‘Vol­gens de Ver­e­nig­de Na­ties is Ve­ne­zu­e­la er ook op voor­uit­ge­gaan’

De Standaard - - Buitenland - VAN ON­ZE RE­DAC­TEUR KASPER GOETHALS

BRUS­SEL I In Ve­ne­zu­e­la zit­ten de zie­ken­hui­zen zon­der pijn­stil­lers, che­mo­the­ra­pie en an­ti­bi­o­ti­ca. De be­vol­king ver­ma­gert col­lec­tief – vo­rig jaar met elf ki­lo ge­mid­deld. Dat komt door de ar­moe­de, ver­oor­zaakt door een hy­per­in­fla­tie die vol­gens het IMF dit jaar op­loopt tot één mil­joen pro­cent. Wie daar­te­gen durft te pro­tes­te­ren, ris­keert ge­van­ge­nis­straf­fen en ge­weld­da­di­ge re­pres­sie.

Toch zijn er ‘twee kan­ten’ aan het ver­haal, be­toogt PVDA­voor­zit­ter Pe­ter Mer­tens. ‘Het is niet om­dat er nu pro­ble­men zijn, dat de prin­ci­pes van de bo­li­va­ri­aan­se re­vo­lu­tie fout zijn’, zei hij gis­te­ren aan De Stan­daard. ‘Ik ben geen gro­te spe­ci­a­list, maar de cij­fers van de Ver­e­nig­de Na­ties zeg­gen dat Ve­ne­zu­e­la er op een heel aan­tal vlak­ken ook fors op voor­uit is ge­gaan.’ Hij noemt on­der an­de­re de ver­be­te­rin­gen in ge­zond­heids­zorg, on­der­wijs en huis­ves­ting die er ge­ko­men zou­den zijn on­der het be­leid van wij­len pre­si­dent Hu­go Chá­vez.

Mooie re­sul­ta­ten

Mer­tens ver­wijst naar cij­fers van Ce­pal, de Eco­no­mi­sche Com­mis­sie van de Ver­e­nig­de Na­ties voor La­tijns­Ame­ri­ka. Op haar web­si­te is een ge­de­tail­leerd over­zicht te vin­den van de­mo­gra­fi­sche en so­ci­a­le ont­wik­ke­lin­gen in Ve­ne­zu­e­la. En in­der­daad, on­der Chá­vez is de le­vens­ver­wach­ting met en­ke­le ja­ren toe­ge­no­men, de kin­der­sterf­te gra­du­eel af­ge­no­men en de ex­tre­me ar­moe­de ge­de­ci­meerd – van 21,7 pro­cent van de be­vol­king in 1999 (het jaar dat Chá­vez aan de macht kwam) tot 9,8 pro­cent in 2013. Voor­al op het ge­bied van het on­der­wijs boek­te Chá­vez mooie re­sul­ta­ten: het aan­tal kin­de­ren dat mid­del­baar on­der­wijs heeft ge­no­ten, steeg van 50 pro­cent in 2000 naar 75 pro­cent in 2014 en het an­al­fa­be­tis­me werd uit­ge­roeid.

Maar bij die cij­fers die­nen ern­sti­ge kant­te­ke­nin­gen te wor­den geplaatst. Zo zijn veel van die po­si­tie­ve ont­wik­ke­lin­gen niet uniek voor Ve­ne­zu­e­la (zo­als de da­ling in de kin­der­sterf­te) en pas­sen ze in een evo­lu­tie die in heel La­tijns­Ame­ri­ka plaats­vond. Bo­ven­dien fi­nan­cier­de Chá­vez zijn so­ci­a­le pro­gram­ma’s vrij­wel uit­slui­tend met geld uit de his­to­risch ho­ge olie­ex­port. Chá­vez slaag­de er niet in een duur­zaam al­ter­na­tief uit te bou­wen. Na zijn dood kel­der­de de olie­prijs en wer­den de so­ci­a­le pro­gram­ma’s gro­ten­deels on­be­taal­baar. De land­bouw, toe­ge­ta­keld door mas­sa­le ont­ei­ge­nin­gen, pro­du­ceer­de veel min­der. Daar­door im­por­teert het rij­ke land ruim 70 pro­cent van zijn voed­sel, met de hy­per­in­fla­tie tot ge­volg. Bo­ven­dien wer­den de olie­in­kom­sten in schim­mi­ge fond­ sen ge­par­keerd, zon­der par­le­men­tair toe­zicht. Mil­jar­den eu­ro’s ver­dwe­nen in de zak­ken van cor­rup­te man­da­ta­ris­sen en pro­ject­ont­wik­ke­laars.

Ook in de gra­fie­ken van Ce­pal kun je de cri­sis dui­de­lijk zien. De kin­der­sterf­te en ex­tre­me ar­moe­de ne­men op­nieuw toe. Vo­rig jaar ont­dek­te de New York Ti­mes dat het land de sta­ tis­tie­ken van kin­der­sterf­te ver­valst. Dok­ters ge­tuig­den dat ze meer kin­de­ren dan ooit zien ster­ven aan on­der­voe­ding.

Con­clu­sie

Dat Ve­ne­zu­e­la ver­be­te­rin­gen ken­de, is dus waar, maar ze zijn re­la­tief. Ook Mer­tens lijkt on­der­tus­sen in te zien dat het be­leid van hui­dig pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro moei­lijk te ver­de­di­gen valt. ‘Ik heb heel veel re­ser­ves over wat daar ge­beurt’, zegt de PVDA­voor­zit­ter. ‘Het lijkt er­op dat de er­fe­nis van Chá­vez om zeep wordt ge­hol­pen.’

ge­wor­den. © reu­ters

De Tor­re de Da­vid in Caracas is niet de be­doel­de fi­nan­cieto­ren, maar een slop­pen­wijk

aan. Art­sen en ver­pleeg­kun­di­gen kla­gen het © belgaimage

te­kort aan me­disch ma­te­ri­aal

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.