Cre­a­tief te­gen twee ki­lo­me­ter per uur

De Standaard - - Zomertijd -

Is het toe­val dat zo­veel schrij­vers het wan­de­len be­zin­gen? Heb­ben ze mis­schien ge­woon meer vrije tijd? Of gaan ze graag wan­de­len om­dat dat goed is voor hun cre­a­ti­vi­teit?

Het zou wel­eens dat laat­ste kun­nen zijn, zegt pro­fes­sor Jan Seg­hers, die aan de KU Leu­ven on­der­zoek doet naar de ef­fec­ten van fy­sie­ke ac­ti­vi­teit. ‘Het is nog niet groot­scha­lig be­stu­deerd, maar we heb­ben toch we­ten­schap­pe­lijk be­wijs dat wan­de­len een po­si­tie­ve in­vloed heeft op ons ge­moed en on­ze cre­a­ti­vi­teit, zo­wel tij­dens als kort na de wan­de­ling. Daar kun­nen di­ver­se fac­to­ren een rol in spe­len. Al­leen al fy­si­o­lo­gisch krijg je het voor­deel dat je door­bloe­ding ver­be­tert wan­neer je in be­we­ging komt, en dat dus ook je her­se­nen be­ter be­voor­raad wor­den.’

Wil je je cre­a­ti­vi­teit een zet­je ge­ven, dan houd je het be­ter rus­tig: ‘Twee tot drie ki­lo­me­ter per uur is dan ide­aal, want als je snel­ler wan­delt, ga je aan dat wan­de­len zelf meer her­sen­ca­pa­ci­teit be­ste­den. Voor snel wan­de­len valt noch­tans ook iets te zeg­gen: je ge­zond­heid zal meer voordelen on­der­vin­den als je vier tot vijf ki­lo­me­ter per uur aan­houdt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.