Helft Bel­gen be­zoekt zijn bank al­leen nog di­gi­taal

De helft van al­le KBC­klan­ten stap­te vo­rig tri­mes­ter geen en­ke­le keer een bank­kan­toor bin­nen. Het aan­tal kan­to­ren zal daar­door ver­der da­len.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR JOHAN RASKING

BRUS­SEL I Bij bank­ver­ze­ke­raar KBC gaat de di­gi­ta­le trans­for­ma­tie naar ei­gen zeg­gen ‘veel har­der dan ver­wacht’.

Vol­gens ceo Johan Thijs wer­den in het twee­de kwar­taal van dit jaar twee op de drie van al­le nieu­we con­su­men­ten­le­nin­gen, zo­als bij de aan­koop van een au­to, di­gi­taal ver­kocht. Het­zelf­de voor het pen­si­oen­spa­ren. Ook de helft van al­le nieu­we kre­diet­kaar­ten wordt bij KBC te­gen­woor­dig di­gi­taal aan­ge­schaft.

‘Am­per twee jaar ge­le­den lag dat di­gi­ta­le aan­deel nog bij­na op nul’, zegt Thijs. ‘De op­mars van het on­li­ne ban­kie­ren en van het mo­biel ban­kie­ren via een app op de smartpho­ne, is on­om­keer­baar.’

Die trend heeft een keer­zij­de: het aan­tal fy­sie­ke be­zoe­ken aan de bank­kan­to­ren daalt sterk. Vol­gens Thijs heeft de helft van de KBC­ach­ter­ban in de drie maan­den van april tot en met ju­ni ‘geen en­ke­le keer een kan­toor be­zocht’. De top­ban­kier er­kent dat hier­door het aan­tal kan­to­ren ver­der zal da­len, maar wil daar geen cij­fer op plak­ken.

‘Als een kan­toor niet ge­bruikt wordt, dan gaan we het niet open­hou­den. Kan­to­ren waar al­leen geld af­ge­haald wordt, zul­len we om­vor­men tot au­to­ma­ten­kan­to­ren. Kan­to­ren waar klan­ten per­soon­lijk ad­vies wil­len krij­gen over fi­nan­ci­ë­le pro­duc­ten, kun­nen mo­ge­lijk uit­ge­breid wor­den.’

Bij BNP Pa­ri­bas For­tis klinkt het­zelf­de ver­haal. BNP Pa­ri­bas For­tis zag het kan­toor­be­zoek van zijn klan­ten vo­rig jaar ook met 14 pro­cent da­len te­gen­over 2016.

Cij­fers voor de eer­ste zes maan­den van dit jaar zijn er nog niet, maar in 2017 werd bij BNP Pa­ri­bas For­tis ruim 28 pro­cent van al­le pro­duc­ten di­gi­taal ver­kocht. Bij de spaar­ en be­leg­gings­pro­duc­ten was dat zelfs 35 pro­cent.

Mo­biel be­ta­len

Bel­fi­us heeft wel da­ta over di­gi­taal ban­kie­ren in 2018. Ook hier gaat de op­mars hard. In de eer­ste zes maan­den van dit jaar werd bij Bel­fi­us bij­na de helft van de nieu­we pen­si­oens­paar­re­ke­nin­gen di­gi­taal ver­kocht. Ook meer dan een kwart van de nieu­we ver­ze­ke­rings­con­trac­ten ver­loopt di­gi­taal.

Mo­biel ban­kie­ren, met de smartpho­ne, is een da­ge­lijk­se rea­

‘Kan­to­ren waar al­leen geld wordt af­ge­haald, zul­len we om­vor­men tot au­to­ma­ten­kan­to­ren’

JOHAN THIJS Ceo KBC

li­teit ge­wor­den. De Bel­fi­us­app tel­de in ju­ni 1,2 mil­joen ge­brui­kers, dat zijn er 22 pro­cent meer dan een jaar ge­le­den. De app wordt ge­mid­deld een keer per dag ge­o­pend. Het aan­tal con­tact­lo­ze be­ta­lin­gen, via een qr­co­de, is dit jaar al ver­dub­beld tot 6 mil­joen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.