Het Mi­cro­soft­mo­ment van Goog­le

De Standaard - - Column - DOMINIQUE DECKMYN

Vo­ri­ge week is Goog­le er met de schrik van­af ge­ko­men: de Eu­ro­pe­se Richt­lijn op het Au­teurs­recht, met daar­in het voor You­tu­be bij­zon­der na­de­li­ge ar­ti­kel 13, is voor­lo­pig van de baan. Nu is het bang af­wach­ten wat vol­gen­de week komt. Dan wordt de gro­te ‘show­down’ ver­wacht tus­sen Goog­le en Mar­gre­the Vesta­ger, de ge­vrees­de com­mis­sa­ris voor Me­de­din­ging.

Maar wacht eens, was Goog­le al niet ver­oor­deeld? Wel­ja, vo­rig jaar, maar in een an­de­re, veel min­der be­lang­rij­ke zaak. In 2017 oor­deel­de de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie dat het be­drijf mis­bruik heeft ge­maakt van de do­mi­nan­te po­si­tie van zijn zoek­ma­chi­ne, en daar­mee an­de­re, ge­spe­ci­a­li­seer­de zoek­ma­chi­nes heeft be­na­deeld. De boe­te was hoog: 2,4 mil­jard eu­ro. Maar de zaak had wei­nig im­pact op de kern­ac­ti­vi­teit van Goog­le: de ver­koop van in­ter­net­ad­ver­ten­ties. Het draai­de om een ne­ven­ac­ti­vi­teit die ei­gen­lijk al wat ach­ter­haald was: prijs­ver­ge­lij­kin­gen. Er zijn een aan­tal zoek­ma­chi­nes die de prijs van een­zelf­de ar­ti­kel ver­ge­lij­ken in ver­schil­len­de web­shops. Die voel­den zich be­na­deeld toen Goog­le zijn ei­gen prijs­ver­ge­lij­kin­gen bo­ven­aan in zijn zoek­ma­chi­ne plaatste. Ze haal­den hun ge­lijk, maar veel heeft het hen niet op­ge­bracht: Foun­dem, de Brit­se web­si­te die Goog­le aan­klaag­de, heeft in­mid­dels stil­le­tjes de deu­ren ge­slo­ten. Zelfs nu Goog­le het eer­lijk(er) speelt, is er ei­gen­lijk geen con­cur­re­ren meer aan.

De An­droid­zaak is an­de­re koek. Goog­le wordt er­van be­schul­digd dat het de ma­kers van An­droid­smartpho­nes on­der druk zet om zo­veel mo­ge­lijk Goog­le­apps te in­stal­le­ren. Dat be­te­kent dat ma­kers van con­cur­re­ren­de apps moei­lijk aan de bak ko­men. Waar­om is dit an­ders? Ten eer­ste om­dat het hier gaat om het mo­bie­le in­ter­net, waar een steeds gro­ter aan­deel van het re­cla­me­geld naar­toe stroomt. Ten twee­de om­dat dit de door­sneege­brui­ker veel meer zal ra­ken. Het gaat er na­me­lijk om wel­ke apps voor­ge­ïn­stal­leerd zul­len staan op uw vol­gen­de smartpho­ne. Ja, na­tuur­lijk be­slis­sen we na­der­hand nog wel­ke apps we zelf in­stal­le­ren. Maar het is be­kend dat men­sen dat steeds min­der doen. En wel­ke apps je ge­bruikt, be­paalt steeds meer wel­ke ad­ver­ten­ties je ziet en wie daar geld aan ver­dient.

Er is nog een an­de­re fac­tor die maakt dat een ver­oor­de­ling vol­gen­de week veel meer im­pact zal heb­ben dan die van vo­rig jaar: de ake­lig gro­te ge­lij­ke­nis tus­sen de­ze zaak en die te­gen Mi­cro­soft in de ja­ren 90. Toen ging het over pro­gram­ma’s op Win­dows, het do­mi­nan­te be­stu­rings­sys­teem op pc’s. Nu over apps op An­droid, het do­mi­nan­te be­stu­rings­sys­teem op smartpho­nes. En, zo­als al­le be­trok­ke­nen zich heel goed her­in­ne­ren: Mi­cro­soft is ver­oor­deeld, zo­wel in Eu­ro­pa als in de VS. Daar­na moest het be­drijf, als ver­oor­deel­de mo­no­po­list, zo op zijn tel­len pas­sen dat het te voor­zich­tig werd. Waar­door het geen vuist kon ma­ken te­gen nieu­we uit­da­gers – zo­als Goog­le.

Bei­de za­ken zijn niet iden­tiek. Een op­val­lend ver­schil: bij Mi­cro­soft was er een ‘smo­king gun’. Een top­man van het be­drijf had in 1995, tij­dens een ver­ga­de­ring ach­ter ge­slo­ten deu­ren, ge­zegd dat ze ‘de zuur­stof­toe­voer zou­den af­snij­den’ van con­cur­rent Nets­ca­pe, wiens web­brow­ser Na­vi­ga­tor als een be­drei­ging werd ge­zien. Dat ene ci­taat heeft de door­slag ge­ge­ven tij­dens het an­ti­trust­pro­ces dat de Ame­ri­kaan­se over­heid te­gen Mi­cro­soft voer­de. Dat, en de nor­se, ont­wij­ken­de ge­tui­ge­nis van de toen­ma­li­ge baas Bill Ga­tes voor de ca­me­ra.

De hui­di­ge ge­ne­ra­tie mo­no­po­lis­ten heeft daar­uit haar les­sen ge­trok­ken. Ge­tui­ge daar­van de min­zaam­heid en het schier ein­de­lo­ze ge­duld waar­mee Mark Zuc­ker­berg eer­der dit jaar op de vra­gen van Ame­ri­kaan­se po­li­ti­ci ant­woord­de.

De ver­ge­lij­king met de Mi­cro­soft­zaak heeft voor Goog­le trou­wens ook een (iets) op­ti­mis­ti­scher kant­je: voor Mi­cro­soft is het ui­t­ein­de­lijk toch weer goed ge­ko­men. Het heeft wel bij­na twin­tig jaar ge­duurd.

Er is een ake­lig gro­te ge­lij­ke­nis met de zaak te­gen Mi­cro­soft in de ja­ren 90

© Bart De­wae­le

De Deen­se Mar­gre­the Vesta­ger, Eu­ro­pees com­mis­sa­ris voor Me­de­din­ging.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.