Be­trouw­ba­re be­richt­ge­ving vol­gens Fa­ce­book: u leest wat u ge­looft

Fa­ce­book geeft na een test in de VS ook in an­de­re lan­den voor­rang aan nieuw­s­pa­gi­na’s die ge­brui­kers be­trouw­baar vin­den. Of­te­wel: u krijgt te le­zen wat u zelf ge­looft.

De Standaard - - Vooran - VAN ON­ZE REDACTRICE SYLVIE VAN GINNEKEN

BRUS­SEL I ‘Kent u De Stan­daard? Hoe be­trouw­baar vindt u dit me­di­um?’ Het is niet on­denk­baar dat u in de (na­bije) toe­komst de­ze twee vra­gen krijgt voor­ge­scho­teld over ver­schil­len­de Bel­gi­sche nieuw­s­pa­gi­na’s wan­neer u Fa­ce­book opent. De so­ci­a­le­net­werk­si­te be­slis­te na een test in de Ver­e­nig­de Sta­ten (zie in­zet) om van­af ju­li ook in In­dia, Span­je, Groot­Brit­tan­nië, Duitsland en Frank­rijk ver­trou­wens­sco­res te kle­ven op nieuw­s­pa­gi­na’s. Dat doet Fa­ce­book voor­al op ba­sis van die twee kor­te vra­gen bij ge­brui­kers. ‘België staat er nog niet tus­sen, maar we doen ons best om het aan­tal lan­den uit te brei­den’, al­dus Fa­ce­book­woord­voer­ster Ti­ne­ke Meij­er­man. ‘We wil­len dit zo snel mo­ge­lijk uit­rol­len’, klinkt het ook bij een Fa­ce­book­ma­na­ger.

Kort­om: u be­slist in de toe­komst wel­licht sa­men met an­de­re Bel­gi­sche Fa­ce­book­ge­brui­kers voor een groot deel wel­ke me­dia pro­mi­nent en re­gel­ma­tig in de news­feed ver­schij­nen en wel­ke me­dia nau­we­lijks nog aan bod ko­men. Waar­om de ge­brui­ker dat moet be­slis­sen? ‘We heb­ben over­wo­gen om ex­perts in te scha­ke­len, maar dat zou het ob­jec­ti­vi­teits­pro­bleem niet op­los­sen’, zei ceo Mark Zuc­ker­berg daar be­gin dit jaar over. ‘Er is te veel sen­sa­tie­zucht, des­in­for­ma­tie en po­la­ri­sa­tie. Wie an­ders dan de Fa­ce­boo­kers zelf kun­nen dit het best op­los­sen?’

Fal­se news

Al is er een nog een an­de­re re­den waar­om ge­brui­kers de re­gie in han­den mo­gen ne­men. Fa­ce­book toont met dit ini­ti­a­tief dat het wak­ker ligt van fal­se news – het be­drijf weert de po­li­tiek be­la­den term fa­ke news – maar schuift te­ge­lij­ker­tijd al­le ver­ant­woor­de­lijk­heid van zich af. ‘Dit is eer­der een door­dach­te pr­stunt’, vindt Bart Van­hae­le­wyn, on­der­zoe­ker me­dia­con­sump­tie bij MICT (Imec/UGent). ‘Het is ten eer­ste heel moei­lijk om zul­ke be­vra­gin­gen re­pre­sen­ta­tief te ma­ken, want de pa­ra­me­ter “po­li­tie­ke over­tui­ging” moet dui­de­lijk in kaart wor­den ge­bracht voor el­ke deel­ne­mer. Bo­ven­dien is het aan­tal men­sen dat de im­pact van fa­ke news niet kent of niet wil ken­nen, zeer groot. Men be­vraagt bij­voor­beeld men­sen die maan­den­lang zijn bloot­ge­steld aan be­rich­ten van Rus­si­sche trol­len en com­plot­den­kers.’

Dat Fa­ce­book ook praat met aca­de­mi­ci, moe­digt Van­hae­le­wyn aan: ‘Over­leg met pro­fes­si­o­nals is zin­vol­ler.’ Naast aca­de­mi­ci zijn, vol­gens Meij­er­man, ook jour­na­lis­ten en uit­ge­vers be­trok­ken bij de tot­stand­ko­ming van de ver­trou­wens­sco­re. Hoe zij op een ob­jec­tie­ve ma­nier kun­nen bij­dra­gen aan dit pro­ces, blijft on­dui­de­lijk. Min­stens één me­di­um in Frans­ta­lig België lob­by­de al voor­zich­tig bij Fa­ce­book om zijn nieuw­s­pa­gi­na een ho­ge ver­trou­wens­sco­re te ge­ven.

