig jaar een ver­blijfs­ver­gun­ning, bij­na 1.400 meer dan in 2016. Het gaat voor­na­me­lijk om Sy­ri­ërs (2.469), Irake­zen (1.298) en Af­gha­nen (690). Uit de­ze drie lan­den kwa­men de voor­bije ja­ren ook de mees­te vluch­te­lin­gen.

In de­ze cij­fers zit­ten ook de kin­de­ren van vluch­te­lin­gen die in­tus­sen in ons land zijn ge­bo­ren. In 2017 ging het om 1.844 kin­de­ren.

Mo­ge­lijk werkt de vluch­te­lin­gen­cri­sis ook vol­gend jaar nog door in de cij­fers. De ach­ter­stand van de asiel­aan­vra­gen is nog niet vol­le­dig weg­ge­werkt. Wie niet voor ge­zins­her­e­ni­ging in aan­mer­king komt, kan een hu­ma­ni­tair vi­sum vra­gen, maar dat is geen recht voor hen.

Am­bas­sa­de in het bui­ten­land

In 2015 kwam de re­ge­ring al over­een om de re­gels rond ge­zins­her­e­ni­ging voor vluch­te­lin­gen aan te scher­pen. Zo krij­gen zij niet meer met­een een per­ma­nent ver­blijfs­recht. De DVZ heeft ook meer tijd om een aan­vraag te on­der­zoe­ken. Door de ve­le aan­vra­gen na de vluch­te­lin­gen­cri­sis dreig­de de dienst die niet meer tij­dig te kun­nen ver­wer­ken en au­to­ma­tisch een po­si­tief ant­woord te moe­ten ge­ven.

In het eer­ste jaar na hun er­ken­ning mo­gen vluch­te­lin­gen een aan­vraag tot ge­zins­her­e­ni­ging doen zon­der dat ze aan bij­ko­men­de voor­waar­den moe­ten vol­doen, zo­als een be­hoor­lij­ke huis­ves­ting of vol­doen­de fi­nan­ci­ë­le mid­de­len. Staats­se­cre­ta­ris voor Asiel en Mi­gra­tie Theo Fran­c­ken (N­VA) stel­de al eens voor om die ter­mijn in te kor­ten. Het fe­de­raal mi­gra­tie­cen­trum My­ria en UNHCR wil­len die ter­mijn net af­ge­schaft zien, om­dat ze vol­gens hen te kort is. In het eer­ste jaar kam­pen vluch­te­lin­gen nog zelf met te veel prak­ti­sche moei­lijk­he­den zo­als het vin­den van een huis, waar­door ze niet aan ge­zins­her­e­ni­ging toe­ko­men, zeg­gen zij. Ze wil­len ook dat een aan­vraag kos­te­loos wordt, en dat een vluch­te­ling in Bel­gië een aan­vraag kan doen. Nu moe­ten zijn fa­mi­lie­le­den die op een am­bas­sa­de in het bui­ten­land doen. Daar­voor moe­ten ze vaak een ver­re, du­re en ge­vaar­lij­ke reis ma­ken.

Fran­c­ken wil al­leen kwijt dat hij in het na­jaar met een nieuw mi­gra­tie­wet­boek komt. ‘We ko­men met een co­he­rent voor­stel voor ge­zins­her­e­ni­ging. Daar­in staat al­les ter dis­cus­sie’, laat zijn woord­voer­ster we­ten. (yd)

© Bart Dewaele

Wie be­scher­ming in ons land krijgt, kan ook part­ner en kin­de­ren la­ten over­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.