Wit­sel: ‘Ik was nooit be­ter dan op dit WK’

Axel Wit­sel (29) speelt te­gen En­ge­land zijn 96ste in­ter­land. Bij­zon­der ei­gen­lijk voor een spe­ler die ja­ren­lang op de kor­rel werd ge­no­men. ‘Die kri­tiek raakt me niet meer.’

De Standaard - - Economie - Axel Wit­sel: ‘Ik wil de­ze we­reld­be­ker KOEN VAN UYTVANGE

MOSKOU I Axel Wit­sel heeft van­daag een af­spraak met de ge­schie­de­nis. De troost­fi­na­le te­gen En­ge­land wordt zijn 96ste in­ter­land en dat voor een spe­ler die pas 29 jaar is. Daar­mee komt hij naast Jan Ceu­le­mans. ‘Een he­le eer, als ik zie wat die voor ons voetbal be­te­kent’, is Wit­sel even dank­baar als Jan Ver­tong­hen toen die in ok­to­ber de eer­ste Rode Dui­vel in 28 jaar was die Ca­je voor­bij­ging. De ver­de­di­ger van Tot­ten­ham speelt van­daag al zijn 108ste in­ter­land.

Bal­le­tje breed

Net als Ver­tong­hen is Wit­sel am­per ge­bles­seerd, telt hij ne­gen goals als in­ter­na­ti­o­nal en staat hij al­tijd in de ploeg, maar hij roept wel meer weer­stand op. Voor­al de voor­bije ja­ren, toen Rad­ja Naing­go­lan in een rol van de­fen­sie­ve mid­den­vel­der werd ge­zien. Zelfs van Mou­sa Dem­bélé wer­den meer aan­val­len­de im­pul­sen ver­wacht dan van Axel ‘bal­le­tje breed’ Wit­sel.

In de aan­loop naar de we­reld­be­ker, na de af­grij­se­lij­ke wed­strijd te­gen Por­tu­gal, stel­den we ech­ter vast dat Wit­sel het be­lang­rijk­ste wiel in het ra­der­werk van het mid­den­veld is. ‘Ik word al­tijd be­kri­ti­seerd en toch speel ik’, ver­tel­de Wit­sel de­ze WK­cam­pag­ne. Zelf weet hij wel waar­om. ‘Ik ben niet de snel­ste, dat wil ik wel toe­ge­ven. Maar ik ben in­tel­li­gent, op het veld en er­naast. Tac­tisch kan ik me snel aan­pas­sen. Tech­nisch ben ik bo­ven­ge­mid­deld. En ik ben geen avon­tu­rier die er­op­uit trekt. Ik denk er in de eer­ste plaats aan om me goed te po­si­ti­o­ne­ren om de coun­ters er­uit te ha­len. Ik ben niet olé, olé. Als Ke­vin De Bruy­ne naar vo­ren trekt, moet ik daar staan.’

Toe­kom­sti­ge trai­ner

ploeg. Vol­gens ex­as­sis­tent­bonds­coach Vi­tal Bor­kel­mans is Wit­sel mis­schien wel dé man van de­ze ge­ne­ra­tie om een trai­ners­car­ri­è­re te am­bi­ë­ren: ‘Hij heeft spel­in­zicht, de ma­tu­ri­teit. Axel is het ver­leng­stuk van de coach op het veld. Hij zou een gro­te trai­ner kun­nen zijn.’

Na zijn trans­fer naar de in­fe­ri­eu­re Chi­ne­se com­pe­ti­tie leek noch­tans het ein­de van Wit­sels car­ri­è­re in­ge­luid. ‘Maar ik train ex­tra, in Chi­na én in de voor­be­rei­ding op dit WK. Om­dat de Chi­ne­se com­pe­ti­tie qua in­ten­si­teit niet biedt wat ik no­dig heb.’ En klinkt het nu ook: ‘Weet je wat mijn bes­te her­in­ne­ring als in­ter­na­ti­o­nal is? De­ze we­reld­be­ker. Ik heb voor­dien ook goeie mat­chen ge­speeld, maar dit toer­nooi haal­de ik mijn bes­te ni­veau als Rode Dui­vel.’

Zon­der schijn­wer­per

Dat Cour­tois, Ha­zard, Lu­kaku en De Bruy­ne het licht weg­ne­men van wat Wit­sel neer­zet, stoort hem niet. ‘Ik ben niet ge­frus­treerd dat ik in de scha­duw blijf. Ik weet dat doel­pun­ten­ma­kers meer in the pic­tu­re lo­pen, maar daar heb ik al ja­ren vre­de mee. Ze­ker sinds mijn trans­fer naar Chi­na is er veel ge­zegd en ge­schre­ven en heb ik een klik ge­maakt. Eer­lijk ge­zegd trek ik me de kri­tiek nooit aan. Ik ben voor­al trots dat ik er tel­kens weer bij ben. Ik wil de kaap van 100 caps ha­len en dan zien we wel. Zo­lang mijn hoofd en li­chaam het toe­la­ten, ga ik door. Na mijn car­ri­è­re heb ik nog tijd ge­noeg om te rus­ten.’ Maar nu eerst? ‘De der­de plaats. Ik wil de­ze we­reld­be­ker in schoon­heid ein­di­gen.’

‘Eer­lijk ge­zegd trek ik me de kri­tiek nooit aan. Ik ben voor­al trots dat ik er tel­kens weer bij ben'

AXEL WIT­SEL

© Ana­t­o­ly Malts­ev/epa­efe

in schoon­heid ein­di­gen met de der­de plaats.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.