Eu­ro­pa doet be­leefd zijn zin

De Eu­ro­pe­se lei­ders lij­ken de gril­len van Trump on­be­wo­gen te on­der­gaan. Waar­om spre­ken ze de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent niet va­ker te­gen?

De Standaard - - Vooraan - DOMINIQUE MINTEN

BRUSSEL I Het was dus fa­ke news, dat in­ter­view met The Sun waar­in hij het Brexit­be­leid van de Brit­se pre­mier The­re­sa May met de grond ge­lijk had ge­maakt. Vrijdagochtend kop­te de tab­loid dat ‘May de Brexit ver­knoeid had’ en dat ze een vrij­han­dels­ak­koord met de VS kon ver­ge­ten als ze door­zet­te met haar zach­te Brexit. ‘Want dan doen we ei­gen­lijk za­ken met de EU in plaats van met de Brit­ten’, al­dus Do­nald Trump. Om het mes die­per in de won­de te draai­en, voeg­de de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent er­aan toe dat ‘Bo­ris Jo­hn­son een fan­tas­ti­sche pre­mier zou zijn’.

Maar vrijdagmiddag, tij­dens een ge­za­men­lij­ke pers­con­fe­ren­tie op een gras­veld­je aan Mays bui­ten­ver­blijf Che­quers, klonk het he­le­maal an­ders. ‘Ik wil­de van­och­tend mijn ex­cu­ses aan­bie­den voor het in­ter­view in The Sun. In het stuk stond niet wat ik over de pre­mier heb ge­zegd. Fa­ke news, noe­men we dat.’

En hoe zat het dan met dat Brexit­plan van May? Ook daar nam Trump een bocht van 180 gra­den. Hij heeft al­le ver­trou­wen in haar, klonk het. ‘Ze is een har­de on­der­han­de­laar en een heel slim­me en be­kwa­me vrouw die ik lie­ver als bond­ge­noot dan als te­gen­stan­der heb. Wat jul­lie ook doen met de Brexit, het is oké voor mij. Het is jul­lie be­slis­sing. Ik steun jul­lie, als we maar han­del kun­nen drij­ven.’

Duits­land? ‘Be­droe­vend’

De door­tocht van de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent in Eu­ro­pa blijft ver­ba­zen. Na­dat hij don­der­dag de Na­vo­top had ge­gij­zeld met zijn gril­len – van een woe­de­uit­bar­sting te­gen de Eu­ro­pe­se lan­den die te wei­nig be­ta­len tot een ‘fan­tas­tisch re­sul­taat’ – was het dus de beurt aan de Brit­se pre­mier om on­be­wo­gen de be­le­di­gin­gen én de lof­tui­tin­gen te on­der­gaan.

Trumps wis­pel­tu­rig­heid lijkt al­leen maar gro­ter te wor­den en aan zijn pers­con­fe­ren­ties is al lang geen touw vast te kno­pen. De Eu­ro­pe­se Unie kreeg vrij­dag trou­wens op­nieuw een veeg uit de pan. ‘Ze be­han­de­len ons ver­schrik­ke­lijk.’ Ook An­ge­la Mer­kel werd al­weer hard aan­ge­pakt. ‘Mi­gra­tie heeft dat land pijn ge­daan. Het is niet po­li­tiek cor­rect om het te zeg­gen, maar de si­tu­a­tie is er be­droe­vend.’

De Eu­ro­pe­se lei­ders blij­ven on­der­tus­sen be­leefd. Waar­om? De Fran­se pre­si­dent, Em­ma­nu­el Ma­cron, kreeg de vraag voor­ge­legd na de G7­top, vo­ri­ge maand, waar Trump in ex­tre­mis de slot­ver­kla­ring tor­pe­deer­de om­dat de Ca­na­de­se gast­heer, Jus­tin Tru­deau, een kri­ti­sche op­mer­king had ge­maakt over zijn ge­drag. ‘We moe­ten al­tijd be­leefd blij­ven en hem pro­be­ren te over­tui­gen’, zei Ma­cron. ‘Het is im­mers be­lang­rijk dat we de VS aan boord hou­den. Zij zijn on­ze his­to­ri­sche bond­ge­noot en we heb­ben hen no­dig.’

Dat geldt ze­ker op mi­li­tair vlak. Eco­no­misch is de Eu­ro­pe­se Unie – met zijn in­ter­ne markt van meer dan vijf­hon­derd mil­joen con­su­men­ten – min­der af­han­ke­lijk van Trumps gril­len.

Dat ze hun ge­duld nog niet ver­lo­ren heb­ben, be­te­kent trou­wens niet dat ze de pre­si­dent al­tijd zijn zin ge­ven. Op de Ame­ri­kaan­se in­voer­ta­rie­ven op Eu­ro­pees staal ant­woord­de de EU met te­gen­maat­re­ge­len die de Ame­ri­kaan­se eco­no­mie mis­schien nog meer pijn doen. De Eu­ro­pe­se Com­mis­sie werkt ook aan een plan om Eu­ro­pe­se be­drij­ven die za­ken doen met Iran ju­ri­disch te be­scher­men te­gen even­tu­e­le Ame­ri­kaan­se sanc­ties. De VS heb­ben die in­ge­steld na­dat ze het nu­cle­air ak­koord met Iran heb­ben op­ge­bla­zen. Ook de eis van Trump aan de Eu­ro­pe­se lan­den om hun Na­vo­bij­dra­gen nog meer te ver­ho­gen dan 2 pro­cent, is niet ver­wor­ven.

Rut­te zegt nee

De er­ger­nis leidt wel stil­aan tot ver­ba­le re­ac­ties. De Duit­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken, Hei­ko Maas, maak­te vrij­dag nog­maals dui­de­lijk dat Duits­land niet naar de pij­pen van Trump danst. ‘Wij be­slis­sen soe­ve­rein over on­ze be­gro­ting, on­ze gas­voor­zie­ning en on­ze han­dels­re­la­ties. En dat doen we op bass van fei­ten.’

De Ne­der­land­se pre­mier, Mark Rut­te, haal­de twee we­ken ge­le­den het we­reld­nieuws toen hij Trump te­recht­wees toen die zich­zelf te­gen­sprak. Op een vraag of het be­lang­rijk is dat het han­dels­con­flict tus­sen de VS en EU op­ge­lost wordt, ant­woord­de Trump te­ge­lijk ja en neen. Waar­op Rut­te luid ‘neen’ riep.

Wie zijn woor­den al lan­ger min­der wikt en weegt, is Eu­ro­pees pre­si­dent Do­nald Tusk. ‘Bes­te Ame­ri­ka, waar­deer je bond­ge­no­ten, zo­veel heb je er im­mers niet’, zei de Pool be­gin de­ze week na een zo­veel­ste eu­rokri­ti­sche tweet van Trump. Waar­schijn­lijk ver­tolkt de Pool steeds meer het sen­ti­ment van de Eu­ro­pe­se lei­ders. Hij kan ook vrij­er spre­ken, om­dat hij niet lan­ger de be­lan­gen van een land ver­te­gen­woor­digt.

‘May heeft de Brexit ver­knoeid. Bo­ris Jo­hn­son zou een fan­tas­ti­sche pre­mier zijn’

TRUMP VRIJDAGOCHTEND

In de Brit­se tab­loid ‘The Sun’

TRUMP VRIJDAGMIDDAG

Tij­dens een ge­za­men­lij­ke pers­con­fe­ren­tie aan Mays bui­ten­ver­blijf Che­quers

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.