De im­pact van de ver­trou­wens­sco­re

De Standaard - - Vooraan -

Sinds ja­nu­a­ri be­vraagt Fa­ce­book in de Ver­e­nig­de Sta­ten een ‘re­pre­sen­ta­tief en ge­va­ri­eerd deel’ – dixit ceo Mark Zuc­ker­berg – van de Ame­ri­kaan­se Fa­ce­book­ge­brui­kers. Zij krij­gen twee vra­gen voor­ge­scho­teld via een en­quê­te die op hun scherm ver­schijnt wan­neer ze het so­ci­a­le­me­dia­plat­form ope­nen: ‘kent u dit me­di­um/de­ze nieuw­s­pa­gi­na?’ (waar­bij ze ‘ja’ of ‘nee’ kun

nen aan­stip­pen) en ‘hoe be­trouw­baar vindt u dit me­di­um?’ (waar­bij ze ‘vol­le­dig’, ‘heel erg’, ‘iet of wat’, ‘nau­we­lijks’ of ‘he­le­maal niet’ kun­nen aan­stip­pen). Om mis­bruik te voor­ko­men, kan ie­de­re ge­brui­ker slechts één keer een sco­re toe­ken­nen aan een be­paal­de nieuw­s­pa­gi­na.

De re­sul­ta­ten van die en­quê­tes wor­den naast de con­clu­sies van ge­sprek­ken met aca­de­mi­ci, jour­na­lis­ten, nieuws­me­dia­ex­perts en uit­ge­vers ge­legd, waar­na Fa­ce­book een ver­trou­wens­sco­re toe­kent aan de be­vraag­de nieuw­s­pa­gi­na’s. Hoe ho­ger de ver­trou­wens­sco­re, des te va­ker en pro­mi­nen­ter het al­go­rit­me van Fa­ce­book de nieuw­s­pa­gi­na laat ver­schij­nen op de news­feed van ge­brui­kers. Nieuw­s­pa­gi­na’s met een la­ge ver­trou­wens­sco­re wor­den sys­te­ma­tisch aan min­der ge­brui­kers ge­toond. (svg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.