‘Na­tuur­lijk geef ik man­nen een hand’

De Standaard - - Vooraan - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR BART BRINCKMAN

ANT­WER­PEN I ‘Ik ga lie­ver niet meer in op het ge­val­Ber­ger.’ Vi­ce­pre­mier en Ant­werps lijst­trek­ker Kris Pee­ters (CD&V) denkt met een be­paal­de wee­moed te­rug aan die tur­bu­len­te week in april toen de jood­se krui­de­nier Aron Ber­ger een mis­luk­te door­tocht maak­te bij de Ant­werp­se chris­ten­de­mo­cra­ten. ‘We na­men ons toen voor niet lan­ger te zoe­ken naar een kan­di­daat uit de jood­se ge­meen­schap. Re­zi ver­trekt van­uit een an­de­re in­vals­hoek. Ze heeft in­te­res­se in CD&V, ze en­ga­geert zich bij de jon­ge­ren.’

Het be­te­kent dat CD&V past voor Aaron Mal­ins­ky, een rab­bijn die maar wat graag op de lijst wil­de staan. De jon­ge Re­zi Fried­man (23) stu­deer­de de­ze zo­mer af als ba­che­lor in de pe­da­go­gie van het jon­ge kind. ‘Po­li­tiek in­te­res­seert me. Al was ik nog niet ac­tief. De N­VA kon me niet be­ko­ren, ik ben eens naar een bij­een­komst ge­weest. De na­druk ligt te veel op de split­sing van België. Dat is mijn fo­cus niet, ik zie an­de­re pri­o­ri­tei­ten: kin­der­op­vang bij­voor­beeld.’

Haar joods­or­tho­doxe roots ver­bergt ze niet, maar ze ziet zich niet als een kan­di­daat van de jood­se ge­meen­schap. Ze ziet zich wel als een soort rol­mo­del. ‘Ik kom uit een ge­zin met acht kin­de­ren, ik ben de eer­ste die ver­der stu­deer­de. Ik zou graag zien dat meer jood­se men­sen dat als een op­por­tu­ni­teit zien. Daar be­staat soms twij­fel over, ze­ker in de ul­tra­or­tho­doxe ge­meen­schap.’

Gro­te Award

‘De over­stap naar het ho­ger on­der­wijs is heel be­lang­rijk, ook voor jo­den. Het geeft veel meer pro­fes­si­o­ne­le mo­ge­lijk­he­den. Soms wordt be­weerd dat ver­der stu­de­ren ge­lijk staat met uit het ge­loof stap­pen. Dat is niet zo. Ik leef vol­gens de Bij­bel en mijn ge­loof. Exa­mens op jood­se feest­da­gen wer­den zon­der pro­ble­men ver­zet. Toen we met de op­lei­ding een week van huis gin­gen, nam ik mijn koos­jer voe­ding mee.’

Fried­man werd ge­bo­ren in Ant­wer­pen, woon­de in We­nen en New York, en be­land­de dan weer in Ant­wer­pen. Haar di­plo­ma se­cun­dair on­der­wijs haal­de ze in de Je­so­de­Ha­to­ra­school, een jood­se in­stel­ling die de Vlaam­se over­heid sub­si­di­eert. ‘Die over­stap was niet een­vou­dig, maar die con­fron­ta­tie met an­de­re cul­tu­ren vond ik su­per­tof. Het was een ey­e­o­pe­ner. Ook tij­dens mijn sta­ges heb ik al­tijd in­ge­zet op di­ver­si­teit. Ik werd ook ver­ko­zen voor de stu­ den­ten­raad.’

Bij haar af­stu­de­ren werd Fried­man on­der­schei­den met de Gro­te Award van de Ka­rel De Gro­te Ho­ge­school: een be­richt dat in­ter­na­ti­o­na­le jood­se nieuws­me­dia ste­vig in de verf zet­ten. De pe­ri­o­diek Joods Ac­tu­eel vond het een ‘kracht­toer’ ge­zien het ‘moei­lij­ke kli­maat’ waar­in ze op­groei­de.

