WAAR­OM het deugd doet dat er nog fes­ti­vals zijn met slechts één po­di­um

De Standaard - - Cultuur -

Thuis­ko­men van Rock Werch­ ter en mer­ken dat al je vrien­ den blijk­baar een an­der fes­ti­ val heb­ben mee­ge­maakt: het lijkt wel als­of elk stof­fen pols­ band­je toe­gang ver­schaft tot een com­pleet an­de­re fes­ti­va­l­er­va­ring. Kie­zen tus­sen Eels of Da­vid Byr­ne, we wen­sen het nie­mand toe. Maar net als het po­ten­ ti­ë­le aan­tal da­ting­part­ners, het hon­den­ voer­aan­bod in de su­per­markt of de strea­ming­ca­ta­lo­gus wor­den ook fes­ti­val­ pro­gram­ma’s steeds om­vang­rij­ker.

Elk jaar kon­digt wel een fes­ti­val een nieuw po­di­um aan. Van Co­re op To­mor­ row­land 2017 tot The Slo­pe op Rock Werch­ter dit jaar: de drang naar meer be­le­ving en een di­ver­ser pu­bliek leidt meest­al tot een ex­tra speel­plek voor ar­ ties­ten. Maar niet bij TW Clas­sic en Cac­ tus Fes­ti­val, die dit week­end al­le­bei heel be­wust kie­zen voor slechts één po­di­um.

Toe­ge­ge­ven: het Brug­se Cac­tus lan­ ceert dit jaar wel de Bus­ker Sta­ge, waar­ op zes jon­ge ta­len­ten prij­ken. ‘Maar dat wordt door een an­de­re or­ga­ni­sa­tie be­ heerd en staat ei­gen­lijk los van het fes­ti­ val’, zegt pro­gram­ma­tor en co­ör­di­na­tor Pa­trick Keer­se­bil­ck. ‘We ra­ken niet aan het fes­ti­val­con­cept zelf.’

Dat con­cept be­staat uit één po­di­um met daar­op da­ge­lijks maxi­maal acht groe­pen, met tel­kens een half­uur­tje tus­ sen de con­cer­ten. Om te ge­nie­ten van het Min­ne­wa­ter­park. Om te pra­ten met vrien­den die je sinds de vo­ri­ge edi­tie niet meer hebt ge­zien. Of om de be­kers te tel­ len die je kin­de­ren ge­raapt heb­ben.

‘Van bij de eer­ste edi­tie wil­den we een fes­ti­val zijn dat al­le be­zoe­kers van be­gin tot eind ont­span­nen kun­nen mee­ma­ken’, zegt Keer­se­bil­ck. ‘Zon­der het ge­loop van het ene naar het an­de­re po­di­um en zon­der dat ze zich moe­ten af­vra­gen wel­ke ar­ties­ten ze mo­ge­lijk mis­sen. We wil­len een fes­ti­val op men­sen­maat zijn. Ar­ties­ten die op ons fes­ti­val spe­len, we­ten ook dat ze so­wie­so voor een pu­bliek spe­len. Er is nooit een an­de­re groep om mee te con­cur­re­ren.’

Ter­wijl The Slo­pe, The Barn en Klub C 130 ki­lo­me­ter ver­der­op wor­den af­ge­bro­ken, blijft de Main Sta­ge op de Werch­ter­wei een week­end­je lan­ger staan voor TW Clas­sic. Dat fes­ti­val brengt nos­tal­gi­sche be­zoe­kers voor een dag te­rug naar de be­gin­ja­ren van het toen­ma­li­ge dub­bel­fes­ti­val Tor­hout­ Werch­ter. Geen kar­ren­vrach­ten Ca­ra­ pils en par­ty­ten­ten, wel pick­nick­de­kens en op­blaas­ze­tels.

‘Men­sen gaan er soms ver­keer­de­lijk van uit dat de naam ver­wijst naar de ar­ ties­ten die hier spe­len’, zegt woord­voer­ster Ne­le Bi­garé. ‘Maar het is wel de­ge­lijk een ver­wij­zing naar het klas­sie­ke fes­ti­ val­con­cept: gro­te ar­ties­ten die hun hits spe­len op een groot po­di­um, voor één groot pu­bliek. De leef­tijd van de ar­ties­ ten speelt daar­bij geen rol, want naast Kraft­werk staan hier dit jaar ook on­der an­de­ren The Na­ti­o­nal en Edi­tors.’

Bei­de fes­ti­vals zien voor­al voor­de­len in die aan­pak. ‘On­ze be­zoe­kers hoe­ven geen keu­zestress te heb­ben en kun­nen

‘On­ze be­zoe­kers hoe­ven geen keu­zestress te heb­ben en kun­nen ge­woon van de mu­ziek ge­nie­ten’

© Koen Bau­ters

Het Cac­tus­fes­ti­val, waar u tus­sen de con­cer­ten op het ge­mak nog een goe­de plaats kunt kie­zen. En uw kroost ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.