‘Over­pro­duc­tie kan ook ver­werkt wor­den tot soep of sap. Waar­om voor­ziet mi­nis­ter Schau­vlie­ge niet in die mo­ge­lijk­heid?’

De Standaard - - Binnenland -

als ze vol­doen aan een aan­tal voor­waar­den. Zo kun­nen 109 lief­da­dig­heids­or­ga­ni­sa­ties, OCMW’s en voed­sel­ban­ken voed­sel­over­schot­ten op­ha­len. Daar­naast heb­ben ook der­tig zie­ken­hui­zen en jeugd­be­we­gin­gen toe­gang tot het sys­teem.

11 cent per ki­lo­gram

Maar waar­om stopt een vei­ling met het ver­ko­pen van groen­ten als het aan­bod te groot wordt? ‘In België is de ver­koop niet meer ren­da­bel als de prijs la­ger gaat dan 11 cent per ki­lo­gram’, zegt Gas­ton Op­de­kamp, di­rec­teur van de vei­ling van Hoog­stra­ten. ‘An­ders ver­sto­ren we de markt.’

Land­bou­wers krij­gen geen cent voor hun ge­le­ver­de groen­ten, ‘om­dat het gaat om niet­ver­koch­te pro­duc­ten’. Eu­ro­pa voor­ziet een be­perk­te scha­de­ver­goe­ding, maar dat is ‘ruim on­vol­doen­de om nog maar de pro­duc­tie­kos­ten te dek­ken’, geeft ook Op­de­kamp toe.

‘Het is on­be­grij­pe­lijk dat vei­lin­gen niet aan zelf­ver­wer­king doen’, re­a­geert Fi­lip De Bodt van de vzw Cli­maxi, een be­we­ging voor kli­maat en so­ci­a­le recht­vaar­dig­heid. ‘Er zijn tal van mo­ge­lijk­he­den, zo­als het ver­wer­ken van groen­ten in sap of soep. Waar­om voegt de mi­nis­ter dat sys­teem niet toe aan de op­ties?’

Het ka­bi­net van Vlaams mi­nis­ter Jo­ke Schau­vlie­ge (CD&V), be­voegd voor land­bouw, was niet be­reik­baar voor een re­ac­tie. Ovam liet per mail we­ten dat ze een on­der­zoek ge­start heeft. On­danks her­haal­de po­gin­gen, bleef ver­de­re toe­lich­ting uit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.