De strijd om de straat (slot): ex­perts over de strijd­lo­ze straat van de toe­komst Stop met com­pro­mis­sen: zon­der

De Standaard - - Binnenland -

In de Ri­bau­court­straat in Mo­len­beek werd een kruis­punt deels om­ge­vormd tot een plein, over­kant te be­rei­ken. Nu kun­nen zij zich veel vrij­er be­we­gen.’ In de stra­ten die aan­slui­ten op de ‘knip’ lo­pen men­sen in het mid­den van de weg. Kin­de­ren spe­len in het mid­den van wat vroe­ger een kruis­punt was. ‘Er is min­der druk­te, min­der la­waai, min­der ver­vui­ling en meer vei­lig­heid. De open­ba­re ruim­te her­leeft.’

Toch is de aver­sie voor knip­pen groot, weet Du­four uit er­va­ring. ‘Als je aan lo­ka­le be­stu­ren ver­telt dat ze zul­len moe­ten knip­pen, trek­ken ze bleek weg. Ze we­ten dat nie­mand graag zijn ge­woon­ten, zijn be­ken­de we­gen ver­laat. Maar zon­der knip­pen, zal het niet luk­ken.’

3. Lees­baar ma­ken

Min­der con­tro­ver­si­eel en toch cru­ci­aal om de strijd om de straat te ont­mij­nen, is wat Du­four de ‘lees­baar­heid’ van de we­gen noemt. ‘Weg­ge­brui­kers moe­ten in één oog­op­slag kun­nen zien op welk ty­pe weg ze zich be­vin­den. De au­to moet we­ten wan­neer hij zich op ter­rein be­vindt dat ei­gen­lijk niet op zijn om­vang en snel­heid voor­zien is.’ Hij ver­wijst op­nieuw naar Ne­der­land. Daar wor­den lo­ka­le we­gen al de­cen­nia­lang aan­ge­legd in klin­kers. De stra­ten die voor­be­hou­den zijn voor fiet­sers, zijn rood ge­schil­derd. Ie­der­een kent zijn plaats en past zich daar­aan aan. ‘In Vlaan­de­ren en Brus­sel is al­les nog te vaak van grijs as­falt. Er is geen zicht­ba­re hi­ë­rar­chie tus­sen stra­ten, wat voor­al het vei­lig­heids­ge­voel niet be­vor­dert.’

Op ba­sis van de toe­stand in de Ant­werp­se Na­ti­o­na­le­straat (DS 12 ju­li) ad­vi­seert de Deen­se des­kun­di­ge Mi­kael Col­vil­le­An­der­sen om de stoe­pen te ver­gro­ten en uit­stul­pin­gen te cre­ë­ren. Dat maakt het ze­ker voor de voet­gan­gers een stuk vei­li­ger. ‘Zo’n klus kan in en­ke­le maan­den ge­klaard wor­den. Zal dat geld kos­ten? Tuur­lijk, maar het brengt ook veel op als je een be­te­re leef­baar­heid, ge­zond­heid, vei­lig­heid en ver­keers­ef­fi­ci­ën­tie in­cal­cu­leert.’

4. Snoei­en in par­keer­plaat­sen

Een laat­ste tool om de even­wich­ten in on­ze woon­ker­nen te her­stel­len: snoei­en in par­keer­plaat­sen. Die par­keer­plaat­sen langs de stoep noemt Col­vil­le­An­der­sen ‘de oli­fant in de ka­mer’. Wel­ke in­greep is hier no­dig? Leo Van Broek, de Vlaam­se Bouw­mees­ter, is streng: ‘De pri­va­te au­to in ste­den is ten do­de op­ge­schre­ven’, zegt hij. ‘De ge­mid­del­de rij­tijd van een pri­va­te wa­gen is 56 mi­nu­ten per 24 uur. De an­de­re 23 uur staat hij stil. Er zijn 4 mil­joen wa­gens in Vlaan­de­ren. De ge­mid­del­de ruim­te voor een par­keer­plaats is 30 vier­kan­te me­ter. Al­le wa­gens sa­men ne­men 12.000 hec­ta­re in. Dat is bij­na de om­vang van het Brus­sels Ge­west,

© Die­ter Tele­mans

ten voor­de­le van fiet­sers en voet­gan­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.