In nood belt u be­ter de buur­man dan 1722

Wie tij­dens een storm het nood­num­mer 1722 belt, kan lang blij­ven wach­ten op hulp. Het ka­bi­net­Jam­bon be­looft be­ter­schap.

De Standaard - - Binnenland - Zul­len ze u uit van­uit Oost­Vlaan­de­ren niet kun­nen hel­pen. VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR CHRIS­TOF VANSCHOUBROEK

BRUS­SEL I Nood­weer en dus veel blik­sem­in­sla­gen, om­ge­waai­de bo­men en on­der­ge­stroom­de kel­ders. ‘Bel niet de brand­weer, maar nood­num­mer 1722’, wordt ons dan in­ge­pompt. Maar wie dat af­ge­lo­pen week deed, be­land­de in een lan­ge wacht­rij in de pro­vin­cie Ant­wer­pen. ‘Door de on­der­be­man­ning op de nood­cen­tra­le en door het feit dat te wei­nig men­sen het be­staan van het num­mer 1722 ken­nen, ont­staan er le­vens­ge­vaar­lij­ke si­tu­a­ties’, klaagt Leigh­ton Hoo­velts, ACV­af­ge­vaar­dig­de in Gazet van Ant­wer­pen. ‘Met vijf ope­ra­to­ren was er veel te wei­nig volk.’

Twee num­mers, één ploeg

Het nood­num­mer 1722 werd vo­rig jaar in­ge­voerd toen in het Gent­se ie­mand over­leed tij­dens nood­weer. Hij was er niet in ge­slaagd om de nood­cen­tra­le 122 te be­rei­ken. Voor niet­le­vens­be­drei­gen­de si­tu­a­ties moet sinds­dien het num­mer 1722 ge­beld wor­den, 112 is voor­be­hou­den voor le­vens­be­drei­gen­de si­tu­a­ties.

Toch ko­men wie num­mer 112 en wie 1722 belt bij de­zelf­de ope­ra­tor te­recht. Die ziet ge­woon op zijn scherm welk num­mer ge­beld werd en geeft dan voor­rang aan de 112. ‘Op die ma­nier ver­mij­den we toch al dat een om­ge­val­len boom voor­rang krijgt op een mens die een hart­aan­val heeft.’

Wan­neer er co­de rood of oran­je uit­ge­roe­pen wordt over een ge­bied, wordt er nor­maal ge­zien ex­tra per­so­neel – op vrij­wil­li­ge ba­sis – op­ge­trom­meld. Maar dat is blijk­baar niet al­tijd even evi­dent, ze­ker niet in va­kan­tie­pe­ri­o­des. Vol­gens on­ze in­for­ma­tie had­den er dins­dag­nacht in Ant­wer­pen ze­ker ze­ven ope­ra­to­ren aan de slag moe­ten zijn – er wa­ren er maar vijf.

Per­so­neel te kort

Vol­gens de web­si­te van Bin­nen­land­se Za­ken wer­ken er 650 ope­ra­to­ren en call­ta­kers in de nood­op­roep­cen­tra­les in ons land. Daar ko­men er in sep­tem­ber en de­cem­ber 58 bij. ‘Er is een ach­ter­stand van per­so­neel dat in­ge­vuld moet wor­den’, geeft Oli­vier Van Raem­don­ck, woord­voer­der van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N­VA) toe. ‘Ver­geet niet dat call­ta­ker een knel­punt­be­roep is.’

Maar ook met ex­tra per­so­neel blijft het ri­si­co be­staan dat een cen­tra­le over­stroomd wordt. Het is al­tijd mo­ge­lijk dat een on­weer in een an­de­re pro­vin­cie dan voor­speld los­barst. In een pro­vin­cie waar géén ex­tra per­so­neel op­ge­trom­meld werd. Het weer blijft voor een stuk on­voor­spel­baar.

An­de­re in­for­ma­ti­ca

Het zou dan niet meer dan lo­gisch zijn dat een cen­tra­le uit een an­de­re pro­vin­cie bij­springt. Maar het is niet mo­ge­lijk om te­le­foon­tjes van de ene cen­tra­le au­to­ma­tisch door te scha­ke­len naar een an­de­re. De nood­cen­tra­les zijn niet aan el­kaar gel­inkt. Ze wer­ken met af­zon­der­lij­ke in­for­ma­ti­ca­toe­pas­sin­gen.