‘Daar­mee heb ik eens goed ge­la­chen. Jul­lie moe­ten echt niet al­tijd ge­lo­ven wat Joods Ac­tu­eel schrijft’, zegt Fried­man, die wel toe­geeft dat ze erg ver­rast was. ‘Ach­ter­af heb ik hier­over met stu­den­ten ge­praat. Blijk­baar was ik uit­ge­groeid tot een rol­mo­del door mijn res­pect­vol­le om­gang met an­de­ren. Ze had­den ook nog nooit een jood­se stu­dent ge­zien. Voor mij mag ie­der­een zelf be­pa­len hoe hij of zij zich kleedt. Een hoofd­doek of een kep­pel, het maakt me niet uit. Ie­der­een is uniek op zijn ma­nier.’

Een voor­spel­ba­re vraag volgt. Ze giert het uit. ‘Na­tuur­lijk geef ik man­nen een hand. Geen en­kel nist

uit­spra­ken over de Ho­lo­caust pro­bleem. Ik gaf u toch ook een hand?’ De vraag over het on­ver­doofd slach­ten komt even­min on­ver­wacht. ‘Al­le die­ren moe­ten goed wor­den be­han­deld. En als de wet zegt dat het slach­ten ver­doofd moet ge­beu­ren, dan is dat zo. We moe­ten wel in dia­loog be­kij­ken hoe dat con­creet zal wor­den aan­ge­pakt.’

Kin­der­op­vang

Haar di­plo­ma ver­zacht­te haar ver­le­gen ka­rak­ter, al maakt ze nog steeds een frê­le en ti­mi­de in­druk. Het hoofd­the­ma van haar cam­pag­ne ligt vast, iets wat het CD&V­pro­gram­ma voor Ant­wer­pen sterk on­der­steunt. ‘Tij­dens een in­ter­na­ti­o­na­le sta­ge in Ber­lijn maak­te ik ken­nis met de ma­nier waar­op kin­der­op­vang daar wordt ge­or­ga­ni­seerd. Dat was leer­rijk. Kin­der­op­vang is er kos­te­loos. Dat is be­lang­rijk om meer men­sen te be­rei­ken, om men­sen uit de ar­moe­de te ha­len ook. Zelf droom ik om met een kin­der­op­vang te star­ten waar kin­de­ren met een ver­schil­len­de ge­loofs­ach­ter­grond te­recht­kun­nen. Als kin­de­ren van­af drie maan­den op­groei­en in di­ver­si­teit, bou­wen ze snel­ler een band op met el­kaar. Dat gaat dis­cri­mi­na­tie te­gen.’

Op de vraag wat ze van Bart De We­ver vindt, volgt een ver­le­gen lach­je. En­ke­le maan­den ge­le­den prees de bur­ge­mees­ter de jood­se ge­meen­schap om­dat ze zich in te­gen­stel­ling tot de mos­lims niet open­lijk ma­ni­fes­teer­de. ‘CD&V be­steedt in elk ge­val meer aan­dacht aan di­ver­si­teit’, be­gint ze. Pee­ters in­ter­ve­ni­eert. ‘We wil­len niet po­la­ri­se­ren met de N­VA of de bur­ge­mees­ter. Er zijn goe­de din­gen ge­beurd in de stad, maar wat meer am­bi­tie mag, bij­voor­beeld als het om het ver­bin­den van de di­ver­se ge­meen­schap­pen gaat.’

‘Soms wordt be­weerd dat ver­der stu­de­ren ge­lijk staat met uit het ge­loof stap­pen. Dat is niet zo’

RE­ZI FRIED­MAN

Ant­werps CD&V­kan­di­daat

© Jim­my Kets

Kris Pee­ters Re­zi Fried­man,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.