Da­gen­lan­ge wacht­tijd voor ver­del­ging wes­pen­nest

De brand­weer wordt over­stelpt met op­roe­pen voor het ver­del­gen van wes­pen­nes­ten. Er is een wacht­tijd van en­ke­le da­gen ont­staan.

De Standaard - - Regio - JOOST VAN LIEFFERINGE

BRUSSEL I De brand­weer­zo­ne Vlaams­Bra­bant West krijgt al en­ke­le da­gen ge­mid­deld vijf­tig op­roe­pen per dag voor het ver­de­len van wes­pen­nes­ten. Dat zijn er on­ge­veer der­tig meer dan op een nor­ma­le dag in de zo­mer­pe­ri­o­de, een piek dus.

‘Er lo­pen meer aan­vra­gen bin­nen dan we kun­nen ver­wer­ken’, zegt Alain Habils, woord­voer­der van de brand­weer­zo­ne VlaamsBra­bant West. ‘We doen ons ui­ter­ste best om tus­sen zons­op­gang en zons­on­der­gang te wer­ken, met al­le be­schik­ba­re men­sen, maar dat vol­staat niet. Een aan­tal men­sen re­a­geert dan ook wat ge­prik­keld of is niet te­vre­den om­dat we niet snel ge­noeg op­da­gen.’

De brand­weer vraagt meer be­grip voor de si­tu­a­tie. ‘Wes­pen­ ver­del­ging is ui­ter­aard on­der­ge­schikt aan on­ze drin­gen­de op­drach­ten. Men­sen die wes­pen ver­del­gen, kun­nen te al­len tij­de op­ge­roe­pen wor­den voor meer drin­ gen­de op­drach­ten’, zegt Habils. ‘Daar­om kan je met de brand­weer wel af­spre­ken wan­neer we best langs­ko­men, maar kun­nen wij dat nooit ga­ran­de­ren. Hou er re­ke­ ning mee dat de wacht­tijd mo­men­teel kan op­lo­pen tot twee à drie da­gen na de aan­vraag, in func­tie van de re­gio.’

Voor wie niet zo lang kan wach­ ten, heeft de brand­weer een tip. ‘Je kan ook bij pri­vé­be­drij­ven te­recht voor niet­drin­gen­de wes­pen­ver­del­gin­gen’, zegt Habils. ‘Die zijn vaak een heel stuk goed­ko­per en je kan er door­gaans mak­ke­lij­ker pre­cie­ze­re uren mee af­spre­ken. Aar­zel voor­al niet even bij een van hen te pol­sen al­vo­rens de brand­weer in te scha­ke­len.’ Een ver­del­ging door de brand­weer kost 75,02 eu­ro in­clu­sief btw.

Maar wat u ook be­slist, be­gin ze­ker niet zelf aan de ver­de­ling van een nest. Dat kan le­vens­ge­vaar­lijk zijn. ‘Wat je zelf doet, doe je in dit ge­val ab­so­luut niet be­ter. In­te­gen­deel’, ver­ze­kert Habils.

‘Pri­vé­be­drij­ven zijn vaak goed­ko­per en je kan er door­gaans mak­ke­lij­ker pre­cie­ze­re uren mee af­spre­ken’

ALAIN HABILS

Brand­weer­zo­ne Vlaams­Bra­bant West

De brand­weer moet ook ge­re­geld wes­pen­nes­ten ver­del­gen in parkjes en speel­tui­nen. © jvi

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.