‘Maar nog voor de zo­mer van 2019 zul­len al­le cen­tra­les ge­kop­peld zijn’, zegt Van Raem­don­ck. ‘Dat houdt veel meer in dan ge­woon de te­le­foon door­scha­ke­len. Een ope­ra­tor moet ook toe­gang heb­ben tot de kaar­ten van waar de op­roep komt en de plan­ning van de po­li­tie en brand­weer van de oor­spron­ke­lij­ke nood­cen­tra­le. Die in­for­ma­ti­ca­toe­pas­sin­gen har­mo­ni­se­ren vraagt veel tijd.’

Eind dit jaar wor­den de nood­cen­tra­les van de pro­vin­cies Luxem­burg, Luik en He­ne­gou­wen al aan el­kaar ge­kop­peld. De an­de­re pro­vin­cies vol­gen daar­na een voor een, om te­gen de zo­mer he­le­maal rond te zijn.

De uit­ein­de­lij­ke be­doe­ling is om het num­mer 1722 he­le­maal los te kop­pe­len van 112. Wie naar 1722 belt zou dan au­to­ma­tisch door­ver­bon­den wor­den met de lo­ka­le brand­weer­zo­ne. ‘Maar dat is een heel zwa­re oefening waar nog niet al­le brand­weer­zo­nes klaar voor zijn’, zegt Van Raem­don­ck.

BRUS­SEL I El­ke dag is er min­stens één ac­tie te­gen trans­mi­gran­ten. ‘Het is on­ge­zien. El­ke dag zijn er voor die ac­ties veer­tig agen­ten in de weer. De strijd te­gen de mensenhandel laai­de nog nooit zo fel op als de­ze zo­mer’, zegt Oli­vier Van Raem­don­ck, de woord­voer­der van mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N­VA).

‘Daar­bo­ven­op zijn er de da­ge­lijk­se con­tro­les van de spoor­weg­po­li­tie, de ha­ven­po­li­tie en de snel­weg­po­li­tie. An­ders dan an­de­re ja­ren zijn de con­tro­les niet voor­al ge­richt op West­Vlaan­de­ren, de laat­ste hal­te naar En­ge­land, maar vin­den er ac­ties plaats in het he­le land. Het is een ti­ta­nen­klus’, zegt de woord­voer­der.

Eer­gis­te­ren was er een ac­tie in Jab­be­ke waar­bij 66 trans­mi­gran­ten ge­ï­den­ti­fi­ceerd wer­den. Gis­te­ren wa­ren er ac­ties in Luxem­burg en Luik. Nog gis­te­ren wer­den twee trans­mi­gran­ten uit een vracht­wa­gen met kle­ren ge­haald in Bi­è­r­ges. ‘Ze wa­ren bij­na ge­stikt en moesten zuur­stof toe­ge­diend krij­gen. Hun le­ven is niet lan­ger in ge­vaar’, zegt de po­li­tie.

‘Of we de strijd aan het win­nen zijn, is nog niet dui­de­lijk’, zegt de woord­voer­der. ‘We zijn er­van over­tuigd dat het po­li­tie­op­tre­den zin heeft. Het gaat de men­sen­stro­men te­gen en we kun­nen de lij­nen van de men­sen­smok­ke­laars in kaart bren­gen. Dit jaar lo­pen er al 240 ge­rech­te­lij­ke dos­siers te­gen men­sen­smok­kel­ben­des. Het groot­ste aan­tal dos­siers, 98, is in­ge­diend in Ant­wer­pen, te­gen­over 17 in Oost­Vlaan­de­ren, 43 in West­Vlaan­de­ren en 41 in Brus­sel. (cds)

‘De nood­cen­tra­les aan el­kaar kop­pe­len is meer dan al­leen een te­le­foon­tje door­scha­ke­len’ OLI­VIER VAN RAEM­DON­CK Woord­voer­der mi­nis­ter Jam­bon

© Bart Dewaele

Als het stormt bo­ven Brus­sel,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.