Der­tien sche­pen ge­flitst op Al­bert­ka­naal

De Standaard - - Binnenland -

Door de tra­ject­con­tro­le op het Al­bert­ka­naal zijn al der­tien schip­pers be­trapt op te snel va­ren. Op ka­na­len geldt een snel­heids­be­per­king van ge­mid­deld 15 ki­lo­me­ter per uur. ‘Een schip dat te snel vaart kan een golf­slag ver­oor­za­ken, waar­door zo­wel de oe­vers als de aan­ge­meer­de sche­pen scha­de kun­nen op­lo­pen’, zegt Li­li­a­ne Sti­nis­sen, woord­voer­ster van het over­heids­agent­schap De Vlaam­se Wa­ter­weg. Daar­om werd in maart een tra­ject­con­tro­le in­ge­voerd. In de eer­ste zes maan­den, voe­ren al der­tien sche­pen te snel. ‘Als sanc­tie moe­ten ze dub­bel zo lang wach­ten voor ze door de sluis mo­gen.’

De Vlaam­se Wa­ter­weg denkt er­aan om het sys­teem uit te brei­den. (cm)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.