Ge­vaar­lijk voor zwan­ge­ren en ou­de­ren

De Standaard - - Vooraan -

1. Wat is lis­te­ria?

Lis­te­ria is een bac­te­rie die voor­komt in het mi­li­eu (in wa­ter, aar­de ...) en in de dar­men van die­ren (voor­al run­de­ren). Be­paal­de soor­ten van de bac­te­rie kun­nen voed­sel­ver­gif­ti­gin­gen of her­sen­vlies­ont­ste­kin­gen ver­oor­za­ken, die zelfs tot de dood kun­nen lei­den.

2. Hoe merk je dat je be­smet bent?

De ty­pi­sche symp­to­men lij­ken op die van griep: koorts en/of hoofd­pijn. Ook diar­ree, mis­se­lijk­heid, bra­ken en buik­pijn ko­men voor. Het kan tot acht we­ken du­ren voor de symp­to­men de kop op­ste­ken, maar lang niet ie­der­een krijgt symp­to­men na be­smet­ting.

Zwan­ge­re vrou­wen, per­so­nen met een ver­zwakt im­muun­sys­teem en ou­de­ren lo­pen het groot­ste ri­si­co op ern­sti­ge com­pli­ca­ties zo­als een her­sen­vlies­ont­ste­king of een bloed­ver­gif­ti­ging. Bij zwan­ge­ren kan de in­fec­tie een vroeg­ge­boor­te uit­lok­ken of de ba­by do­den.

3. Hoe ge­vaar­lijk zijn de be­smet­te diep­vries­groen­ten?

Op de web­si­te van het Fe­de­raal Voed­sel­agent­schap staan af­beel­din­gen en ge­de­tail­leer­de be­schrij­vin­gen van de pro­duc­ten (www.fa­vv.be/pro­duct­te­rug­roe­pin­gen). Als de groen­ten niet vol­le­dig ver­hit wer­den vóór con­sump­tie of op­per­vlak­ken (keu­ken­ge­rei, ju­we­len ...) niet goed ge­rei­nigd wer­den, na­dat ze met de rau­we voe­ding in con­tact kwa­men, is er mo­ge­lijk een ri­si­co op in­fec­tie. ‘Wie de ty­pi­sche symp­to­men ver­toont, moet naar de huis­arts. Een bloed­test kan uit­sluit­sel ge­ven of het om een lis­te­ria­in­fec­tie gaat. Als dat zo is, kan een an­ti­bi­o­ti­cak­uur op­ge­start wor­den’, zegt Na­ï­ma Ham­ma­mi, arts in­fec­tie­ziek­te­be­strij­ding bij het Agent­schap Zorg en Ge­zond­heid.

4. In wel­ke voe­dings­wa­ren zit lis­te­ria?

Pro­duc­ten die van rau­we melk wor­den ge­maakt (Fran­se ka­zen), pa­té en kant­en­klaar­maal­tij­den met rau­we groen­ten kun­nen een ri­si­co vor­men. Voe­ding die goed door­ge­kookt is, is vei­lig.

5. Hoe wor­den clus­ters van lis­te­ri­a­be­smet­tin­gen ont­dekt?

In dit ge­val ging de bal aan het rol­len in Fin­land, waar tus­sen 2016 en 2018 meer­de­re be­smet­tin­gen met een­zelf­de lis­te­ria­stam wer­den ge­von­den. En­ke­le per­so­nen wa­ren vo­ri­ge win­ter al over­le­den. Het on­der­zoek richt­te zich eerst op diep­vries­maïs van de Hon­gaar­se Gr­eenyard­site. In maart volg­de een Eu­ro­pe­se te­rug­roe­p­ac­tie. Door ver­de­re ana­ly­se van diep­vries­groen­ten blijkt het om een veel rui­mer pro­bleem te gaan. Ove­ri­gens stijgt het aan­tal ge­mel­de ge­val­len van lis­te­ria­in­fec­ties in de EU de laat­ste tien jaar. (mec)

is vei­lig. © Ima­ge Sour­ce

Voe­ding die goed door­ge­kookt is,

© blg

Lis­te­ria mo­no­cy­to­ge­nes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.