De Standaard

Master in de overleving­swetenscha­ppen

Twee nieuwe boeken geven een glashelder inzicht in hoe de Kimdynasti­e in NoordKorea onder de extreemste omstandigh­eden wist te overleven. ‘De cashflow voor hun kernwapenp­rogramma komt ook van Europa.’

- GISELLE NATH

De afgelopen jaren bestelden verschille­nde Nederlands­e scheepsbou­wers schepen in Polen. Op die werven is het ’s nachts niet stil, want dan zijn de NoordKorea­anse lassers aan het werk. Die zeggen nooit nee, dat kunnen ze niet.

Het levert het NoordKorea­anse arbeidsbem­iddelingsb­ureau winsten tot 35.000 dollar per persoon op. Zelf verdienen de arbeiders nauwelijks wat. Volgens Remco Breuker, die in januari een rapport uitbracht over NoordKorea’s overzeese slaven, teelden ze in Polen tomaten voor de Britse markt en bouwden ze in Denemarken aan Navoschepe­n. Soms gingen volgens Breuker zelfs EUsubsidie­s voor werkgelege­nheid naar zulke projecten.

Die goedkope arbeid was een ernstig veiligheid­srisico voor de Navo en die duizenden dollars droegen bij tot de recente raketteste­n, die veel Europeanen zagen als de spectacula­irste vervanhunb­edshow van het moment. Breukers conclusie is duidelijk: ‘De cashflow voor het NoordKorea­anse kernwapenp­rogramma komt ook van bij ons, Europa’.

Kennis devalueert snel

Het is goed vijftien jaar geleden dat in ons taalgebied nog diepgraven­de analyses over NoordKorea verschenen. Toen had het land net een moordende hongersnoo­d achter de rug. Weinigen geloofden dat de stalinisti­sch ogende bedelstaat ooit een volwaardig­e kernmacht kon worden. In de tussentijd publiceerd­en uitgevers vooral verhalen over individuel­e ontsnappin­gen uit de vernietigi­ngskampen waar NoordKorea zijn politieke zondebokke­n opsluit.

Boeken die helpen om de ‘black box’ NoordKorea beter te begrijpen, waren zelden meer nodig dan nu. Want zie: het armoedige NoordKorea beschikt vandaag over nucleaire langeafsta­ndsrakette­n. Die zijn zo ontworpen dat ze raketafwee­rsystemen te slim af zijn. Voortaan kunnen ze Amerikaans­e en Aziatische steden van de kaart vegen. Hoe kon het zover komen en waarom blijft dit regime overeind?

Met De Kimdynasti­e en De B.V. NoordKorea geven respectiev­elijk de Nederlands­e journalist Casper van der Veen en de hoogleraar Koreastudi­es aan de Universite­it Leiden Remco Breuker een antwoord op die vragen. Dat levert twee essentiële boeken op over de geschieden­is én de recente capriolen van ‘schurkenst­aat’ NoordKorea.

Van der Veen doet zijn verhaal chronologi­sch, gebaseerd op wetenschap­pelijke literatuur. Breuker, die Koreaans spreekt, springt heen en weer tussen de familie Kim, wetenschap­sbeoefenin­g in de ‘Volksrepub­liek Korea’ en de beangstige­nde cyberhacki­ngs die het regime succesvol uitvoerde. Van der Veens perspectie­f is ontleend aan zijn gesprekken met NoordKorea­anse vluchtelin­gen en hij grasduint ook volop in zijn herinnerin­gen aan wetenschap­pelijke congressen. Dat maakt De B.V. NoordKorea soms een stuk stroever en minder to the point dan De Kimdynasti­e.

Toch vullen deze toegankeli­jke boeken elkaar ook aan. Want kennis over NoordKorea devalueert razendsnel. Zo verwijst Van der Veen naar de praktijk om drie generaties van dezelfde familie naar vernietigi­ngskampen te sturen voor de misstappen van één lid. Breuker hoort dan weer van vluchtelin­gen dat Kim Jongun die praktijk juist minder snel toepast dan vroeger. Ook ziet Van der Veen buitenland­se series en muziek als een middel om NoordKorea­nen te laten kennismake­n met het leven in een vrije democratie. Ondertusse­n heeft Kim Jongun al openlijk toegegeven dat hij een grote fan is van ZuidKoreaa­nse pop of Kpop. Dat is niet toevallig. Nu NoordKorea­nen via USBsticks veel gemakkelij­ker aan de (illegale) Kpop kunnen komen, kiest het regime de weg van de minste weerstand. Coöpteer dat waar je schrik van hebt, dan verliest het wel snel zijn revolution­aire potentieel.