Fox News

Dat een ho­ge sco­re je geen wind­ei­e­ren legt, on­der­vindt Fox News sinds drie we­ken aan den lij­ve. De Ame­ri­kaan­se con­ser­va­tie­ve zen­der, die re­gel­ma­tig de spreek­buis van pre­si­dent Do­nald Trump is, be­kleedt dank­zij zijn uit­mun­ten­de sco­re een pro­mi­nen­te plek in een nieuws­over­zicht dat Fa­ce­book zelf pro­moot. Door de re­cla­me van de so­ci­a­le­net­werk­si­te krijgt het leeu­wen­deel van de Ame­ri­kaan­se sur­fers el­ke dag min­stens één nieuw­sup­da­te van Fox

News he­le­maal bo­ven­aan in zijn news­feed. In to­taal pro­moot Fa­ce­book we­ke­lijks 12 up­da­tes van Fox

News. CNN staat op num­mer 2 met 5 ge­pro­mo­te uit­zen­din­gen.

‘Dat Fox News als win­naar uit de bus komt in de VS, toont aan dat we de waar­de van dit in­stru­ment best met een kor­rel zout ne­men’, al­dus Van­hae­le­wyn. ‘Het is goed dat Fa­ce­book stap­pen zet rich­ting be­trouw­ba­re be­richt­ge­ving, maar dit re­sul­taat toont aan dat de weg nog lang is.’

Dub­be­le winst

Voor Fa­ce­book is die weg ove­ri­gens niet al­leen lang, maar ook een hei­ke­le even­wichts­oe­fe­ning. Vo­rig jaar nog kon­dig­de Zuc­ker­berg prompt aan dat een groot team van

fact chec­kers ten strij­de zou trek­ken te­gen fal­se news door be­paal­de nieuw­s­pa­gi­na’s te ver­wij­de­ren. Dat leid­de tot on­ver­wacht veel hei­sa bij de vol­gers van die pa­gi­na’s, die von­den dat Fa­ce­book zich schul­dig maak­te aan cen­suur.

Na die on­aan­ge­na­me bot­sing met su­per­fans van pa­gi­na’s met een zeer be­den­ke­lij­ke in­houd, moest Fa­ce­book op zijn stap­pen te­rug­ke­ren. De

fact chec­kers be­staan nog steeds – en het team wordt al­leen maar uit­ge­breid – maar ze la­ten nu on­der ar­ti­kels met hal­ve waar­he­den ‘ver­wan­te ar­ti­kels’ plaat­sen die de le­zers ‘een vol­le­di­ger beeld van de waar­heid ge­ven’. Als een nieuw­s­pa­gi­na meer­maals fal­se news pu­bli­ceert, wordt het be­reik van de pa­gi­na met 80 pro­cent te­rug­ge­schroefd. Dat is dras­tisch, maar niet do­de­lijk, waar­door Fa­ce­book dub­be­le winst boekt. Jan met de pet wordt zo niet meer ge­con­fron­teerd met het feit dat de aar­de een plat­te schijf zou zijn, maar de hard­liners die de pa­gi­na vol­gen, wor­den nog steeds be­diend.

Ook de ver­trou­wens­sco­re past in dat kraam, wat enigs­zins iro­nisch is. In de quees­te om De Waar­heid te pre­sen­te­ren, duwt Fa­ce­book zijn ge­brui­kers ver­der rich­ting zelf­be­die­ning. Hoe meer u en ik aan­dui­den wat we be­trouw­baar vin­den, hoe meer we on­ze ei­gen vi­sie voor­ge­scho­teld krij­gen, dat­ge­ne waar (al­leen) wij in ge­lo­ven.

Ook de­ze zo­mer din­gen twin­tig non­pro­fit­or­ga­ni­sa­ties naar de zes­tien­de De Stan­daard So­li­da­ri

teits­prijs. Tot 10 au­gus­tus stel­len de ge­se­lec­teer­den zich da­ge­lijks voor in een gro­te ad­ver­ten­tie op de laat­ste pa­gi­na van de krant. Aan de bes­te cre­a­tie wordt een ju­ry­prijs uit­ge­reikt. Ook de le­zer mag, na­dat al­le advertenties zijn ge­pu­bli­ceerd, van­af 11 au­gus­tus zijn stem uit­bren­gen op de ad­ver­ten­tie die het meest ap­pel­leer­de. Bei­de win­naars – ze wor­den be­kend­ge­maakt in De Stan­daard van 8 sep­tem­ber – mo­gen la­ter dit jaar nog drie­maal pa­gi­na­groot en gratis ad­ver­te­ren.

Hier­na leest u hoe de or­ga­ni­sa­tie van van­daag en het com­mu­ni­ca­tie­bu­reau dat de ad­ver­ten­tie maak­te, zich­zelf voor­stel­len.

‘Er is te veel sen­sa­tie­zucht, des­in­for­ma­tie en po­la­ri­sa­tie. Wie an­ders dan de

Fa­ce­boo­kers zelf kun­nen dit het best op­los­sen?’

MARK ZUC­KER­BERG

Ceo Fa­ce­book

‘Dat Fox News als win­naar uit de bus komt in de VS, toont aan dat we de waar­de van dit in­stru­ment best met een kor­rel zout ne­men’

BART VAN­HAE­LE­WYN

On­der­zoe­ker me­dia­con­sump­tie bij MICT (Imec/Uni­ver­si­teit Gent)

© Rho­nald Blom­mes­tijn

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.