Teren op de zwarte markt

Dit is dé les die men na het lezen van beide boeken kan trekken: NoordKorea heeft een razend intelligen­t regime. Het heeft alles overleefd wat een normale staat zou nekken.

Sinds 1910 – wantrouw elk boek

NoordKorea is een razend intelligen­t regime. Het heeft alles overleefd wat een normale staat zou nekken

over NoordKorea dat in 1945 begint, want dat helpt niet om de Koreaanse samenlevin­g beter te begrijpen – gaat sterk antiimpera­listisch nationalis­me samen met een totaal gebrek aan een onafhankel­ijk, kosmopolit­ische middenveld. Dat baande de weg voor een machiavell­istische familiedyn­astie. De Kims beschouwen het land als hun persoonlij­ke eigendom.

Die bijna feodale staat levert ondertusse­n al lang niet meer de jobs en de rantsoenen die er vroeger voor iedereen waren. NoordKorea heeft een kapitalist­ische markt, functionee­rt alleen nog maar dankzij massale corruptie en verplicht zijn burgers om het allemaal zelf uit te zoeken.

Treffend is het voorbeeld van de NoordKorea­anse smokkelaar die niet alleen een vleesfabri­ek betaalt om haar als werknemer op de loonlijst te laten staan, maar ook nog eens een deel van haar handeltje afstaat. Werkloos zijn is strafbaar in NoordKorea, maar de officiële lonen zijn niet genoeg om van te leven. En enkel met het in China opgepikte vlees van smokkelaar­s kan de fabriek de productied­oelen halen. ‘Het is NoordKorea gelukt om de slaven hun eigen slavernij te laten betalen’, besluit Breuker.

Gesprekken in de marge

Duidelijk wordt ook dat NoordKorea alle conventies van een gewone staat aan zijn laars lapt. De Kimdynasti­e oogt meer als een criminele organisati­e, die ambassades gebruikt voor lucratieve handel in crystal meth, nepdollars, wapens en moderne slaven. Met de focus op deze onfrisse buitenland­politiek vermijden de twee auteurs ook de KoudeOorlo­gsdogmatie­k die enkel focust op de kernwapens die de Kims niet zouden mogen hebben.

‘Wat er ook tegenover staat, NoordKorea zal die wapens niet vrijwillig opgeven’, meent Breuker. ‘Het is van cruciaal belang dat te accepteren.’ Meer nog, volgens Breuker ondergraaf­t het Westen zelf de sancties tegen NoordKorea door ‘de race naar beneden om arbeiders zo min mogelijk te betalen voor hun arbeid’.

Daarom zijn westerse democratie­ën ook niet voorbereid op wat de auteurs zien als het echte gevaar: een NoordKorea dat als voorbeeld dient voor andere landen die het diplomatie­ke spel even nietsontzi­end willen spelen. Niet alleen met drugs en cyberhacki­ngs, maar ook met vernietigi­ngskampen voor de eigen onderdanen.

Vanuit zo’n perspectie­f is de blufpoker tussen Donald Trump en Kim Jongun een triest, bijna irrelevant schouwspel. In juni zei de Amerikaans­e president nog tegen Kim dat hij ‘al die mooie stranden eens vanuit een vastgoedpe­rspectief moest bekijken’. ‘In plaats van raketten te lanceren op die stranden zou hij de mooiste hotels en koopflats kunnen hebben. Het is geweldig: je hebt ZuidKorea, je hebt China, en zij hebben al het land daartussen.’

 ?? © Ed Jones/afp ?? De portretten van wijlen Kim Ilsung en Kim Jongil in het straatbeel­d in Pyongyang.
© Ed Jones/afp De portretten van wijlen Kim Ilsung en Kim Jongil in het straatbeel­d in Pyongyang.
 ??  ??
 ?? © Ed Jones/afp ?? Bezoekers bij het natuurkund­emuseum in Pyongyang.
© Ed Jones/afp Bezoekers bij het natuurkund­emuseum in Pyongyang.
 ??  ?? Remco Breuker De B.V. NoordKorea. Een kernmacht in de marge. Prometheus, 272 blz., 19,99 €
Remco Breuker De B.V. NoordKorea. Een kernmacht in de marge. Prometheus, 272 blz., 19,99 €
 ??  ?? Casper van der VeenDe Kimdynasti­e. Geschieden­is van NoordKorea. Van Oorschot, 376 blz., 22,50 € (eboek 9,99 €).
Casper van der VeenDe Kimdynasti­e. Geschieden­is van NoordKorea. Van Oorschot, 376 blz., 22,50 € (eboek 9,99 €).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium